VYHLÁŠKA OBCE OHROBEC

č. 2 /2006

o závazné části územního plánu obce Ohrobec

 

 

Obecní zastupitelstvo se usneslo dne 8. 6. 2006 vydat podle § 84 odst. 2 písm. b zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) a v souladu se zákonem č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Účel vyhlášky

 

1/             Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Ohrobec, schváleného obecním zastupitelstvem v Ohrobci dne 8.6. 2006 (dále jen ÚPO).

2/             Závazná část ÚPO obsahuje :

a)   urbanistickou koncepci, která je vyjádřena funkčním a prostorovým uspořádáním území obce Ohrobec,

b)   regulativy, které obsahují závazná pravidla pro územní a stavební řízení, popřípadě pro jiná správní řízení o způsobu využití jednotlivých ploch a jejich uspořádání na území obce Ohrobec,

c)   vymezení současně zastavěného území obce SZÚO, zastavitelného území obce ZÚO,

d)   limity využití území (např. ochranná pásma, hranice přírodního parku Střed Čech),

e)   zásady uspořádání dopravy, občanského a technického vybavení,

f)     vymezení územního systému ekologické stability,

g)   vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby,

h)  lhůta aktualizace je stanovena na dobu 5 let. V těchto intervalech bude vyhodnoceno, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace / ÚPO Ohrobec a Změna č.1 ÚPO Ohrobec / schválena.

 

Článek 2

Rozsah platnosti

 

1/             Tato vyhláška platí pro území obce Ohrobec, které se skládá z jednoho katastrálního územÍ - Ohrobec .

2/             Vyhláška platí na dobu neurčitou. Její platnost může být zrušena nebo změněna pouze vyhláškou ke Změně ÚPO Ohrobec, nebo vyhláškou k novému Územnímu plánu obce Ohrobec.


ČÁST DRUHÁ

Základní zásady uspořádání území a limity jeho využití

 

Článek 3

Upřesnění některých pojmů

 

1/             Nerušícími službami či nerušící výrobou se rozumí takové služby a výroba, kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí nad přípustnou míru. Míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být přiměřeně dokázány v  dokumentaci pro územní řízení, popř. v dokumentaci pro stavební povolení a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí.

2/             Drobnou výrobou se rozumí výroba, která není prováděna továrním způsobem.

3/            Negativní účinky a vlivy staveb a zařízení se rozumí zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, pach, zápach, znečišťování vod, oslňování, zastínění, elektromagnetické rušení a záření.

4/            Maloobchodním zařízením se rozumí stavba pro obchod, sdružená do víceúčelových staveb nebo začleněná do staveb pro bydlení, případně i samostatně stojící, která slouží pro obsluhu území.

5/            Zastavěnou plochou se rozumí plocha hlavní stavby, ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních a podzemních podlaží do vodorovné roviny.

6/            Současně zastavěným územím obce se rozumí ta část území obce, která je vymezená hranicí současně zastavěného území.

7/            Zastavitelným územím se rozumí plochy, které jsou tímto územním plánem navrženy k zastavění.

8/            Volnou krajinou se rozumí území za vymezenou hranicí současně zastavěného území obce.

9/            Činnost omezeného rozsahu se týká činnosti výrobního a nevýrobního charakteru, která bude přímo úměrná ploše, na které je provozována.

 

Článek 4

Vymezení ploch

 

1/             Území obce je členěno na území zastavitelné, tj. plochy určené k zastavění, a na území nezastavitelné. V každém z těchto území jsou z hlediska funkčního využití a prostorového uspořádání rozlišeny jednotlivé typy funkčních ploch (viz příloha č. 1 vyhlášky "Závazné regulativy částí území" - dále jen Příloha 1).

2/             Podrobnosti plošného vymezení a lokalizace jednotlivých funkčních ploch jsou znázorněny ve schváleném ÚPO : ve výkresu označeném jako „Hlavní výkres“ v měřítku 1 : 5000.

3/             Podrobnosti plošného vymezení a lokalizace jednotlivých funkčních ploch jsou znázorněny ve schválené Změně č.1 ÚPO : ve výkresu označeném jako Hlavní výkres v měřítku 1 : 2 880, Technické vybavení v měřítku 1 : 2 880, VPS v měřítku 1 : 2 880

4/             Pro každý vymezený typ funkční plochy jsou v Příloze 1 uvedeny :

a/    charakteristika území,

b/    přípustné využití území a jeho podmínky,

c/     nepřípustné využití území, činnosti a stavby,

d/    požadavky na prostorové uspořádání a architektonické zásady.

                                          

Článek 5

Závazné regulativy

 

1/             Předmětem regulace je vymezení podmínek pro uskutečňování činností při využívání území obce.

2/             Na území obce je možno umisťovat stavby, povolovat je, povolovat jejich změny a změny jejich užívání a rozhodovat o změně využití území a o ochraně důležitých zájmů v území jen v souladu se schválenými regulativy. Totéž platí o povolování terénních úprav, prací a zařízení.

3/             Užívání dosavadních staveb a zařízení a dosavadní využití území, které není v souladu se schválenými regulativy, je nadále přípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle stavebního zákona (např. podle § 87, 88, 96 apod.).

 

Článek 6

Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES)

 

1/             Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) na území obce je znázorněn v „Hlavním výkresu“ v měřítku 1 : 5000 dokumentace.

2/             Pro ochranu ÚSES na celém území obce platí ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 114/1992 Sb.

3/             Na plochách zahrnutých do ÚSES je zákaz umisťování staveb s výjimkou staveb liniových pro dopravu a pro technické vybavení.

4/             Na plochách zahrnutých do ÚSES se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability za nižší, povolování pozemkových úprav, odvodňování, těžby nerostů a jiné narušování ekologicko - stabilizační funkce těchto ploch.

 

Článek 7

Veřejně prospěšné stavby

 

1/             Veřejně prospěšné stavby jsou ty stavby, pro které lze v souladu se zák. č. 50/1976 Sb. §108 odst. 2 písm. a) ve znění pozdějších předpisů pozemky vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit.

2/             Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny ve schváleném ÚPO - ve výkresu  „Veřejně prospěšné stavby“ v měřítku 1 : 5000.

3/             Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny ve schválené Změně č.1. ÚPO - ve výkresu  „Veřejně prospěšné stavby“ v měřítku 1 : 2 880.

4/             Seznam veřejně prospěšných staveb je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

 

 

Část třetí

Závěrečná ustanovení

 

Článek 8

Přílohy vyhlášky

 

Nedílnou součástí této vyhlášky jsou přílohy č. 1 „Závazné regulativy částí území“ a č. 2 "Seznam veřejně prospěšných staveb".

 

Článek 9

Uložení dokumentace

 

Dokumentace schválené Změny č.1 ÚPO Ohrobec je uložena na Obecním úřadu Ohrobec, na Krajském úřadu Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení, na stavebním úřadu Obecního úřadu Dolní Břežany a Městském úřadu Černošice.

 

Článek 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška1/2001  ze dne 3.4.2001

 

Článek 11

Účinnost vyhlášky

 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne               9. 6. 2006

 

 

V Ohrobci dne 8. 6. 2006

 

 

 

 


Milan ZIERv.r.

starosta


          Ing. Michaela Zázvorková

místostarostka

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhláška vyvěšena na úřední desce dne             9. 6. 2006

Vyhláška bude sejmuta s úřední desky dne      26. 6. 2006

 


Příloha č. 1

ZÁVAZNÉ REGULATIVY ČÁSTÍ ÚZEMÍ

 

Zvláštní požadavky na využití území

1/            Pro navrhované stavby, navrhované využití území a změny stávajících staveb a způsobu jejich využívání platí následující požadavky, povinnosti a zásady :

a)   zvláštní pozornost věnovat kulturním památkám, zapsaným do Jmenovitého seznamu nemovitostí kulturních památek, chráněných podle zvláštních předpisů a v jejich okolí nepovolovat nevhodné stavby a stavební úpravy, narušující svým měřítkem a způsobem okolí těchto kulturních památek,

b)   při stavebních úpravách architektonicky hodnotných staveb, které nejsou památkově chráněné, důsledně trvat na zachování historického půdorysu, hmotné struktury i výškové hladiny, tradičního vzhledu venkovské zástavby a při výměně oken a dveří, krytiny, opravách fasád apod. používat stavební prvky a materiály stejného charakteru,

c)   v územích, kde je podmínkou napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV, může být likvidace odpadních vod řešena provizorně prostřednictvím žump na vyvážení. Po vybudování této kanalizace se musí objekty na ni napojit,

d)   v ochranném pásmu ČOV nebudou umisťovány nové stavby, plocha bude zařazena do zemědělské půdy -  louky a les,

e)   při stavbách v blízkosti vodních toků bude dodržena odstupová vzdálenost 6 m od břehové hrany. V případě drobných staveb, oplocení apod. lze projednat snížení této hranice, při splnění podmínek daných správci vodních toků a vodohospodářského posouzení,

f)     vodoteče mimo hranice současně zastavěného území obce nesmí být zatrubňovány mimo křížení s komunikacemi,

g)   na území obce se nepřipouští výstavba řadových rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci.

h)   minimální velikost nově vzniklých pozemků určených k zástavbě je stanovena na 800 m2

i)     výška zástavby maximálně 9 m, v územích, kterými procházejí RR paprsky a jejich ochranná pásma je stanovena výšková hranice objektů na 8 m s tím, že tyto objekty nebudou mít kovová opláštění a střechy,

j)      povolují se max. dvě nadzemní podlaží včetně podkroví

k)   musí být zajištěno odstavování vozidel na vlastním pozemku

l)      doporučuje se používání pastelových barevných odstínů na fasády objektů a jejich oplocení, které budou v souladu s barevným řešením okolní zástavby a se zelení. Na větší plochy se nedoporučuje použít syté a výrazné barvy reflexního charakteru

m) nebude povolováno plné zděné oplocení do ulice

 

A _ ÚZEMÍ ZASTAVITELNÉ - plochy určené k zastavění

1.        plochy čistého bydlení - CB

2.        plochy všeobecně obytného území - VO

3.        plochy se smíšenou funkcí - SM

4.        plochy občanské vybavenosti - OV

5.        plochy sportovních hřišť - S

6.        plochy pobytové individuální rekreace - R

7.        plochy individuální rekreace na lesní půdě - RL

8.        plochy výroby - V

9.        plochy zemědělské výroby - ZV

10.    plochy pro technickou vybavenost - TV

11.    komunikace

 

B _ ÚZEMÍ NEZASTAVITELNÉ

12.    zemědělská půda     -      orná - OR

13.    zemědělská půda     -      travní porosty - LO

14.    doprovodná zeleň - Z

15.    lesy – PUPFL - L

16.    vodní plochy a toky

17.    územní systémy ekologické stability : regionální biokoridor, regionální biocentrum, lokální biokoridor, lokální biocentrum, významný krajinný prvek

 

 

A _ ÚZEMÍ ZASTAVITELNÉ - plochy určené k zastavění

 

1.        Plochy čistého bydlení

 

charakteristika území:

-            bydlení v rodinných domech se zahradou okrasnou, rekreační a pěstitelskou pro vlastní potřebu.

přípustné využití:

-            u nové zástavby je nutné připojení na veřejnou kanalizaci 

-            odstavování vozidel na vlastním pozemku

-            drobná podnikatelská činnost, která nemá rušící účinky na ostatní okolí

nepřípustné využití:

-            zemědělská velkovýrobní činnost se stavbami

-            výrobní, průmyslová a skladová činnost se stavbami

-            stavby pro individuální rekreaci

-            chovatelství zvířectva

-            Požadavky na prostorové uspořádání a architektonické zásady :

-            povolují se max. dvě nadzemní podlaží včetně podkroví

-            střechy se doporučují valbové nebo sedlové se sklonem min. 25 - 40°, nepřipouští se plechová krytina či vlnitý eternit

-            zastavěná plocha rodinných domů nepřesáhne 300 m2

-            minimální velikost pozemku u nových staveb je stanovena na 800 m2

-            zastavěná plocha pozemku max. 20 %, zeleň min. 65 %

-            výška zástavby max. 9 m, v místě RR paprsku max. 8 m

-            při změnách staveb nebo při dostavbách do stávající zástavby vycházet z hmotového rozsahu okolních staveb, zvláště ve středu obce

-            při úpravách stávajících staveb v jádru obce a při nové výstavbě na tomto území bude respektován tradiční charakter venkovské zástavby.

-            změny na přilehlých pozemcích k nemovitým kulturním památkám nutno projednat s Památkovým ústavem střední Čechy

 

2.        Plochy všeobecně obytného území

 

charakteristika území:

-            bydlení v rodinných domech včetně místních obslužných komunikací pro motorová vozidla, pro pěší a cyklisty, odstavných ploch pro parkování, vestavěných garáží do hlavních objektů a obytné zeleně,

-            rekreace v jednotlivých objektech.

přípustné využití:

-            obslužná činnost výrobního i nevýrobního charakteru v omezeném rozsahu

-            individuální rekreace (bez nových staveb pro individuální rekreace)

-            u staveb individuální rekreace může být povolena změna v užívání na rodinné domy podle § 85 stavebního zákona č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud vyhovují podmínce velikosti pozemků  400 m2

-            povolit změnu na trvalé bydlení je možné jen tehdy, když bude řešena dopravní obsluha stavby a technické vybavení , tj. napojení na inženýrské sítě , zvláště na veřejnou kanalizaci

-            ohrazená zahrada s funkcí rekreační, okrasnou nebo užitkovou

-            chov drobného domácího zvířectva v doplňkových objektech nesmí narušovat bydlení v okolí

-            obchodní a malovýrobní činnost v rozsahu 1 – 2 zaměstnanců bez vlivu na zhoršování životního prostředí

-            obslužné činnosti nevýrobního charakteru omezeného rozsahu s minimálními nároky na dopravu (drobné provozovny , maloobchod, veřejné stravování s ubytováním)

-            vliv činností provozovaných na těchto plochách nesmí negativně zasahovat sousední pozemky (např. zápachem, hlukem, zvýšeným výskytem hlodavců)

-            parkování zaměstnanců a zákazníků musí být řešeno na pozemku

-            veřejná zeleň

nepřípustné využití:

-            výstavba nových výrobních, skladových a zemědělských zařízení

-            výjimku lze povolit v původních nemovitostech, sloužících pro zemědělské účely ve středu obce / stávající statky / a jejich činnost nesmí mít negativní dopad na okolí

-            služby s negativním dopadem na okolí / hluk, prašnost /

Požadavky na prostorové uspořádání území a architektonické zásady:

-           nesmí být narušována kvalita obytného prostředí

-           zastavěná plocha rodinných domů nesmí přesahovat 300 m2 , mohou zde být umístěny max. tři samostatné byty

-           povolují se max. dvě nadzemní podlaží včetně podkroví (platí i pro nástavby u rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci)

-           střechy se doporučují sedlové nebo valbové se sklonem 25  - 40°, nepřipouští se plechová krytina či vlnitý eternit

-           výška zástavby max. 9 m nad přilehlým terénem, v místě RR paprsku jen 8 m

     -      u pozemků 400 - 600 m2: zastavění pozemku max. 20 % včetně plochy bazénů a 

           kůlen a jiných doplňkových staveb, u pozemků nad 600 m2 – zastavěnost 25%

     -      min. 60 % zeleně z celkové plochy pozemku

-           minimální velikost pozemku u nových staveb je stanovena na 800 m2,

-           při změnách staveb nebo při dostavbách do stávající zástavby vycházet z hmotového rozsahu okolních staveb, zvláště ve středu obce

-           při úpravách stávajících staveb v jádru obce a při nové výstavbě na tomto území bude respektován tradiční charakter venkovské zástavby. Původní stavební prvky a materiály nebudou bez řádného uvážení nahrazovány výrobky, charakteristickými pro městskou zástavbu

-           neodstraňovat, případně obnovit  nebo vhodně upravit dveře, okna, vrata, krytinu, omítky apod. s použitím tradičních barev a materiálů

-           změny na přilehlých pozemcích k nemovitým kulturním památkám nutno projednat se Státním památkovým ústavem středních Čech

-           u rodinných domů i staveb pro individuální rekreaci jsou povoleny přístavby za předpokladu dodržení 25 % zastavění pozemku

-           musí být zajištěno odstavování vozidel na vlastním pozemku

 

 

 

3.        Plochy se smíšenou funkcí

 

charakteristika území:

-            plochy využívané hlavně pro bydlení v rodinných domech se zázemím zahrad i pro individuální rekreaci, možnost změny staveb pro individuální rekreaci na stavby pro trvalé bydlení.

přípustné využití :

-           minimální velikost pozemku u nových staveb je stanovena na 800 m2,

-           na stávajících pozemcích (existujících k 9.6.2006) o velikosti 400m2 povolit stavbu rodinného domu

-           u staveb individuální rekreace může být povolena změna v užívání na rodinné domy podle § 85 stavebního zákona č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud vyhovují podmínce velikosti pozemků  400 m2

nepřípustné využití :

-            výrobní, skladovací, zemědělské a dopravní stavby a zařízení

-            nové stavby pro individuální rekreaci

požadavky na prostorové uspořádání území a architektonické zásady :

-      u pozemků 400 - 600 m2: zastavění pozemku max. 20 % včetně plochy bazénů a kůlen a jiných doplňkových staveb, u pozemků nad 600 m2 – zastavěnost 25%

-      min. 60 % zeleně z celkové plochy pozemku

-            povolují se max. dvě nadzemní podlaží včetně podkroví (platí i pro nástavby u rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci)

-            střechy se doporučují sedlové nebo valbové se sklonem min. 25 – 45°, nepřipouští se plechová krytina či vlnitý eternit.

-            musí být zajištěno odstavování vozidel na vlastním pozemku

 

4.        Plochy občanské vybavenosti

 

charakteristika území:

-            Plochy stávající i navrhované občanské vybavenosti místního, příp. i nadmístního významu, plochy pro veřejné instituce a zařízení, plochy pro komerční i nekomerční občanskou vybavenost.

přípustné využití :

-      služební a pohotovostní byty s podmínkou, že podlahová plocha určená k bydlení nesmí přesáhnout podlahovou plochu, určenou k občanské vybavenosti, dále se požaduje zajištění dvou parkovacích stání na jeden byt na ploše občanské vybavenosti

-            stravovací zařízení

-            polyfunkční objekt služeb pro veřejnost

nepřípustné využití :

-            bydlení, vyjma služebních bytů

-            všechny druhy výrobních, skladových, zemědělských a dopravních činností a staveb

-            stavby pro individuální rekreaci

požadavky na prostorové uspořádání území a architektonické zásady:

-            maximální podíl zastavěných a zpevněných ploch na pozemku je 40 %, zeleň  30 %

-            stavby musí výškou, hmotou i tvarem respektovat okolní zástavbu

-            výška zástavby max. 9 m nad přilehlým terénem, v místě procházejícího RR paprsku jen 8 m

-            použití materiálů musí v převážné míře korespondovat s okolními materiály

-            vozidla příslušných provozů musí parkovat na vlastním pozemku

 

5.        Plochy sportovních hřišť

 

charakteristika území:

-            plochy pro zařízení sportu a pobytové rekreace.

přípustné využití :

-            doprovodné služby pro sportovní zařízení

-            víceúčelové využití sportovních ploch pro kulturní a zábavní podniky

-            oplocení

-            zeleň

-            dětská hřiště

nepřípustné využití :

-            bydlení

-            všechny druhy výrobních, skladových, zemědělských a dopravních činností a staveb

-            sportovní haly větších rozměrů

-            stavby pro individuální rekreaci

-            umisťování stánků

požadavky na prostorové uspořádání území a architektonické zásady:

-            vliv činností nesmí negativně zasahovat sousední pozemky pro bydlení

 

6.        Plochy individuální rekreace na lesních pozemcích

 

charakteristika území:

-            Stávající plochy s objekty individuální rekreace na lesních pozemcích.

nepřípustné využití :

-            jakákoliv nová výstavba včetně oplocení

-            jakékoliv jiné využití než individuální rekreace

-            drobné chovatelství a pěstitelství domácích zvířat

požadavky na prostorové uspořádání a architektonické zásady:

-            přípustné je vybavení zařízením na odvádění a čištění odpadních vod, pokud nelze tyto objekty napojit na veřejnou kanalizaci

-            nejsou povoleny změny dokončených staveb (ve smyslu §139b odst. 3 stavebního zákona)

 

7.        Plochy výroby

 

charakteristika území:

-            Plochy výroby, výrobních služeb, skladů.

přípustné využití:

-            služby, opravárenství a nerušící výroba a odpovídající skladové zázemí, samostatné sklady

-            výrobní služby a zpracovatelské provozovny řemeslného charakteru

-            doprovodná administrativa a stravovací zařízení

-            max. 2 služební a pohotovostní byty s podmínkou, že podlahová plocha určená k bydlení nesmí přesáhnout podlahovou plochu, určenou k výrobě

-            příslušné komunikace, parkovací a garážové plochy

-            příslušné technické vybavení, např. trafostanice, regulační stanice, odlučovače apod.

-            ochranná a izolační zeleň

nepřípustné využití:

-            zemědělské činnosti

-            bydlení, vyjma služebních bytů

-            rekreace

-            čerpací stanice pohonných hmot

požadavky na prostorové uspořádání a architektonické zásady:

-            vliv činností nesmí svými negativními vlivy na kvalitu životního prostředí přesáhnout vyznačenou hranici areálu

-            musí být zajištěno odstavování vozidel na vlastním pozemku

-            stavby musí svou hmotou a tvarem být v souladu s okolní zástavbou

-            v území je nutné zřídit zatravněné plochy s keřovou a stromovou zelení

-            max. zastavění  40 %

-            min. plocha zeleně  20 %

-            výška římsy bude maximálně 8 m nad přilehlým terénem

 

8.        Plochy zemědělské výroby

 

charakteristika území:

-            Stavby a činnosti zemědělského charakteru, většinou v uzavřených areálech.

přípustné využití :

-            doprovodná administrativa a sklady

-            lokální pracoviště a dopravní zařízení

-            v případě ztráty významu plochy pro zemědělskou výrobu lze povolit i jinou výrobní činnost

nepřípustné využití :

-            bydlení, vyjma služebních bytů

-            rekreace

požadavky na prostorové uspořádání a architektonické zásady:

-            činnosti v těchto areálech nesmí narušovat životní prostředí mimo hranice vymezeného areálu nad únosnou míru dle platných předpisů. Pro živočišnou výrobu musí být stanoveno pásmo hygienické ochrany

-            v území je nutné zřídit zelené plochy s keřovou a stromovou výsadbou

 

9.        Plochy pro technickou vybavenost

 

charakteristika území:

-            Plochy slouží k umisťování staveb a sítí technického vybavení na úseku vodního hospodářství, energetiky a spojů (stavby pro zneškodňování odpadů, pro zásobování pitnou vodou,  pro odvádění a likvidaci odpadních vod, rozvodny, trafostanice, hasičské zbrojnice, sběrny odpadových surovin, základny údržby komunikací a technické infrastruktury apod.), v „Hlavním výkrese“ jsou vyznačeny značkou

přípustné využití :

-            připouští se pouze výstavba vyznačeného zařízení

-            konkrétní technické vybavení nesmí negativně ovlivňovat sousední obytné budovy

nepřípustné využití :

-            jakékoliv jiné využití či stavba než příslušně vyznačené

Požadavky na prostorové  uspořádání území a architektonické zásady:

-            činnosti a stavby musí vyhovovat technickým nárokům na realizaci funkce technických služeb tak, aby byla chráněna okolní území před negativními vlivy provozních zařízení

 

10.   komunikace

 

charakteristika území:

-            plochy slouží pro zabezpečení dopravy. Trasy komunikací jsou závazné. Jsou členěny na silnice III. třídy, místní obslužné komunikace a účelové komunikace.

přípustné využití:

-            komunikace pro propojení sídel

-            cyklistický provoz

-            v případě nutnosti pěší provoz

nepřípustné využití : 

-            všechny činnosti, nesouvisející s přímým zabezpečením dopravy

 

Požadavky na prostorové uspořádání a architektonické zásady :

-            podmínky pro výstavbu nezbytně nutných doprovodných staveb včetně jejich plošného a výškového omezení budou stanoveny zastavovacími podmínkami a řešeny rozhodnutím stavebního úřadu individuálně

-            parkování a garážování vozidel u nově budovaných staveb bude zajištěno v objektu nebo na pozemku

-            pro navrhování místních komunikací se stanovují tyto minimální šíře  :

-            3 m u jednosměrné komunikace mimo zastavěné území

-            4,5 m  u jednosměrné komunikace v zastavěném nebo zastavitelném území (jízdní pruh 3 m  +  1,5 m chodník)

-            6 m u dvousměrné komunikace mimo zastavěné nebo zastavitelné území (dva jízdní pruhy)

-            7,5 m, resp. 9 m u dvousměrné komunikace v zastavěném území se zástavbou po jedné, resp. po obou stranách komunikace (dva jízdní pruhy po 3 m + na každý chodník 1,5 m)

 

B _ ÚZEMÍ NEZASTAVITELNÉ

 

11.   Zemědělská půda - orná půda

 

charakteristika území:

-            Slouží výhradně k hospodaření na zemědělském  půdním fondu (ZPF), zemědělská prvovýroba na ZPF včetně intenzivních forem na pěstitelských plochách.

přípustné využití :

-            ochranná a izolační zeleň

-            mezové porosty

-            liniové stavby

-            budování nutných, přiměřeně dimenzovaných účelových cest. Připouští se část pozemku zatravnit či zalesnit.

-            vhodná je údržba a obnova doprovodné zeleně na mezích , při vodotečích a cestách

-            meliorace

-            výstavba rybníků

-            je třeba respektovat ÚSES při úpravách

-            umisťování dočasných staveb pro letní odchov domácích zvířat, telat, letní pastva na žír, mobilní včelíny apod., které budou povolovány s určením doby dočasnosti

nepřípustné využití :

-            nová výstavba pro jakékoli účely kromě výše uvedeného

-            zneškodńování jakýchkoli odpadů

-            zakládání rekreačních vodních nádrží

-            zahrádky

-            skládky

 

12.   Zemědělská půda - travní porosty

 

charakteristika území:

-            Jedná se o plochy zeleně mimo lesní porosty, tyto plochy mají přírodní ráz, který je nutno zachovat. Zahrady oplocené bez přístupu veřejnosti, kde údržbu zajišťuje majitel. Hlavní a dominantní je zajištění takového využívání pozemku, které zachová případně obnoví trvale udržitelný stav přírody, zastaví postup devastace a rehabilituje krajinu.

přípustné využití:

-            umisťování dočasných staveb pro letní odchov domácích zvířat, telat, letní pastva na žír, mobilní včelíny apod., které budou povolovány s určením doby dočasnosti

-            ochranná a izolační zeleň

-            louky

-            trvalé travní porosty

-            stromové porosty nesadového a nelesního charakteru

-            zachování stávající reprodukční činnosti, pokud má intenzivní formu a není v rozporu s přírodním charakterem zóny

-            rekreační využití (nepobytové), pokud nebude poškozovat přírodní hodnotu území

-            výstavba liniových staveb

nepřípustné využití:

-            veškeré stavby s výjimkou liniových staveb

-            nové produkční činnosti

-            zneškodňování a skladování všech odpadů

-            povolování a uskutečňování záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů

-            provádění terénních úprav bez souhlasu příslušných orgánů a institucí

-            změny vodního režimu

-            převod pozemků do kultur orná půda

 

13.   Doprovodná zeleň

 

charakteristika území:

-            Plochy doprovodné zeleně stromového a keřového charakteru podél komunikací a vodních toků.

přípustné využití:

-            travní porosty

-            liniové stavby

nepřípustné využití :

-            jakákoliv výstavba (kromě liniových staveb)

 

14.   Lesy

 

charakteristika území:

-            Plochy lesů slouží pro využívání přírodních funkcí lesů a hospodaření s lesy, lesní produkce v lesích zvláštního určení, rekreace nepobytová.

přípustné využití :

-            pouze stavby a zařízení pro lesní hospodářství

nepřípustné využití :

-            nenávratné poškozování půdního povrchu

-            zneškodňování odpadů

-            změny vodního režimu pozemků

-            provádění terénních úprav

-            jakákoliv výstavba nesouvisející s lesním hospodářstvím

 

15.   Vodní plochy a toky

 

charakteristika území:

-            Drobné vodní toky, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko–stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské.

přípustné využití :

-            přirozené, upravené a umělé vodní toky a plochy

-            vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, jímání vody, výpusti, hráze)


Příloha č. 2

 

Seznam veřejně prospěšných staveb

 

Čísla u jednotlivých veřejně prospěšných staveb v níže uvedeném seznamu jsou převzata z výkresu „Veřejně prospěšné stavby“ v měřítku 1:5000 grafické části dokumentace.

 

A_              zařízení pro dopravu

1           silnice III. třídy – obchvat obce

2          obslužné komunikace u lokality pro občanskou vybavenost

3          obslužná komunikace pro všeobecně obytné území nad hospodou

4          obslužná komunikace pro všeobecně obytné území za novým obchodem

5          obslužná komunikace pro všeobecně obytné území na jihu katastru

6          obslužná komunikace pro čisté bydlení na jihu katastru

7          rozšíření stávající komunikace na Zvoli

8          rozšíření stávající komunikace na severu katastru

9          rozšíření komunikace na Károv

10      obslužná místní komunikace do nové zástavby

 

B_             zařízení pro zásobování elektrickou energií

11       nová trafostanice pod lokalitou pro výrobu

12      nová trafostanice u občanské vybavenosti

13      nová trafostanice nad hospodou

14      nová trafostanice na jihu území

15      nová trafostanice na jihu území

16      nová trafostanice na jihu území

17      nová trafostanice na jihu území

18      nová trafostanice na severu území

19      nová trafostanice na Kárově

20      nová trafostanice TS27 470/3

21      nová trafostanice TS28 p.č.478

 

C_             zařízení pro zásobování pitnou vodou

20       nové vodovodní řady v komunikacích

 

D_             zařízení pro odvádění odpadních vod

21      čistírna odpadních vod na poz. č. 470 / 1

22      kanalizační řady v komunikacích

 

E_              zařízení pro spoje

23      nové kabely v komunikacích

 

F_              zařízení občanské vybavenosti

24      zařízení občanského vybavení pro školství, sport, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, obchod a služby, veřejné stravování, dočasné ubytování, veřejnou správu a řízení, administrativu, vědu a výzkum, finančnictví, výstavnictví, apod.,