Zápis z veřejného zasedání  zastupitelstva obce Ohrobec

ze dne 20.12.2002

Začátek: 1900 hod.   -   konec 2030 hod.

 

Přítomno 8 členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Omluvena: Alexandrová Bohuslava

Dále nepřítomni: Ing. Klak, Ing. Zázvorková

Zapisovatelka: Vorlová Hana

Ověřovatelé zápisu: Votánek Jiří, Růžková Jana

 

 

 

Program: viz příloha.

 

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze.

 

  1. Starosta přečetl rozpočet na rok 2003 – příjmy. Výdaje na rok 2003 přečetla pí. Pavelková (viz příloha). V předloženém návrhu rozpočtu byla upravena částka na úhradu autobusové dopravy z důvodu úhrady doplatku za rok 2002 a navýšení plateb pro rok 2003 z původních 250 000,- Kč na částku 420 000,- Kč. Peníze byly převedeny z kapitoly investice kanalizace Károv.

Rozpočet obce na rok 2003 byl schválen 7 hlasy zastupitelstva ( p. Petrák se zdržel hlasování).

 

Starosta uvedl, že v tuto chvíli plníme rozpočet takto:

příjmy r. 2002 na 97,01% a

výdaje na r. 2002 na 97,80%.

Rozpočet na rok 2002 je v tuto chvíli vyrovnaný.

 

  1. Úprava rozpočtu - úpravu rozpočtu přečetla pí. Pavelková : příjmy – výdaje.

Největší změny se týkaly:

     *       a) stavby chodníků – Břežanská – Zvolská. Starosta zde uvedl, že projekt je pozastaven z důvodu firmy Telecom, která odmítla financovat přeložení kabelů ze sloupů do země. Pokud by si obec sama financovala tuto práci, zvýšily by se náklady o 1 mil. Kč. Starosta vysvětlil, že se domnívá, že dojde k určité dohodě mezi obcí a Telecomem přinejmenším v přesunu dřevěných sloupů do zeleného pásma.

         Dotaz: p. Moravec uvedl návrh, zda by nebylo možné upozornit podnik Telecom, že mají na našem katastru „ pronajaty“ místa pro telekomunikační domky a jelikož je obec schopna tyto místa lépe využít, podnik Telecom by měl ještě jednou zvážit odmítnutí přeložení kabelů.

          *      b) přívalové deště – sesuvy kamene v oblasti Jarova a jejich odklizení  stálo obec 80 000,- Kč, zvýšené náklady na opravy cest z důvodu deštivého počasí a nadměrného provozu při stavební činnosti.

          *      c) opravy kanalizace – starosta zde uvedl, že firmy, které stavěly kanalizační šachty provedly tuto práci velice nedbale a tudíž je oprava šachet nutná ( vtékání dešťové vody). Na opravu byla vzata firma pana Kokošky, který opravuje jednotlivé šachty dobře a účtuje si 1 200 Kč/ šachtu.

*      d) navýšení mzdových prostředků – v průběhu roku došlo k zákonnému navýšení platů s čímž rozpočet nepočítal.

Úprava rozpočtu byla jednohlasně schválena.

 

  1. Autobusová doprava - Starosta uvedl změnu týkající se zvýšení položky výdajů na dopravu o 100 000,- Kč. Vysvětlil, že na schůzi regionu obcí si zástupci obcí odsouhlasili rovnoměrně se podílet na ztrátách v dopravě. V našem případě to činí zvýšení o výše uvedenou částku. Dále starosta uvedl, že tato částka představuje 5 % výdajů v našem rozpočtu což je kritická záležitost.

Vysvětlil, že firma ROPID, která zajišťuje autobusovou dopravu nemá zájem tuto situaci jinak řešit a nepřihlíží na prakticky vytíženou autobusovou dopravu.

Dotaz: p. Tlamsa navrhl  snažit se o odbourávání zbytečných přejezdových kilometrů.

Dotaz: p. Moravec  Kdo dotuje autobusovou dopravu?

Starosta vysvětlil, že doprava je dotována z Prahy Libuše  dále z části Okresním úřadem. Upozornil však, že se jedná o zhruba 30% dotace z celkové částky. Oproti tomu Prahu – východ dotuje Okresní úřad téměř 70%. Vysvětlil, že na tuto skutečnost byl Okresní úřad upozorněn a ten přislíbil toto dořešit.

Zastupitelé odsouhlasili změnu ve výdajích v rozpočtu na autobusovou dopravu o 100 000,- Kč : PRO  - 7 členů zastupitelstva, PROTI – 1 člen – p. Petrák.

 

  1. Starosta vysvětlil, že je podán návrh na přesun matriky pro naši obec z Jílového do Dolních Břežan. Tuto změnu však musí schválit Obecní úřad Dolní Břežany, obecní úřad Ohrobec, Krajský úřad a ministerstvo vnitra.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili tento návrh.

 

  1. Obec Ohrobec vypovídá smlouvu s firmou Rethman – Jeřala z důvodu neplnění smluvních podmínek. Od smluv odstupuje celý region avšak s okamžitou platností pouze obec Ohrobec a obec Dolní Břežany. Tyto obce mají písemné zdokladování jednotlivých stížností na firmu Rethmann – Jeřala za neplnění smluvních podmínek v roce 2002. Ostatní obce smlouvu také vypověděli s výpovědní lhůtou 6ti měsíců.

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně odstoupení od smlouvy.

 

  1. Starosta uvedl, že se již připravila smlouva nová s podnikem A.S.A., která se bude za několik dní podepisovat. Uvedl z ní body týkající se sankce za neplnění smlouvy.

Zastupitelé smlouvu odsouhlasili.

 

Dotaz: p. Kalina upozornil na možný rozpor mezi novou vyhláškou o odpadech a zákonem v bodě týkajícího se rozložení jednotlivých typů poplatku. Starosta poděkoval a uvedl, že nechá tuto vyhlášku ještě jednou překontrovat právničkou obce.

 

Dotaz: p. Kalina dále upozornil na rozpor kdy v rozesílaných registracích na odpad pro rok 2003 je uveden poplatník a má tam být plátce. Starosta uvedl, že se v tomto případě přepíše tento údaj na registraci.

 

Starosta ukončil zasedání v 2030 hodin.

 

 

 

 

                                     Milan Z I E R v.r.                                

                                         starosta obce                                             

 

 

 

 

Ověřovatele: Jana Růžková v.r.

Jiří Votánek  v.r                       

 

Zapisovatelka: Hana Vorlová v.r.