Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 17.10.2006

Začátek    19:00 hod – konec 20:00 hod.

 

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva

Pozdní příchod: p. Petrák

Omluven: Ing. Klak

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Dřevo, p. Votánek

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

 Program:    

1.      schválení přijetí dotace na stavbu ČOV

2.      zpráva finančního výboru za rok 2006

3.      zpráva kontrolního výboru za období 2002-2006 , zpráva inventární komise

4.      shrnutí hospodaření za volební období 2002-2006

5.      návrh rozpočtového opatření 1/2006

6.      návrh výdajů na rok 2007

7.      žádost p. Moravce o odvolání z pozice jednatele společnosti SOL

8.      vyhlášení veřejné schůze pro volbu starosty a určení dohadovacího termínu        

9.      různé (prostor občanům na případné dotazy volebním lídrům a jejich odpovědi ohledně komunálních voleb)

 

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky.

 

1)        Schválení přijetí dotace na stavbu ČOV (odsouhlasení smlouvy )– Ing. Zázvorková – ve výši 5 mil. Kč – obec má 1 rok na dokončení.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili smlouvu o poskytnutí dotace na stavbu ČOV ve výš 5 mil. Kč z Fondu životního prostředí Středočeského kraje.

 

2)        Zpráva finančního výboru o hospodaření za rok 2006 - Ing. Klak, předseda finančního výboru je v zahraničí. Podle předložených dokladů vyhodnotil finanční výbor hospodaření obce touto zprávou - k 9.měsíci hospodaří obec se ziskem cca 838 tis. Kč. Tohoto výsledku je dosaženo příjmy ve výši 8.389 tis. Kč  a  výdaji ve výši 7.555 tis. Kč. Z pohledu bilance je tedy hospodaření obce v pořádku.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zprávu finančního výboru.

 

3)        Zpráva kontrolního výboru – p. Votánek  - výbory a komise pracovaly dobře. Komise životního prostředí odevzdala  svou zprávu na tomto zasedání. Plnění usnesení bylo v pořádku. Začala být prováděna inventura, která bude dokončena do konce tohoto týdne.V současné době nejsou žádné závažné nedostatky.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zprávu kontrolního výboru.

Zpráva  inventární komise bude předána obci do konce tohoto týdne.

 

4)        Shrnutí hospodaření za volební období 2002 – 2006 - starosta Zier – viz příloha.    

 

Vodovod                 společenství vlastníků 4 obcí, dokončen technický audit:  

                                                                                                               a) špatný systém 

                                                                                                                b) velké ztráty –Zvole

                                                                                                               c) neoprávněný nájem – Libeň.

-           podaná žaloba na určení vlastníků.

Přestat platit vodu se starostové obávali – možnost vypnutí vody. Nikdo nebyl ochoten vzít na sebe zodpovědnost za vzniklé škody!

 

ČOV Ohrobec –       přijatelné náklady na stočné jsou díky obecní správě (pod odborným dohledem společnosti 1.SčV) stávající ČOV je nutná úprava : a) pohlcovač pachů  b) generální oprava první linky.

 

 

 

Komunikace  Ohrobec –     nejprve je nutné vybudovat dešťovou kanalizaci. Předpřipravená je pouze ulice Šumavská,

                                    -          v letošním roce se s konečnou platností upustilo od plynofikace obce.          

 

5)                             Návrh rozpočtového opatření 1/2006 –  viz příloha. Ing. Zázvorková z důvodu změny příjmu (dotace volby, střecha, stavba ČOV) a přesunu některých výdajů do příštího roku je nutno upravit stávající rozpočet dle aktuální situace.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili návrh rozpočtového opatření 1/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

6)        Návrh výdajů  na rok 2007 – starosta – současné zastupitelstvo navrhuje pouze peníze výdajové, které jsou určené již na smlouvy podepsané a nebo na práce nezbytné a již připravované.

            a)        13.000.000,- Kč stavba ČOV – již uzavřená smlouva,

            b)          1.000.000,- Kč oprava Károvské komunikace po kanalizaci,

            c)              800.000,- Kč dokončení chodníků a dešťové kanalizace ul. Břežanská,  Zvolská ,

            d)             100.000,- Kč dokončení komunikace ul.Károvská (u čp.173)

            e)             600.000,- Kč projekty na dešťovou kanalizaci včetně projektů komunikace, úpravy staré ČOV,

f)                             300.000,- Kč generální oprava I. linky ČOV včetně lapače pachů,

g)                           200.000,- Kč úprava Ohrobeckého potoka – zhotovení provzdušňovacích hrázek a jeho pročištění,

h)                           250.000,- Kč spoluúčast na zřízení regionální policie.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili návrh výdajů na rok 2007.

 

7)        SOL Zvole, s.r.o. – p. Moravec, současný jednatel sdružení SOL (sdružení obecních lesů) podal písemnou žádost o odstoupení. P. Moravec uvedl, že tato společnost vznikla společenstvím obcí Zvole, Ohrobec a Dolní Břežany. Obec Zvole a obec Dolní Břežany časem vystoupily z této společnosti. Katr se převezl do Ohrobce a je v současné době využíván pouze pro obecní potřeby. Činnost  SOL Zvole je na živnostenském úřadě pozastavena, má hotovost 100.000,-Kč.  P. Moravec dále nekandiduje do zastupitelstva a tudíž odstupuje i z této společnosti.

 

Dotaz: pí. Pavelková – společnost s.r.o. nemůže být bez jednatele.

 

 Odvolat jednatele společnosti má právo nejvyšší orgán – tj. zastupitelstvo obce. Starosta navrhuje vyhovět p. Moravcovi v jeho odvolání s tím, že tuto funkci bude vykonávat do doby zvolení nového jednatele novým zastupitelstvem.

 

Zastupitelé odsouhlasili odvolání p. Moravce z pozice jednatele společnosti SOL po zvolení nového jednatele  v počtu 8 hlasů. Zdržel se p. Moravec, p. Votánek

 

8)        Vyhlášení veřejného zasedání pro volbu starosty a určení dohadovacího termínu -

 

a)                 dohadovací schůzka – 24.10. v 19h. na obecním úřadě Ohrobec

b)                 vyhlášení volby starosty – 1.11. v 19h. v obecním statku.

 

Dotaz: pí. Zárubová - půjčky pro pracovníky z Ukrajiny ?

Starosta – tito muži u nás dlouhodobě pracují. Jsou placeni 90,-Kč/ hod. Ubytování mají pouze za náklady 500,-Kč měsíc. Obec poskytla několikrát finanční ručení. Jejich prací obec ušetří spoustu financí. Příklad - čistí kanalizační řády. Firma na vyčištění kanalizace si účtuje až 20.000,-Kč za den.

 

9)        Starosta Milan Zier nakonec poděkoval všem zastupitelům i občanům obce za pomoc při jeho práci za celých 16 let, kdy působil jako starosta. Předně by chtěl poděkovat Ing. Bažantové, která mu pomohla v 1. volebním období z pozice místostarostka obce; pí. Alexandrové, která mu byla oporou ve dvouch volebních období též jako místostarostka a nakonec Ing. Zázvorkové současné místostarostce.

 

Starosta poděkovala všem přítomným za  účast a ukončil zasedání v 20:00 hodin.

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Dřevo                                            p. Votánek

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: