Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 28. 11. 2006

Začátek    19:00 hod – konec 19:45 hod.

 

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: pí. Hrubá, p. Votánek

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:

*      žádost o úvěr ze stavebního spoření

*      záměr prodat pozemky na Jarově

*      výběrové řízení na stavební dozor – stavba ČOV

*      odměny zastupitelům

*      statuty výborů, kontrolní řád, jednací řád,

*      uložení  financí z prodeje pozemků

*      okna

 

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů a zapisovatelky.

 

1)        žádost o úvěr ze stavebního spoření – místostarosta  Ing. Širočka – žádost obec podá do konce listopadu 2006 a díky výjimce obec bude moci čerpat finance již v únoru 2007.

Dotaz: p. Votánek – na jak dlouho se půjčka poskytuje?

Ing. Širočka – zvažujeme  15 let. Rozhodneme dle optimalizace nabídnutých finančních modelů

Dotaz: p. Votánek  - z jakého důvodu se bude obec opět zadlužovat?

Ïng. Širočka – již v předcházejícím volebním období bylo s touto půjčkou počítáno, proto byla navýšena cílová finanční částka stavebního spoření a pan Votánek souhlasil - viz zápis z jednání zastupitelstva dne 3.5.2005:

„Navýšení cílové částky na stavební spoření obce Ohrobec: Ing. Zázvorková –

jedná se o navýšení  cílové částce na 3.000.000,-Kč. Obec doplatí  1.400.000,-Kč. Tímto navýšením bude mít možnost čerpat úvěr ve výši 3.600.000,-Kč.  Peníze budou použity na stavbu čističky v osadě Károv.

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo navýšení cílové částky na stavební spoření pro obec Ohrobec.“

Současné zastupitelstvo tuto záležitost pouze  realizuje. Toto řešení je pro obec z hlediska dalšího rozvoje jednoznačně finančně výhodnější  než čerpání na úkor provozních prostředků. Pokud má pan Votánek zájem, projedná s ním opakovaně individuálně finanční analýzu. 

 

Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o úvěr ze stavebního spoření v počtu 7 hlasů.

Zdržel se: p. Votánek, Mgr. Makovský

 

 

2)        pozemky na Jarově – starostka Ing. Zázvorková – v současné době je obec připravena zahájit prodej pozemků (pod stávajícími chatami + zahrádky) na Jarově. Předkupní právo mají současní nájemci. Jedná se o nemovitosti č.ev. 01 – 027. Obec Ohrobec tímto vyhlašuje záměr prodat pozemky uvedené v příloze č.1- nabídková cena je 500,-Kč/m2.

.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili záměr prodat pozemky na Jarově s cenou 500,-Kč/m2.

 

 

3)        výběrové řízení na stavební dozor na stavbu ČOV a kanalizačních řadů – starostka Ing. Zázvorková – firma Fortex začala se stavbou již v letošním roce. V závislosti na počasí bude pokračovat kanalizačními řády nebo samotnou stavbou ČOV.

návrh: Ing. Širočka – termín výběrového řízení uzavřít do 14 dnů od vyhlášení.

            Mgr. Makovský – stavbu rozdělit na 3 etapy: 1) hrubá stavba ČOV; 2) technologie                                ČOV; 3) kanalizační řady. Stavební dozor vybírat podle                                                       jednotlivých návrhů na již zmíněné etapy.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili vyhlásit výběrové řízení na stavební dozor na stavbu ČOV a kanalizačních řadů s rozdělením do 3 etap – hrubá stavba ČOV, technologie ČOV, kanalizační řády. Výběrové řízení uzavřít do 14 dnů .

 

4)        odměny zastupitelům – starostka Ing. Zázvorková – navrhuje měsíční odměnu dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: pro předsedy výborů a komisí ve výši součtu sloupců 11 a 14, místostarostům ve výši jedné poloviny součtu sloupců 2 a 9.  Tato částka nepřekročí  součet sloupců 7 a 9. Odměny členům komisí a výborů budou vypláceny čtvrtletně na návrh předsedy příslušného výboru – komise ve výši max. 3x součet sloupce 12 a 14. Odměny jsou navrženy  od 1.11.2006.

 

Zastupitelé jednohlasně  odsouhlasili měsíční odměny dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto: pro předsedy výborů a komisí ve výši součtu sloupců 11 a 14, místostarostům ve výši jedné poloviny součtu sloupců 2 a 9. Odměny členům komisí a výborů budou vypláceny čtvrtletně na návrh předsedy příslušného výboru – komise ve výši max. 3x součet sloupce 12 a 14. Odměny budou vypláceny od 1.11.2006.

 

 

 

5)        a) Statuty výborů, kontrolní řád, jednací řád výborů – p. Zier kontrolní výbor – přečetl statut kontrolního výboru, jednací řád a kontrolní řád výborů – viz příloha 2a, 2b a 2c.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili  jednací řád,  kontrolní řád  a statut kontrolního výboru.

 

            b) Statut finančního výboru – Mgr.Makovský finanční výbor – seznámil přítomné se statutem finančního výboru – viz příloha 3.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili statut finančního výboru.

 

 

6)        a) Okna do štítových stěn úřadu – místostarosta Bc.Barda – z poptávkového řízení jsou 4 nabídky. Navrhuje vybrat nejlevnější nabídku od firmy Okno plast Praha  za 15.292,-Kč s DPH. Firma je místní, neúčtuje si dopravu, nepožaduje zálohu, dodání do 3 týdnů od objednání.

 

Zastupitelé souhlasí s objednáním oken u firmy Okno plast Praha.

 

            b) Dostavba schodů v budově OÚ z 1.patra do podkroví – místostarosta Bc.Barda – v současné době má pouze 2 nabídky, další 2 nabídky budou dodány zítra tj.29.11.06. Poptávkové řízení bude uzavřeno ve čtvrtek 30.11.06 – po posouzení všech nabídek bude vybrána nejekonomičtější.

 

Zastupitelé souhlasí.

 

7)        Uložení financí  z prodeje pozemků na termínovaný vklad – místostarosta Ing. Širočka – informoval o možnostech, které nabízejí banky v současné době (úrokové sazby 1 – 2%).

 

Dotaz: pí. Zárubová – lze kapacitu nově budované čističky navýšit?

Starosta Ing. Zázvorková – kapacitně  nelze.

 

 

Dotaz: pí. Zárubová – výška střechy OÚ je vyšší než 10m. V územním plánu obce je uvedeno 9m.

Starosta Ing. Zázvorková - střecha byla projektována podle výšky sousední budovy, s ohledem na možnost využití nově vzniklého prostoru.

 

 

 

 

Dotaz: pí. Zárubová – mám dům kolaudován na bydlení, což je v rozporu s umístěním pozemku v územním plánu. Pozemek je  začleněn do ploch občanské vybavenosti.

Následovala diskuze o začlenění pozemku pí. Zárubové.

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19:45 hodin

 

 

 

 

 

 

………………………………           ………………………………           ...........................................

    Ing. Michaela Zázvorková                       Ing. Petr Širočka                         Bc. Bohumil Barda

      starostka obce                       1. místostarosta obce                   2.  místostarosta obce

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                                   p. Hrubá Monika                                p. Jiří Votánek

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Vyvěšeno:                                                                       Sejmuto: