Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 3.4. 2007

Začátek    19:00 hod – konec 20:30 hod.

 

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva  

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Barda,  p. Votánek

Zapisovatelka: pí. Vorlová

Program:

      -  nájemní smlouvy

      -  úprava rozpočtu 2007

      -  investiční výhled do r. 2010

     -  vyhláška č. 1/2007

     - rezignace zastupitele Mgr.Makovského  ze zdravotních důvodů.

           -  různé

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili ověřovatele, zapisovatelku a program zasedání.

 

 

1)  a)    Rezignace zastupitele Mgr. Makovského – starostka Ing.Zázvorková – informovala o rezignaci Mgr. Makovského (kandidátka „Ohrobec dětem“) na funkci zastupitele obce Ohrobec ke dni 31.3.2007 ze zdravotních důvodů. Podle zákona č. 491/2001 Sb., O volbách do zastupitelstev obcí se stal náhradníkem  za Mgr. Makovského  Josef Blecha, který rezignoval na funkci zastupitele dne 1.4.2007. Dalším náhradníkem z téže kandidátky je Marie Slavíčková. Paní Slavíčková poté složila slib člena zastupitelstva.

 

 

1)  b)   Mgr. Makovský vykonával funkci předsedy finančního výboru. – starostka Ing. Zázvorková navrhuje za předsedu finančního výboru zvolit p. Roberta Pikouse a pí. Marii Slavíčkovou jako členku finančního výboru.

 

 Zastupitelé  odsouhlasili v počtu 6 hlasů p. Roberta Pikouse jako předsedu finančního výboru a pí. Marii Slavíčkovou jako členku finančního výboru, zdržel se: Ing.Škván a

p. Votánek, proti: p. Pikous.

 

 

2)         nájemní smlouvy – veřejné vyhlášky:

    a)     horní rybník – žádost o pronájem za stejných podmínek jako v letech předcházejících podal za spolek rybářů v Ohrobci p. Milan Šafránek

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili pronajmout obecní horní rybník spolku rybářů v Ohrobci  v zastoupení panem Milanem Šafránkem.

 

b)         pozemek č.kat. 469/7 o rozloze 512 m2 – účel nájmu zeleň. Paní Mária Svobodová má

zájem prodloužit pronájem této části pozemku za stejných podmínek jako v předcházejících letech.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili pronajmout obecní pozemek č.kat. 469/7 o rozloze

512 m2 paní Márii Svobodové.

 

c)         pozemek č.kat. 469/7 o rozloze 120 m2- účel nájmu zeleň. Paní Jaroslava Žáčková žádá o prodloužení pronájmu této části pozemku za stejných podmínek.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili pronajmout obecní pozemek č.kat. 469/7 o rozloze

120  m2 paní Jaroslavě Žáčkové.

 

d)        pozemek č.kat. 506/8 o rozloze 127 m2 – účel nájmu zeleň. Paní Jana Hasáková žádá o prodloužení smlouvy z předcházejících let.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili pronajmout obecní pozemek č.kat. 506/8  o rozloze

127  m2 paní Janě Hasákové.

 

e)         pozemek č.kat. 506/8 o rozloze 200 m2 – účel nájmu zeleň. Pan Vladimír Moravec žádá o prodloužení nájmu výše uvedené části obecního pozemku.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili pronajmout obecní pozemek č.kat. 506/8  o rozloze

200  m2 panu Vladimíru Moravcovi.

 

f)         pozemek č.kat.  469/1 o rozloze 96 m2 pod budovou obchodu „U Slavíčků“ a 40 m2 jako volně přístupné parkoviště k obchodu (za stejných podmínek) – paní Marie Slavíčková žádá o pronájem těchto pozemků.

 

Zastupitelé  odsouhlasili pronajmout obecní pozemek č.kat. 469/1  o rozloze 96  m2 pod budovou a 40 m2 jako volně přístupné parkoviště  paní Marii Slavíčkové v počtu 8 hlasů. Zdržela se: pí. Slavíčková.

 

g)         část skladových prostor – 120 m2  v obecním statku v nemovitosti čp. 6, Ohrobec – firma Multitone cz má zájem za stejných podmínek prodloužit nájemní smlouvu.

 

Zastupitelé  jednohlasně odsouhlasili pronajmout část skladových prostor o rozloze 120 m2 v obecním statku čp. 6, Ohrobec firmě Multitone cz.

 

h)         garáž v požární zbrojnici – p. Jiří Votánek má zájem o prodloužení smlouvy o pronájmu garáže v požární zbrojnici za stejných podmínek jako doposud.

 

Zastupitelé  odsouhlasili pronajmout garáž v požární zbrojnici p. Jiřímu Votánkovi v počtu 8 hlasů. Zdržel se: p. Votánek.

 

i)          tenisový kurt a sportovní hřiště s příslušenstvím v Ohrobci – paní Marcela Slavíčková předložila nabídku. Nájemné navrhuje ve výši 5.000,-Kč ročně.

Protinávrh -místostarosta Ing. Širočka – zopakoval svůj názor tak, jak ho již uvedl na pracovní poradě zastupitelstva: paní Slavíčková se o tenisový kurt a sportovní hřiště v předcházejících letech starala velice pečlivě a byl by osobně velmi rád, kdyby dál provozovala tyto prostory. V předcházejících období byl roční nájem těchto prostor ve výši 20.000,-Kč . Návrh paní Slavíčkové – tj. 5.000,-Kč za rok považuje za neadekvátně nízký. S panem Slavíčkem, s nímž  jednal o tomto problému,  se nedohodli. Navrhuje dál pokračovat v jednání o výši nájemného.

 

Zastupitelé hlasovali o protinávhu místostarosty:

            PRO 4 hlasy: Ing. Širočka, Bc. Barda, Ing. Zázvorková a Ing. Škván.

            PROTI: p. Zier, pí. Hrubá, p. Pikous, pí. Slavíčková

            ZDRŽEL se: p. Votánek

 

Zastupitel: p.Votánek – bydlí naproti tenisovému hřišti, souhlasí s tím, že tenisový kurt je ve špatném stavu, mládež na sportovišti dělá veliký nepořádek – s  navrhovanou výší nájmu  pí. Slavíčkovou souhlasí.

 

Místostarosta Bc. Barda – na obec se obrátila společnost, která  uvažuje v naší obci  o výstavbě kryté haly na tenis. Dále p. Pikous zažádal o dotaci na rekonstrukci našeho stávajícího  sportoviště. A z toho důvodu:

Starostka Ing. Zázvorková – navrhuje uzavřít na 1 rok nájemní smlouvu na tenisové kurty a sportovní hřiště za cenových  podmínek navrhovaných pí. Slavíčkovou – výše nájemného 5.000,- Kč.

 

 Zastupitelé odhlasovali v počtu 6 hlasů pronájem tenisového kurtu a sportovního hřiště na 1 rok ve výši 5.000,-Kč.

PROTI: Bc. Barda

ZDRŽEL SE: p. Votánek, Ing. Širočka.

 

 

3)         úprava rozpočtu na rok 2007 – místostarosta Ing. Širočka – informoval o úpravě položek rozpočtu   (viz příloha č. 1)

 

Na výstavbu nové čističky se obci se podařilo vyřídit úvěr ze stavebního spoření a z toho důvodu vedení obce se rozhodlo neprodávat zbylé 2 obecní pozemky a ponechat tyto pozemky v majetku obce jako rezervu pro případné budoucí využití. 

 

 

Zastupitelstvo odsouhlasilo v počtu 7 hlasů změnu rozpočtu v položce výdaje + 2 101 000... Kč a v položce příjmů – 3 200 000 . Kč. PROTI: p. Votánek, ZDRŽELA  SE: pí. Slavíčková.

 

 

4)         Vyhláška č. 1/2007 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – starostka Ing. Zázvorková. Dozor nad správným zněním obecních vyhlášek v současné době zastává ministerstvo vnitra. V předcházejících letech tak činil Krajský úřad. Vyhláška o odpadech byla v minulých letech Krajským úřadem odsouhlasena. Ministerstvo vnitra doporučilo ve vyhlášce č. 3/2006 vyjmout čl. 4 – Původci odpadů, přepracovat čl. 6 Sankce. Výše jednotlivých poplatků zůstává.

 

Zastupitelstvo  odsouhlasilo v počtu 8 hlasů vyhlášku č. 1/2007 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZDRŽEL SE: p. Pikous.

 

5)         Diskuze:

Zastupitel: p.Votánek – stěžuje si na špatnou informovanost jeho osoby ze strany vedení obce. Od občanů jsou k němu vznášeny dotazy a on nezná odpověď. Např. – výška  střechy OÚ,

závora na účelové komunikaci.

 

Místostarosta Ing. Širočka  a starostka Ing. Zázvorková – odpověď na tyto otázky by p. Votánek jako zastupitel měl znát, neboť byly probírány na pracovních poradách  i zasedáních zastupitelstva. P. Votánek se pracovních  porad účastní  ne pravidelně.

 

Bc.Barda zodpověděl p. Votánkovi oba dotazy.

 

P-Zier – jednou z příčin problémů z minulého volebního období je i  nečinnost Kontrolního výboru, který vedl p.Votánek.

 

Starostka Ing. Zázvorková – informovala o odborném posudku stromů v okolí horního rybníka:

a)                   21 vzrostlých smrků pichlavých na obecním pozemku u rybníku II. Stromy jsou             ve výborném zdravotním stavu a neprojevují žádné znaky onemocnění či poškození.

b)                   -       8 mohutných vrbových kmenů u přítoku horního rybníka, jejich zdravotní stav je vyhovující. Dva kmeny vykazují známky hniloby spojené s výskytem plodnic dřevokazných hub. Aktuální nebezpečí pádu nehrozí. U těchto dvou stromů se doporučuje sledovat zdravotní stav minimálně jednou ročně.

           -         5 kmenů vrb za silnicí u autoservisu. Stromy jsou zcela zdravé.

 

 

Místostarosta Barda informoval, že někteří zaměstnavatelé (T-Mobile, ČEZ, Skanska …) vypisují dotační granty na projekty v místě bydliště jejich zaměstnance a vyzval občany, aby se aktivně zajímali, zda jejich zaměstnavatel takové granty nevypisuje a v případě kladné odezvy ho kontaktovali. V současnosti je řešena možnost získat granty od společnosti T-Mobile a ČEZ, a pokud bychom nalezli občana ze společnosti Skanska, rádi bychom zažádali i tam.

 

 

Dotaz: pí. Zárubová – špatné zařazení jejího pozemku v územním plánu.

 

 

Místostarosta Bc. Barda –  doporučuje podat novou žádost ve správném termínu až bude projednávána změna ÚP.

Následovala diskuze o tomto problému.

 

 

Dotaz: p. Vítovec – neustále se opomíná na úpravu silnice v ulici Šumavská – v minulých letech si občané sami na vlastní náklady  dávali štěrk do této ulice. Obec ho v minulosti informovala o prováděné údržbě silnic 2x ročně. Domnívá se, že ulice Šumavská je neustále opomíjená. Žádá o dodání štěrku do této ulice a občané ho sami rozvezou na potřebná místa. Navrhuje, že obci připraví  nabídku na potřebnou kopírku levnější než doposud obec má.

Dále  žádá o nahlédnutí do odpovědí na dotaz uzavírky části ulice K Vranému.

 

Zastupitel p. Zier – ulice Šumavská je jedna nejlépe upravených ulic s nezpevněným povrchem po obci.   

 

Místostarosta Bc. Barda – obec se ráda obrátí na p. Vítovce o slíbenou cenovou nabídku.

 

Starostka Ing. Zázvorková – odpovědi na výše zmíněné dotazy jsou kdykoliv k nahlédnutí v podatelně u pí. Vorlové.

 

 

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 20:30 hodin.

 

 

 

 

………………………………           ………………………………           ...........................................

    Ing. Michaela Zázvorková             Ing. Petr Širočka                           Bc. Bohumil Barda

      starostka obce                          1. místostarosta obce                       2.  místostarosta obce

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                ……………………….                      …………………………….

                                                   Bc.Bohumil Barda                               p. Jiří Votánek

 

 

 

 

 

Zapisovatel:    ………………………

                        pí. Vorlová

 

 

 

 

                     Vyvěšeno:                                                                                                     Sejmuto: