Zápis ze zasedání zastupitelstva obce OHROBEC

ze dne 4. 2. 2003

 

Začátek : 1900  - konec : 2000 hodin

 

Přítomno: 9 členů zastupitelstva

Omluvena: pí. Alexandrová, pí. Růžková

Zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, Ing. Zázvorková

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program: viz příloha

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně ověřovatele zápisu a program schůze.

 

1)                 Starosta p. Zier přivítal přítomné a na začátku zasedání informoval:

*  a)  hospodaření obce skončilo v loňském roce s přebytkem o necelých 300 000,- Kč oproti rozpočtu. Zdůraznil, že v měsících březen – duben bude provedena kontrola hospodaření obce /audit/. Posléze bude schvalováno hospodaření obce zastupitelstvem.

*  b) o jednání ohledně navýšení ceny vody na letošní rok, které by se mohlo dostat až na výši 50,- Kč/m3 . Informaci přednesla firma VHS Benešov ( zde došlo ke sloučení firem VOK Davle a VHS Benešov). Starosta uvedl, že na jednání byli přítomni starostové obcí, kterých se tato změna týkala a zástupci výše uvedené firmy. Ta zdůvodnila navýšení: netěsnost vodovodu, černé přípojky, špatné měřící přístroje apod. Starostové obcí odmítli novou cenu vody a zástupci firmy VHS Benešov jsou pozváni na 20.2.2003 k dalšímu jednání kde mají přinést nový návrh ceny vody pro rok 2003.

*  c) o úpravě ve složení komisí:

Přestupková komise:  složení - Mgr. Brotánková, Ing. Zázvorková, pí. Hrubá,  pí. Alexandrová,  p. Žižkovský.

Finanční komise:     pí. Pavelková odchází na vlastní žádost, Ve finanční komisi bude pouze jako poradce. Nový člen p. Tlamsa.

Kulturní komise:     pí. Kolářová, pí. Pavelková, pí. Váňová.

 

2)         Starosta obce přednesl ke schválení darovací smlouvu na pozemky p.č. 344/105 o výměře 10 m2 a p.č. 334/112 o výměře 570 m2. Jedná se o komunikaci v ulici Na Širokém I.

         Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

3)         Starosta navrhl ,aby se jednotlivé žádosti o pronájem a odprodej pozemků obce projednávali jednotlivě.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

I.   žádost     o pronájem části skladových prostor na obecním statku č.p.6 – p. Honzal. Jedná se o 120 m2 ve stodole – na uskladnění stanic z vysílaček + archív. P. Honzal navrhuje cenu 25 000,- Kč/rok. Doba trvání výhledově na 3 roky.

                   Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

II.  žádost     o pronájem garáže v požární zbrojnici č.p.20 – p. Votánek. Jedná se o 21 m2 – k parkování auta. Cena za 1 měsíc  500,- Kč/m  = 6 000,- Kč/ rok.

                   Zastupitelé odsouhlasili 8 hlasy. Zdržel se 1 – p. Votánek.

III. žádosti    o odprodej lesních pozemků v osadě Jarov. Starosta vysvětlil, že obec má za roční pronájem z těchto pozemků 50 000,- Kč a že se obec pokoušela změnit v územním plánu  tuto „lesní plochu“ na „ostatní plochu“. Bohužel  poplatek za vynětí z „lesního půdního“ fondu ve výši1 mil. Kč/ha je pro obec nepřijatelný. Dále by zde nastal velký problém při přístupu na lesní plochu za těmito pozemky, jelikož zde dochází k velkým erozím  (sesuvy půdy). Navrhuje tudíž zastupitelstvu neprodávat tyto pozemky.

                   Zastupitelstvo odsouhlasilo jednohlasně tento návrh.

IV.  žádost    o pronájem pozemku č.kat. 506/8 - p. Hasák. Jedná se o 127 m2. Starosta vysvětlil, že se jedná o pozemek v biokoridoru, tudíž tato plocha nesmí být oplocena. P. Hasák má tento pozemek pronajat již téměř 7 let a proto starosta navrhuje pronájem na celé volební období (4 roky) za cena 3,- Kč/ 1 m2 /1 rok.

                   Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo.

V.   žádost    o pronájem pozemku č.kat. 506/8 - p. Moravec. Jedná se o 345 m2 a je to pozemek vedený jako biokoridor. Starosta navrhuje pronájem za stejných podmínek jako p. Hasákovi tj. 3,- Kč/m2 – 1 rok.

                   Odsouhlasilo 8 zastupitelů. Zdržel se 1 – p. Moravec.

VI.  žádost    o pronájem pozemku č.kat. 469  - pí. Žáčková. Jedná se o 512 m2  naproti rodinnému domku. Starosta zde uvedl, že rodina Žáčkova má dům proti čističce odpadních vod a z důvodů pachů z čističky navrhuje pronajmout tento pozemek bezúplatně.

                   Dotaz: pí. Žáčková – je možné z přední strany od silnice zaplotit nízkým okrasným plůtkem tuto plochu z důvodu pobíhání dětí ?

                   Starosta upozornil, že pokud bude tento plot lehce rozebíratelný pak ano.

                   Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili jak bezplatný pronájem, tak oplocení pozemku.

VII. žádost    o pronájem pozemku č.kat. 469 - manželé Svobodovi. Jedná se o 112 m2 naproti rodinnému domku manželů. Návrh je stejný jako u pí. Žáčkové bez oplocení.

                   Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

VIII.žádost     o odprodej  pozemku č.kat. 469/7 p. Hatle. Starosta zde navrhl v případě prodeje odprodat pouze plochu pod stavbou a hřiště. Plocha ke kanalizaci a vodě musí být veřejně přístupná. Byl vznesen protinávrh pouze na pronájem za stejných podmínek jako u paní Žáčkové.

                   Hlasování k pronájmu:

                   Pro 6 hlasů: Ing. Klak, Ing. Zázvorková, p. Petrák, p. Moravec, p. Dřevo,p. Tlamsa.

                   Proti 3 hlasy: p. Zier, p. Votánek, p. Bara

IX.  žádost    o odprodej pozemku č.kat. 8/16 mezi p. Zierem, p. Komrzskou a p. Dřevem. Žádost podal M. Zier. Jedná se o 288 m2. Starosta vysvětlil, že z důvodu velkých přívalových dešťů se zde tvoří velký proud vody a proto je zde potřeba v budoucnu vybudovat odvodnění. Náklady jsou vyčísleny zhruba na 70 000,- Kč. V případě, že obec neprodá tento pozemek měla by odvodnění provést na vlastní náklady.

Návrh na odprodej : 1,- Kč/m2

Pro tento návrh jsou 2 zastupitelé: Ing. Zázvorková, p. Votánek. Zdržel se p. Zier.

Návrh na odprodej: 0.40 Kč/m2.

Pro tento návrh jsou 2 zastupitelé: p. Dřevo, p. Bara.Zdržel se p. Zier.

Návrh na odprodej: 7,50 Kč/m2.

Pro tento návrh jsou 4 zastupitelé: p. Petrák, Ing. Klak, p. Tlamsa,

p. Moravec. Zdržel se p. Zier

X.   žádost    o pronájmu pozemku č.kat. 469/1 kde je provizorně vybudován obchod – 96 m2 + parkoviště volně přístupné – 40 m2 – pí. Slavíčková.

návrh č. I na pronájem pozemku pro budovu  na 1 rok  -13,- Kč/m2

Pro tento návrh je 1 hlas – Ing. Klak,

Proti je 8 hlasů – ostatní.

návrh č. II na pronájem pozemku pro budovu  na 1 rok -  5,- Kč/m2

Pro tento návrh jsou 2 hlasy – p. Votánek, p. Zier.

Proti 7 hlasů – ostatní.

p. Votánek   upozornil, že se domnívá, že radikální zvýšení oproti loňskému roku

( 1,- Kč/m) může způsobit zvýšení cen v obchodu, čímž budou poškozeni obyvatele obce Ohrobec ( v obci je pouze tento obchod ).

návrh č. III na pronájem pozemku pro budovu na 1 rok – 7,50 Kč/m2.

Návrh odsouhlasilo 6 hlasů – Ing. Zázvorková, p. Tlamsa, p. Dřevo,

p. Moravec, p. Bara, p. Petrák.

Proti 3 hlasy – ostatní.

návrh na pronájem parkoviště pro obchod 40 m2 jsou 3,- Kč/m2.

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně tento návrh.

XI.   žádost   o pronájem p.č 505 -prostor před autodílnou ZIER – 135 m2 – Zier ml.

V žádosti je odůvodnění: úprava na parkoviště s volným přístupem veřejnosti avšak se zamezením uložení kontejnerů a parkování vozů nad 2t.

Návrh činí 3,-Kč/m2 za předpokladu zainvestování tohoto prostoru na 4 roky tj. celé toto volební období.

Zastupitelé odsouhlasili 8 hlasy.

Zdržel se 1 – p. Zier.

XII.  žádost   o odprodej plochy 1,5m x 7m – tj. 10,5 m2 na stejném pozemku p.č.505– Zier ml.

V žádosti se uvádí, že by zde p. Zier ml. chtěl vybudovat vchod do přiléhajícího objektu.

I. protinávrh je pronájem nikoli odprodej na 10 let s možností obnovení pronájmu.

Tento návrh odsouhlasilo 7 zastupitelů.

Zdržel se 1 – p. Zier

Proti 1 - p. Votánek, který byl pro delší pronájem.

 

4)       Ing. Klak přednesl nabídku od Hypo stavební spořitelny na stavební spoření ve výši

1 000 000,- Kč(40% cílové částky) během 2 let s výhodnými úroky 2%. Po dvou letech si má možnost obec vypůjčit   60% cílové částky. Upozornil, že je tato nabídka výhodná, vzhledem k tomu, že obec si nechává pro nenadálé účely na účtu 1 mil. Kč.

         Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili tento návrh.

 

5)       Starosta informoval přítomné, že má již od odborníků informaci, že horní rybník je potřeba zarybnit 6 metráky ryb – různých druhů. Z tohoto důvodu navrhuje, jak bylo uvedeno v předešlém zasedání,  veřejnou vyhláškou vybrat nájemce na tento rybník za podmínek:

a) rybník bude zarybněn ve výše uvedeném objemu

b) okolí rybníka bude udržováno v čistotě

c) pravidelně bude sekána tráva a musí být zamezen zános výtoku z rybníka.

         Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

p.Hasák upozornil, že zarybnění je potřeba opravdu mixem, aby byl splněn účel – tj.  čistění samotnými rybami apod. 

 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 2000 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

                   Milan Z I E R v.r.               Ing. Michala Z Á Z V O R K O V Á v.r.

                        starosta obce                     místostarostka obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Zázvorková Michaela v.r.                                                

                              Jiří Votánek v.r.

 

Zapisovatelka:  Hana Vorlová v.r.