Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec

ze dne 24.2.2004

Začátek    19:00 hod – konec 20:15 hod.

 

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva  + během zasedání Ing. Klak

Omluvena: pí. Alexandrová, p. Petrák, p. Dřevo

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, pí. Hrubá

Zapisovatelka: pí. Vorlová:

 

 

Program:

*  Změna katastrální hranice Zvole - Ohrobec

*  Novela vyhlášky  o poplatku za provoz systému shromažďování …….odpadů

*  Změna územního plánu

*  Různé

 

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů a  zapisovatelky.

 

1)        Změna katastrální hranice Zvole – Ohrobec – starosta  p. Zier – návrh řešení přístupu ke stavebním pozemkům (parc.č. 160/13,14,15 - 36 RD)  na území Ohrobec přes katastrální území Zvole. Obec Ohrobec navrhuje výměnu katastrálního území pozemku o výměře 2 326 m2 (katastr Zvole – par.č.160/11,12,13,14,15 dle nového geom.plánu) za polovinu bývalé cesty mezi obcemi Ohrobec – Zvole(katastr Ohrobec č.kat. 497) o výměře 2 399 m2.

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně změnu katastrální hranice mezi obcemi Ohrobec a Zvole..

 

 

 

2)        Změna vyhlášky o odpadech – Ing. Zázvorková vysvětlila tuto úpravu, která  vznikla na základě upozornění od Krajského úřadu středočeského kraje – odb. vnitřních věcí.

 Jedná se o  bod -  Správce poplatku a Sankce. Tím by se zrušila  původní č. 5/2003 na č.  1/2004

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně (v počtu 7 hlasů) novou vyhlášku o odpadech č. 1/2004.

 

 

3)        Změna územního plánu a bezplatná výměna pozemků – pí. Zárubová.

Ing. Zázvorková vysvětlila, že v případě výměny pozemků se jedná o par.č.478/4 o výměře 128m2 (ost.plocha, jiná pl.)  a par.č. 478/5 o výměře 203 m2 (ost. plocha, jiná pl.) ve vlastnictví obce Ohrobec za pozemek pí. Zárubové par.č. 430/16 o výměře 331m2 (ost. plocha, jiná pl.) z důvodu rozšíření ulice Károvská.

Změna územního plánu – pí. Zárubová žádá o  změnu zařazení č.kat. 478/5, 432/10 a 33/2 z dosavadního využití pro občanskou vybavenost  na všeobecně obytné území (ke stavbě 2 RD)  o rozloze 1 630 m2.

Zastupitelé odsouhlasili výměnu pozemků a změnu územního plánu.

 

4)        Nevymahatelné poplatky za odpad od r. 2000.

Starosta obce navrhl projednat jednotlivě neplatiče:

            -           p. Moravec Jaroslav – neplatí od r. 2001 – 890,- Kč . Je v polovičním invalidním důchodu a v loňském roce byl více než ½ roku hospitalizován.  Starosta navrhl poplatky do r.2003 prominout. 

 

Zastupitelé hlasovali PRO 5 hlasů, PROTI – Ing. Zázvorková, ZDRŽEL se – p. Moravec Vl.

Hlasování je neplatné  a nedoplatek p. Moravce se odkládá.

           

-           p. Jager  Karel – poplatek za rok 2002 – 320,- Kč. V tomto roce byla povinnost platit poplatek za odpad v místě trvalého pobytu. P. Jager je v obci trvale  přihlášen, avšak nezdržuje se zde již několik let.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili poplatek prominout.

 

            -           p. Bogdan Pavel – poplatek za rok 2002 – 320,- Kč. Na žádost jeho bývalé manželky bylo p. Bogdanovi zrušeno  trvalé bydliště  U Rybníku čp. 18, nově hlášen  na ohlašovně (OÚ Ohrobec, V Dolích 5). Jedná se o stejný případ jako u p. Jagera. P. Bogdan se zde již delší dobu nezdržuje.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili poplatek prominout.

 

            -           p. Janeček – poplatek za rok 2000 – 250,- Kč. v roce 2000 (cca ¾ roku) nemovitost prodal. Na p. Janečka není známá adresa.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili poplatek prominout.

 

            -           p. Bárta – poplatek za rok 2000 – 500,- Kč. v roce 2001 nemovitost prodal, na uvedené nové adrese neznámý. Na původní adrese je stále hlášena pí. Bártová s dcerou – ta však přes sociální odbor Jesenice žádala obec Ohrobec o náhradní bydlení a podporu.

 

Zastupitelé odsouhlasili poplatek prominout v počtu 6 hlasů, zdržela se  - Ing. Zázvorková.

 

Na zasedání se dostavil Ing. Klak (zastupitel obce).

 

            -           p. Jirásek (p. Plesnivý) – poplatek za rok 2001 – 250,-Kč. Nemovitost není zkolaudovaná. Nový majitel od roku 2002. Na p. Jiráska není žádné spojení – nemovitost nebyla a není používána.

 

Zastupitelé odsouhlasili poplatek prominout v počtu 8 hlasů.

 

            -           starosta obce ještě jednou otevřel otázku p. Moravce. Ing. Zázvorková navrhla, aby si p. Moravec odpracoval tento nedoplatek na veřejných prácích v obci. PhDr. Rolčíková (sociální komise) upozornila, že p. Moravec dostal od obce roční podporu ve výši 700,- Kč a v případě, že se p. Moravec nebude chtít prací zúčastnit, může mu být dlužná částka odečtena z této podpory.

 

Zastupitelé odsouhlasili tento návrh v počtu 7 hlasů, zdržel se  - p. Moravec Vl.

 

 

K nezaplaceným poplatkům starosta uvedl případ pí. Bogdanové. Ta  se odvolala na platební výměr za psy za rok 2003. pí. Bogdanová nezaplatila v loňském roce též odpad za 2/2 03 a stočné za celý rok 2003. Starosta navrhl, aby p. Votánek promluvil a vysvětlil  pí. Bogdanové, že v případě neplacení těchto poplatků bude obec nucena přistoupit k exekuci.

 

Starosta určil komisi pro životní prostředí a p. Baru k prostudování všech dalších nedoplatků za poplatky v obci a k přípravě zprávy jak postupovat dále. Termín – cca 1 měsíc.

 

 

5)        Český Telecom – žádá o povolení k umístění telekomunikačního vedení na sloupové podpěry. P. Votánek navrhl žádosti vyhovět s tím, že společnost Český Telecom podepíše, že nám přeloží  telekomunikační vedení v ulici Břežanská na zelený pás (z důvodu výstavby chodníků).

 

Dotaz: p. Paukert – jak pokračuje kanalizace na Kárově ?

Ing. Zázvorková uvedla, že  Sdružení Károv požádalo navštívit některé funkční čističky od firmy Fortex – v jednání. V současné době je podána žádost o stavební povolení na ČOV a Kanalizaci v Kárově a Sdružení Károv je přibráno jako účastník řízení.

 

6)        Starosta seznámil přítomné s prací Mikroregionu (sdružení obcí) a domnívá se, že nefunguje tak, jak by měl a spolupráce mezi jednotlivými obcemi vázne. Některé obce ve svém jednání hledí pouze na vlastní prospěch, aniž by je zajímalo jak se jejich rozhodnutí dotýká ostatních. Je přesvědčen, že toto jednání není správné a daleko více obce dokáží úzkou spoluprácí s ohledem i na ostatní.

 

 

 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v  20:15 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                  Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                        ……………………….                      …………………………….

                                               p. Votánek                                        pí. Hrubá

 

 

 

Zapisovatel:                         ………………………

                                               pí. Vorlová