Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 31.1.2006

Začátek    19:00 hod – konec 20:15 hod.

 

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva

Omluveni: p. Klak, p.Moravec,  p. Petrák, p. Zier,

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, pí. Růžková

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:

*      Schválení návrhu změny č.I územní plánovací dokumentace obce Ohrobec

*      Vyhláška  o systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

*      Kandidáti na přísedící  Okresního soudu  Praha – západ na období 2006-2010

*      Odprodej pozemku 364/23 , studny na pozemku 364/24

*      Různé

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky..

 

1)        Změna č. 1 územně plánovací dokumentace obce Ohrobec – Ing. Zázvorková – v zákonné lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky.  Jedná se o závěrečné odsouhlasení této změny.  

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo změnu č. 1 územně plánovací dokumentace.

 

2)        Vyhláška č. 1/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – Ing. Zázvorková  - jedná se o úpravu současné vyhlášky č. 2/2002.

 Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo vyhlášku č. 1/2006.

 

3)        Volby přísedících Okresního soudu Praha – západ na volební období let 2006 – 2010 – Ing. Zázvorková – návrh kandidáta – Milan Zier

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo kandidáta do voleb přísedícího Okresního soudu Praha-západ pana Milana Ziera.

 

 

4)        Obecní pozemek  p.č. 364/24 o výměře 126 m2, studna umístěna na tomto pozemku a věcné břemeno k této studni – Ing. Zázvorková – byl vypracován znalecký posudek. Celkový odhad za tuto nemovitost je cca 73000 Kč, s odečteným břemenem  cca 57000 Kč. Prodej pozemku byl odsouhlasen na zasedání dne 8.11.2005 s nabídkovou cenou 250Kč/m2. Nyní je nutné stanovit nabídkovou cenu za studnu, tu v současné době používají majitelé třech sousedících nemovitostí. Navrhovaná cena k prodeji této studny do spoluvlastnictví uživatelů  je 30.000,-Kč (10.000,-Kč  každý majitel sousedící nemovitosti)

 

Zastupitelé odsouhlasili odprodat studnu na  pozemku  p.č. 364/24 za cenu 30.000,-Kč.

 

5)        Dopis od manželů Hasákových týkající se pozemků p.č. 64/4 a 64/6 – p. Votánek přečetl tento dopis – kdy p. Hasák upozorňuje, že mu na dopis čj. 654/2000, který byl doplněn dopisem čj. 759/2000 do dnešního dne nebylo odpovězeno. Zároveň žádá, aby bylo rozhodnuto o zařazení pozemků p.č. 64/4 a p.č. 64/6 jako stavebních.

Ing. Zázvorková přečetla oba dopisy a zároveň usnesení 3/01 kde je uvedeno, že tyto pozemky jsou v územním plánu vedeny jako biokoridor a z tohoto důvodu nelze žádosti vyhovět.

Ing. Zázvorkové byla předána plná moc manželů Hasákových panu Alimu Hamdanovi v projednávání této záležitosti.

Zastupitelstvo konstatovalo, že změna č.1 ÚP nezařazovala žádné další pozemky jako stavební. Pokud má p. Hasák zájem o výše uvedené zařazení pozemku, může dát jako vlastník námitku, aby bylo toto projednáno, případně mu bylo vyhověno při projednávání další změny ÚPD.          

 

Návrh: manželé Pavlovi - přednesli návrh na vydávání tištěného periodika obce Ohrobec. Pan Pavel předal zastupitelstvu cenový rozpočet.

Zastupitelé si návrh prostudují a vyjádří se k němu.

 

Dotaz:  p.Ovčáček -  a)       úklid na Kárově – ledové plochy

místostarostka- ledové plochy jsou v tomto období po celé obci. Obecní multikára není schopna radlicí shrnout namrzlou plochu, pouze ji opakované zdrsňovat posypem, což činí.

b)                 urgovaná nesvítící lampa v ulici Vřesová

místostarostka dne 20.1. byly všechny nahlášené poruchy opraveny. Zmíněná lampa je přes opakované opravy velmi poruchová, po skončení mrazů bude vyměněna.

c)                 výměna horního elektrického vedení v oblasti ulici Vřesová

místostarostka – rozvodné závody přednostně vyměňují vedení v místech, kde je uvedena žádost o navýšení odběru. Na jaře přislíbili pokračovat v posílení sítě na Kárově,  což zahrnuje i částečnou výměnu starého vedení.

 

 

 

Místostarostka poděkovala všem přítomným za  účast a ukončila zasedání v  20:15 hodin.

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Votánek                                        pí. Růžková

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: