Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 8.6.2006

Začátek    17:00 hod – konec 18:00 hod.

 

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva

Nepřítomen: Ing. Klak, p. Moravec – pozdější příchod

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, p. Bara

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:

 

*      Schválení Změny č.1 územního plánu obce Ohrobec

*      Vyhláška 2/2006 o závazné části územního plánu obce Ohrobec

*      Prodej pozemků – vyhlášení záměru

*      Různé

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky.

 

 

 

1)        místostarostka Ing. Zázvorková

            a) změna ÚPD – přečetla závěrečné souhlasné stanovisko  Krajského úřadu k návrhu změny č.1 územního plánu obce Ohrobec a doporučení k předložení zastupitelstvu ke schválení.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili změnu č. 1 územního plánu obce Ohrobec.

 

            b) Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 – „O závazné části územního plánu obce Ohrobec“. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  9.6.2006.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006

 

2)        Starosta - prodej pěti obecních pozemků na individuální stavbu rodinných domů na pozemcích p.č. 341/17, 341/18, 341/19, 341/20, 341/21. Nabídková cena je 2.000,-Kč/ m2. Pozemky se budou prodávat formou veřejné nabídky. Nabídky  se budou přijímat do 13.7. 2006 v zalepených obálkách.

 

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo prodej obecních pozemků formou veřejné nabídky s nabídkovou cenou 2.000,-Kč/m2.

 

Na zasedání  zastupitelstva se dostavili zastupitelé Ing. Klak a p. Moravec.

 

 

3)        Ohrobecké údolí (Jarov) – starosta Zier – žádost 25 majitelů chat na Jarově o snížení navrhované ceny za pozemky  z  500,- Kč/m2   na 300,-Kč/m2. Starosta uvedl, že si obec zjišťovala ceny pozemků v těchto lokalitách. Ty jsou mnohem vyšší než navrhovaná cena obce. Je nutné brát v potaz vzniklé náklady. Obec musí zaplatit zaměření jednotlivých pozemků, vynětí z půdního lesního fondu, úpravu potoka (provzdušňovací hráze) a eventuelně i úpravu lesa za pozemky. Dal prostor k diskuzi.

Návrh: Ing. Klak – cenu zvýšit na 800,-Kč/m2.

P.Moravec – úprava lesů za pozemky bude velmi obtížná, jednak z důvodu dosažitelnosti (do prostoru lesa nevede žádná cesta) a poté zamezení sesuvu kamenů z lesního prostoru na pozemky.

P. Votánek – navrhovanou cenu by nesnižoval.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili nesnižovat nabídkovou cenu za pozemky V Ohrobeckém údolí.

 

4)        pí. Bogdanová – starosta – v loňském roce byl s pí. Bogdanovou podepsán splátkový kalendář na její nezaplacené poplatky (odpad, pes, stočné) kde byla upozorněna na nutnost platit včas vzniklé další poplatky během těchto splátek . Paní Bogdanová byla již v loňském a letošním roce upozorňována na opomenutí měsíčních úhrad. Na základě upozornění splátky doplatila. Poslední platba byla uhrazena za leden letošního roku. Od té doby přestala platit úplně.Další vzniklé poplatky nehradila vůbec. V loňském roce ji byla na náklady obce opravena na jejím pozemku kanalizace ve výši cca 11.000,-Kč. Zastupitelem p. Votánkem a členkou sociální komise PhDr. Rolčíkovou byla upozorněna na možnost zažádat o sociální příspěvek na tuto opravu. Do dnešního dne pí. Bogdanová takto neučinila.

P. Votánek – navrhuje sepsat všechny neuhrazené poplatky do dnešního dne a on tento dopis společně s p. Dřevem osobně doručí  pí. Bogdanové. Do konce července 2006  bude mít paní Bogdanová možnost uhradit celkový nedoplatek. Pokud tak neučiní, veškeré nedoplatky se předají exekučnímu úřadu.

 

Zastupitelé odsouhlasili v počtu 10 hlasů návrh p. Votánka.

Zdržel se  - Ing. Klak.

 

5)        odvolání manželů Vronských proti prodeji pozemku par.č. 354/24 o výměře 126 m2 p. Choděrovi (jediná možná přístupová cesta na svůj pozemek)  – starosta –zastupitelstvo dne 9.5.2006 odsouhlasilo tento prodej  s věcným břemenem přístupu ke studni p. Vronskému a p. Prokůpkovi. Dále starosta  uvedl, že při osobním šetření  byl on a paní místostarostka svědkem velmi špatné komunikace mezi manželi  Choděrovými a Vronskými.

P. Dřevo – prodat pozemek pouze p. Choděrovi. V opačném případě bude obec zatížena vzniklými stížnostmi.

Ing. Klak a p. Bara – navrhují prodat pozemek p. Vronskému i panu Choděrovi s podmínkou zákazu parkování vozidla na tomto pozemku.

Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu prodat pozemek do společného vlastnictví  p. Choděrovi a p. Vronskému: PRO: 2 hlasy - Ing. Klak, p. Votánek

                        PROTI: 7 hlasů – Ing. Zázvorková,p.Zier, p. Moravec,p.Tlamsa,p.Petrák,

                                                      pí. Alexandrová,pí. Růžková

                        ZDRŽEL SE:p. Bara

Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu prodat pozemek do vlastnictví p. Choděrovi:

                        PRO: 8 hlasů: Ing. Zázvorková,p.Zier, p. Moravec,p.Tlamsa,p.Petrák,

                                                 pí. Alexandrová,pí. Růžková, p. Bara

                        PROTI: 2 hlasy – Ing. Klak, p. Votánek

 

Návrh: Ing. Klak – navrhuje v ulici Břežanská u autobusové zastávky „U Čisteckých a před odbočením do ulice Károvská (k pekárně) vybudovat retardéry.

P. Votánek – souhlasí s návrhem ing. Klaka.

Starosta – k umístění retardéru je třeba zažádat souhlas od Policie ČR, Městského úřadu Černošice – odbor dopravy  a  ..............

Dotaz: p. Barda – souhlasí s nutností zpomalit neukázněné řidiče. Avšak retardéry vozy ničí. Navrhuje šetrnější řešení – vybudování „vybočovacích  ostrůvku na vjezdu do vesnice (nově vybudováno v obci Zlatníky) nebo částečné retardéry.

P. Votánek – umístění nalepovacích pruhů se zvukovým efektem.

Starosta – v minulosti byl podán dotaz na omezení rychlosti v ulici Břežanská na Dopravní inspektorát – odmítavé stanovisko. S retardérem u autobusové zastávky „U Čisteckých“ se v budoucnu počítá. Dále by měl být retardér v ulici Károvská u pekárny „Beruška“. Od záměru umístit retardér v ulici Zvolská u přechodu pro chodce k obchodu „U Slavíčků“ se prozatím upustilo z důvodu špatné sjízdnosti v zimním období. Starosta navrhuje svolat místní šetření s dotčenými orgány a pokusit se  o co nejlepší řešení.

 

Zastupitelé vyjádřili souhlas s návrhem starosty Ziera.

 

 

Dotaz: pí. Zárubová – v ulici Nad Úvozem je nedostavěná a  neoplocená budova. Děti pobíhají v této budově a kloužou se po střeše. Paní Zárubová již několikrát děti vyháněla z tohoto pozemku - je to velmi nebezpečné.

 

Starosta souhlasí. Obec se vyzve vlastníka pozemku, aby si zaplotil a zabezpečil svůj majetek.

 

 

 

 

 

 

Starosta poděkovala všem přítomným za  účast a ukončila zasedání v 17:55 hodin.

 

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Votánek                                        p. Bara

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: