Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 20.12.2005

Začátek    19:00 hod – konec 21:00 hod.

 

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva

Omluveni: p.Moravec, p. Petrák

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, p. Dřevo

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:     

 

*      Úprava rozpočtu na rok 2005

*      Rozpočet na rok 2006

*      Integrovaný projekt rozvoje svazku obcí Dolnobřežansko

*      Návrh ceny vodného na rok 2006

*      Přijetí daru – části komunikace

*      Zpráva o činnosti za rok 2005

*      Různé

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky..

 

1) Úprava rozpočtu na rok 2005– ekonomka obce - pí. Pavelková přečetla úpravu rozpočtu na rok 2005.

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo úpravu rozpočtu na rok 2005 o částky příjmy -2811000 Kč, výdaje – 16094000 Kč, financování -13283000 Kč.

 

2) Rozpočet na rok 2006 – ekonomka obce – pí. Pavelková přečetla návrh rozpočtu na rok 2006

Místostarostka obce navrhla do příjmu rozpočtu na rok 2006 přidat ještě navíc prodej jednoho pozemku na Kárově.

 

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo tuto změnu.

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo rozpočet na rok 2006 ve výši: příjmy 12595000, výdaje 20368000 Kč, financování 7773000 Kč..

 

Návrh: člen finančního výboru Ing Širočka navrhl pro příští rok porovnat letošní rozpočet a návrh rozpočtu dalšího roku přímo v jednotlivých položkách, tím by se staly srozumitelnější.

Starosta obce podotkl, že souhlasí a přivítal by větší spolupráci finančního výboru -  čtvrtletní kontrolní činnost.

 

Dotaz: p. Pavel – je možné vybudovat chodník v úseku V Sedlištích směr I.zastávka na ulici Károvská ?

Starosta obce vysvětlil, že před vybudováním chodníků po obci musí být vyřešena dešťová kanalizace a teprve poté chodník. Obec na tak velkou investici nemá finanční prostředky. Prvotní záležitostí je výstavba čističky odpadních vod na Kárově a kanalizační řád v této oblasti. Obec posoudí provizorní řešení, pokud bude technicky přijatelné, provede v ½ 2006.

Místostarostka obce doplnila, že části cest na Kárově jsou v osobním vlastnictví.

Návrh: Ing. Klak – z důvodu velmi nízkého rozpočtu - kritické financování – občané v oblasti Károva by měli přispět na výstavbu čističky.

Starosta obce vysvětlil, že občané na Kárově kompletně financovali vodovodní řád v této oblasti – cca 5,5mil. Kč. Čističku odpadních vod musí financovat obec.  V současné době se počet trvale bydlících v této oblasti zvýšil – stále se obec potýká s tím, že se trvale žijící v celé obci nepřihlašují k trvalému pobytu a obec tak přichází o nemalý podíl na daních – cca 1,5 mil. Kč.

 

3)        Integrovaný projekt rozvoje svazku obcí Dolnobřežansko – starosta obce – tento projekt vznikl v rámci Mikroregionu. Obsahuje analýzy mikroregionu, návrhové části (strategické cíle, vize), finanční rámec strategie, náměty projektů do roku 2015.

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo tento projekt.   

 

 

4)        Cena vody na rok 2006 – starosta obce – návrh od 1. SčV je cena vody za 1 m3

53,80Kč s DPH. Cena by zůstala stejná jako letošní rok. 1. SčV  uvedla, že to jsou skutečné náklady. V letošním roce byly náklady na vodu větší než cena účtovaná. Rozdíl hradila tato

společnost ze svých prostředků. Starosta dále uvedl, že jsme v letošním roce díky opravám vodovodního řádu  v nočním měření měli ztráty pouze ve výši 0,25 l/s – což je velmi dobrý výsledek. Stále trvající problém s odečty vody přislíbila dát společnost 1.SčV do pořádku do konce roku, kdy má předat kompletní seznam odběratelů obci. Na zasedání Mikroregionu se starostové obcí dohodli na přispění částkou 100.000,- Kč z každé obce pro financování právní pomoci v záležitosti dořešení vlastnictví vodovodního přivaděče přes Libeň.

Návrh – zastupitel obce p. Votánek již předběžně hovořil s právničkou o této záležitosti. Je třeba jí předat materiály k prostudování, aby se rozhodla, zda se tohoto případu ujme.

Starosta obce – do konce roku připraví podklady p. Votánkovi pro právničku.

Zastupitelé odsouhlasili cenu vody na rok 2006 ve výši 53,80Kč s DPH za 1 m3 v počtu 7 hlasů. Zdrželi se 2 – Ing. Klak, p. Votánek.

 

 

5)        Přijetí daru – části komunikace – místostarostka obce – po vyměření pozemků geometry byly čísla původní katastru nahrazeny novými katastrálními čísly. Darovací smlouvy  budou přepracovány tak, aby obsahovaly nová katastrální čísla.

Jedná se o  dar od pí. Bažantové a p. Blechy : č.kat. 412/1, 433/4, 349/8, 350/23, 354/44, 356/13, 362/1, 363/1, 410/6, 410/3, 412/19, 410/2 a PK 435/4.

Dále od manželů Šafránkových: č.kat. 360/15, 362/12.

Původní odsouhlasená směnná smlouva mezi manžely Žáčkovými a obcí bude nahrazena darovacími, obec obdrží od manželů Žáčkových parcely: PK 354/4, PK 354/5, PK 354/10 a PK 350/2.

Majitelé pozemku PK 354/9 p. Červený, pí. Hoffmanová a p. Zahálka se rozhodli darovat tento pozemek obci.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili darovací smlouvy.

 

6)        Zpráva o činnosti za rok 2005 – starosta obce – Obec ve své režii vybudovala 1.160 m veřejného osvětlení  za 650 tis. Kč; 180 m dešťové kanalizace za 450 tis. Kč a 205 m tlakové kanalizace za 160 tis. Kč. V těchto cenách jsou zahrnuty i náklady na staveniště (statek), nafta a opravy strojů = veškeré podružné náklady. Nabídková cena na tyto akce od firem byla : veřejné osvětlení 950 tis. Kč, dešťová kanalizace 630 tis. Kč a tlaková kanalizace 250 tis. Kč. Z těchto čísel nám vychází, že pokud si obec provádí tyto stavby sama, je pořizovací cena zhruba o 30% nižší než cena za kterou by provedli díla oslovené firmy.

            V tomto roce se též provedla kontrola zaústění dešťových vod do splaškové kanalizace v ulicích Nad Úvozem, Oblouková, Krátká a Spojovací a podařilo se o polovinu omezit hodinový nátok do přečerpávací stanice. Z tohoto důvodu je možno připojit zbývající trvale obydlené rodinné domy z oblasti Károva, kde je funkční kanalizace, na čističku Ohrobec. Jedná se pouze o trvale bydlící obyvatele.

V příštím roce se počítá s dokončením chodníků a dešťové kanalizace v úseku Břežanská, Zvolská a  Károvská kolem zahradnictví pí. Zárubové. Zainvestovat pozemky na Kárově a zahájit výstavbu čistící stanice Károv.

Dotaz: Retardery na novém povrchu v ulici Břežanská ?

Starosta obce: poděkoval za dotaz. Obec uvažuje o konstrukčním retarderu (zvýšení společně s přechodem) u zastávky „U Čisteckých“. Je třeba zažádat o posouzení dotčených orgánů a vyřídit stavební povolení. Dále je již povolen konstrukční retardér v ulici Károvská u Pekárny.

 

7)        Autobusy – nový jízdní řád – starosta obce –od 2.1.2006 dochází k posílení autobusových linek. Na jednání obcí se společností  Ropid okolní obce požadovaly přidat ještě další spoje, což by znamenalo zvýšení plateb o cca 500.000/rok z rozpočtu obcí na trase autobusů.

Návrh zastupitele – p. Dřevo – Stav v současné době je dostačující. Obec nemá finanční prostředky.

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně nenavyšovat finanční částku na dopravní obslužnost.

 

8)        Neinvestiční náklady – škola Zvolemístostarostka obce – požadavky na neinvestiční náklady se upravovaly v minulých letech podle plateb spádové škole Dolní Břežany, které byly  5.000,- Kč/žáka.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili proplatit  obci  Zvole neinvestiční náklady ve výši 5.000,-Kč/žáka.

 

V současné době nám obec Dolní Břežany zaslala novou dohodu o spádovém obvodu, kde je změna ve výši neinvestičních nákladů – z původní pevné částky 5.000,-Kč bude platba upravována vždy podle skutečných neinvestičních nákladů.

Návrh: zastupitel p. Tlamsa dát požadavek na 1 místo do rady školy pro zástupce z Ohrobce.

Zastupitelé odsouhlasili novou dohodu o vytvoření spádového obvodu ZŠ Dolních Břežan s podmínkou na 1 místo v radě školy pro zástupce z Ohrobce v počtu 8 hlasů. Zdržel se p. Votánek.

 

9)        Živnost SOL Zvole – starosta obce – v současné době je pozastavená činnost této společnosti. Od roku 2001 je obec Ohrobec výhradní vlastník. Návrh zní prodat společnost nebo ukončit činnost (finanční náklady na tuto variantu by byly cca 50.000,- Kč).

Návrh – finanční výbor – Ing. Širočkaspolečnosti se prodávají a je o ně zájem. Zjistí přesné podmínky.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili prodej společnosti SOL Zvole.

 

10)      Mandátní smlouva firmy  A.S.A. , nová smlouva společnosti EKO KOM – pí. Vorlová – po novele zákona o odpadech o zpětném odběru elektrozařízení jsou obce povinny uzavřít smlouvy s akreditovanými společnostmi k odběru elektrozařízení podle jednotlivých skupin, toto zařízení evidovat, odebírat od občanů a odevzdávat na určená místa. Firma A.S.A. nám nabízí na základě mandátní smlouvy celou tuto agendu vést  za roční poplatek 300,- Kč. V novele smlouvy se společností EKO KOM je obsažena také tato změna zákona.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili mandátní smlouvu s firmou A.S.A. a novelu smlouvy se společností  EKO KOM.

 

11)      Finanční výbor – předseda – Ing. Klak – přednesl výroční zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Finančního výboru zastupitelstva obce Ohrobec. (viz příloha).

 

12)      Kontrolní výbor – předseda p. Votánek. Uvedl, že přes jeho požadavky na jednotlivé předsedy komísí – kulturní, sociální, životní prostředí  a stavební mu nebyly podány zprávy o jejich činnosti. Zprávu o činností komisí předloží příště.

Místostarostka obce uvedla, že kulturní komise předložila svůj návrh rozpočtu na rok 2006.

 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za  účast, popřál hezké svátky a ukončil zasedání v  21:00 hodin.

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                místostarosta obce

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Votánek                                        p. Dřevo

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: