Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec

ze dne 9.9. 2003

Začátek  19:00 hod. – konec 20:45 hod.

 

 

Přítomno: 9 členů  obecního zastupitelstva

Omluven: Ing. Klak

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, p. Dřevo

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:

 

*   projednání rozsudku o určení vlastnictví pozemku č.k. 253/2 mezi obcí Ohrobec a ing. Vladimírem Huňou

*   spádové základní školy

*   platba za kanalizaci

*   stavba čističky na Kárově 

 

 

                  

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů a zapisovatele.

 

 

1)        pozemek č.kat. 253/2 – soud Ohrobec  X  rodina Huňů. Starosta vysvětlil situaci. V letech 1986 – 1987 byla obci nabídnuta parcela č.kat. 253/2 o rozloze cca 4000 m2 (zahrada) k odkoupení od majitele p. Poledne. V té době došlo k pochybení ze strany Místního národního výboru Ohrobec – v kupní smlouvě bylo špatně zapsáno č.kat, po zjištění chyby zaměstnanec tehdejšího MNV opravil chybu tak, že přeškrtl chybný údaj a napsal správné č.kat. Bohužel se nezachoval doklad o tom, že dal toto na vědomí prodávající straně. Katastrální úřad zapsal tento pozemek do listu vlastnictví obci Ohrobec avšak původním majitelům ho neodepsal. Při dědickém řízení po p. Polednovi  si rodina Huňů vyžádala výpis vlastnictví z Katastrálního úřadu a zjistila, že výše uvedený pozemek č.kat. 253/2 je v jejich vlastnictví. Celá situace se řešila u soudu, kdy při I. stání dal soud za pravdu obci Ohrobec a pozemek přiřkl jí. Druhá strana (r. Huňů) se však odvolala a při II. stání soud vyhrála z důvodu chybného a neoprávněného škrtání v kupní smlouvě.

Mgr. Brotánková vysvětlila přítomným, že oprava ve smlouvě je velká a nepřípustná chyba a že rozhodnutí soudu  je spíše nepravděpodobné zvrátit. Jednalo by se o DOVOlÁNÍ a v případě prohry zde budou vyšší soudní poplatky. Mgr. Brotánková navrhla soud požádat o prominutí dosavadních nákladů, které činí cca 30.000,- Kč.

p. Votánek navrhl znovu otevřít (Dovolat se) tuto kauzu, protože se domnívá, že jde o velký pozemek, jehož cena je mnohem větší než soudní poplatky.

Zastupitelé hlasovali:     PRO – p. Votánek

                                            PROTI – p. Zier, Ing. Zázvorková, p. Bara, p. Dřevo, p.  Tlamsa, pí. Růžková

                                            ZDRŽELI  se – pí. Alexandrová, p. Moravec.

 

Zastupitelé odsouhlasili požádat soud o prominutí soudních poplatků.

 

2)        Spádové školy. P. Tlamsa opět otevřel problém základních škol o kterých informoval již na předešlém zasedání. Doplnil , že ze základními školami v okolí obce : ZŠ ve Zvoli, Dolních Břežanech a Vraném nad Vltavou bude uzavřena dohoda. Podle zákona pokud obec má uzavřenou dohodu se spádovou školou, není povinna platit neinvestiční náklady ostatním školám. Tím se zabrání pražským školám žádat obec Ohrobec o úhrady velmi vysokých neinvestičních nákladů.  Starosta navrhl hlasovat o uzavření dohod s výše uvedenými školami +  oslovení školy Praha 12, modřanská ZŠ (Angelovova).

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně tento návrh.

 

3)        Platba za stočné. Ing. Zázvorková informovala přítomné o nákladech na provoz kanalizace včetně čistící stanice za rok 2002, které byly ve výši 446.000,-Kč. Úhrady za stočné od obyvatel v roce 2002 činily 350.000,- Kč.  Z údajů vyplývá, že úhrady za stočné je třeba zvýšit ( cca 700,- Kč)  včetně důsledné kontroly počtu připojených obyvatel včetně rekreantů. Následovala diskuse.

 

4)        Vyhláška  pro životní prostředí. P. Dřevo vysvětlil přítomným, že poplatek za psa v naší obci je neúnosně nízký. Dále uvedl, že je potřeba řešit do budoucna jak likvidovat psí extrementy.  Navrhuje zvýšit poplatek za psa  a řešit tuto situaci dodatkem k vyhlášce. Dále upozornil, že se dočetl v časopise pro chovatele psů, že naše vyhláška porušuje zákon č. 128/2000 § 10 písm.c) a že jsme povinni vyčlenit místo pro volné pobíhání psů. P. Moravec upozornil, že v prostoru kde budou moci volně pobíhat psy může s největší pravděpodobností dojít ke střetu psů. Obec má velmi omezené možnosti s poměrně malou výměrou pozemků. p. Bara vysvětlil, že žijeme v obci a ne ve městě, z čehož logicky vyplývá, že každý majitel psa má svou zahradu kde pes má možnost volně pobíhat včetně konání potřeby a ne za tímto účelem psa vodit do obce na veřejná prostranství.  Ing. Zázvorková přečetla  znění výše citovaného zákona č. 128/2000 § 10, písm. c)  kde o psech není žádná zmínka čímž zpochybnila tvrzení,  že obecní vyhláška tento zákon porušuje.

 

5)        Čistička – Károv. Starosta informoval přítomné, že předešlého dne měl jednání s několika občany, kteří nesouhlasí s umístěním čističky odpadních vod na kat.č.470/1 na Kárově. Vysvětlil, že stavba se projednávala již v roce 1999 při návrhu územního plánu obce. S tímto návrhem byli seznámeni i Zahrádkáři osady Károv na své schůzi. Koncept stavby se opět projednával v roce 2000 a stavba je zanesena v územním plánu obce Ohrobec v roce 2001. Veškerá projednávání probíhala na veřejných zasedání a byla řádně vyvěšena na úřední desce obecního úřadu. V té době projektantka, které byl zadán projekt stavby čističky,  jednala se Správou lesů, s Rozvodnými závody o vhodnosti umístění čističky. Toto místo bylo určeno jako nejvhodnější jak z důvodů nepoškození lesů, přístupu ke stavbě, blízké trafostanice, tak odvodu do blízké vodoteče. Naposledy bylo veřejnou vyhláškou schváleno územní rozhodnutí na začátku letošního roku.

Dále starosta vysvětlil, že ve 3. – 4. měsíci letošního roku byla projednávána žádost obce Dolní Břežany o odkanalizování jejich části Károva (Zálep) společně s naším územím. V tomto případě by se čistička stavěla na katastrálním území obce Dolní Břežany u bývalé politické školy. Z jednání se zastupitelstvem D.B. však vyplynulo, že valnou většinu nákladů má platit obec Ohrobec, což je samozřejmě neúnosné a jednání se ukončila. V současné době je podána žádost o dotaci na stavbu kanalizace a veškerá dokumentace je již hotova. Předpokládané náklady stavby jsou ve výši 30 mil. Kč.

Dále starosta řekl, že se včera odpoledne informoval o možném posunu stavby směrem do lesa a projektantka mu vysvětlila, že by se jednalo o mnohem větší zásah do lesa, delší přístupovou cestu a obtížnější odvod do vodoteče. Náklady by se zvedly nejméně o 500.000,- Kč.

Dotaz: p. Votava a pí. Mazurová  vysvětlili, že  koupili nemovitost v klidném prostředí Károva, na obecním úřadu v Ohrobci se dotazovali o dalších stavbách v této lokalitě a byli ubezpečeni, že se v dané lokalitě stavět už nebude. Byli tudíž velice překvapeni, když se 3.9.2003  na místě stavby potkali s p. Ambrožem – ředitelem firmy Fortex, zjistili záměr stavby čističky  a který reagoval na dotazy manželů : „ Já Vás plně chápu, já bych to za svým pozemkem také nechtěl“. – Tento výrok potvrdil také p. Hokeš. Tím p. Ambrož zpochybnil svůj produkt a velice znejistil přítomné. 

p. Hokeš prohlásil, že čističku 15m od pozemku opravdu nechce.

 

Starosta navrhl možné řešení, založit sdružení a vypracovat proti návrh (projekt) ve vlastní režii, který nabídne lepší řešení posouzené od všech dotčených – vodohospodáři, RZ, Ochrana krajiny, Odbor lesního hospodářství, dodavatelský podnik atd. Dále se omluvil za pracovníka obecního úřadu, který  údajně poskytl špatné informace.

 

p. Hokeš  požádal o zapůjčení původního projektu k nahlédnutí.

Starosta přislíbil pomoc.

 

 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 2045 hodin.

 

 

 

 

………………………………..                                            ………………………………

Milan Zier                                                                 Ing. Michaela Zázvorková

         starosta obce                                                                místostarostka obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             …………………….                          ………………………..

                                               p. Votánek                                        p. Dřevo

 

 

Zapisovatel:                          …………………….

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: