Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ohrobec

ze dne 11. 10. 2002

Začátek 1900 – konec 2045 hodin

 

Přítomno: 5 členů obecního zastupitelstva – zastupitelstvo je usnášení schopné.

Prezenční listina přiložena.

Zapisovatelka: pí. Vorlová

Ověřovatelé zápisu: pí. Růžková, p. Bara

Obecní zastupitelstvo schválilo zapisovatele, ověřovatele a program schůze.

 

 

Program: viz pozvánka na veřejné zasedání.               

 

pí. Alexandrová  na začátku schůze všechny přivítala a zároveň omluvila nepřítomnost p. starosty Ziera a zastupitele p. Dřeva.

 

  1. přednesla  přehled činnosti  obce v r. 2002:

*  -v rámci rozpočtu přišlo obci 78% příjmů. Tyto příjmy kryjí výdaje obce. Bohužel nejsou peníze na další rozvoj obce.

*  -na začátku roku v důsledku komplikované zimy obec udržovala komunikace (odklízení sněhu, posyp ulic).

*  -po té  následně na jaře nastal úklid (zpětné odklizení posypu z ulic).

*  -oprava komunikací , které přívalové deště velice zasáhly a zničili i opravené komunikace a tudíž tuto činnost bylo nutno opakovat..

*  -komunikace též velmi zatěžuje osobní a nákladní doprava do oblasti Zálep, kde probíhá velká výstavba nových rodinných domů. Tato oblast nespadá pod obec Ohrobec nýbrž katastrálně patří Dolním Břežanům. Zdůraznila se komplikovaná situace s nespoluprácí s obecním úřadem Dolní Břežany – odmítají jakkoliv přispět na opravu společných komunikací a celkovou údržbu ( neustálé problémy s odpadem).

*  -oprava komunikace a oblasti Jarova náležící katastrálně naší obci  - tuto oblast zasáhly povodně 2 x. Náklady na opravu byly 70 000,- Kč – pomoc ve formě zajištění techniky, materiálů na opravy. V důsledku této pohromy se počítá do budoucnosti s úpravou cesty z Ohrobce na Jarov.

*  - velké náklady na kanalizaci. Kanalizace byla vybudována cizími organizacemi – je velice nekvalitní, propouští velké množství dešťové vody – ČOV je celkově přetížená.  Tam, kde si obec vybudovala kanalizaci sama nejsou takové problémy. Celkovou údržbu si zajištuje obec sama.Pokud by se  zadala by se tato práce firmám, náklady by stouply o 100 %. Na tyto opravy obec ročně vydává kolem 200 tis. Kč.

*  -byl zhotoven sklad dřeva a  postavena rámová pila. Prozatím se zde ukládá dřevo z našich lesů na následné pořezání a případný prodej řeziva nebo vlastní využití.

*  -obec Ohrobec uskutečnila sbírku na pomoc pro obyvatele postiženými povodněmi    z Vraného nad Vltavou a zároveň na týden uvolnila 3 pracovníky s mechanizací (bezplatně). Dále obec nabídla mateřské škole ve Štěchovicích nabytek, který vlastní (také bezplatně).

*  -obec koupila od pozemkového fondu pozemek. Počítá se s jeho zainvestováním a následně prodejem. Na Kárově se do budoucna počítá s výstavbou vodovodního řadu a kanalizace. Čeká se na dotaci, která byla přislíbena, avšak z důvodu povodní v letošním roce prozatím odložena na neurčito.

2.  ODPAD – pí. Alexandrová upozornila na novelizaci zákona č. 185/2001  k 1.1.2002 a upozornila na 2 možnosti pro placení za odpad v roce 2003:

* a) lístkový systém – zde pí. Pavelková upozornila na nevýhodu, která spočívá v tom, že nelze obyvatele nutit zakoupit si alespoň minimální počet lístků pro vývoz odpadu a tudíž ti obyvatelé, kteří si zakoupí lístky budou hradit vývoz plastu, skla, papíru, nebezpečného a velkoobjemového odpadu za všechny neplatiče.

* b) zůstat u letošního systému – je pravda že ten zatěžoval rodiny s dětmi a nenutil obyvatele ke třídění odpadu.

    Bylo upozorněno na očekávané uzavření skládky TKO ve Zlatníkách.

 

  1. p. Moravec přednesl hospodaření s lesy – podle lesního plánu, který byl vytvořen a schválen na 10 let dopředu. Máme 86 ha lesa. Těžba je prozatím nahodilá – 62m3 se vytěžilo, 42m3 se vyřezalo na prodej(za měkké dříví se účtuje 450,-Kč, za tvrdé dříví 550,- Kč).

         -dále upozornil na tu skutečnost, že máme mladý les, který je finančně náročný a proto je třeba ho chránit. Bohužel neukáznění jezdci na koních, na kolech, ale též obyvatelé vodící psy do lesa a vyvážející  nepořádek les naopak ničí.

 

Dotaz:  Co se děje s penězi utrženými za prodej dřeva a má zaměstnanec povinnost  dát doklad o zaplacení kupujícímu palivové dříví ?

-p- Moravec vysvětlil, že veškerý zisk z prodeje dřeva se investuje zpět do lesa a  upozornil na nutnost dokladu, v opačném případě požádal o nahlášení této situace.

 

  1. p. Tlamsa informoval přítomné o:

     * - odpadu a již zmíněném  předpokládaném uzavření skládky TKO Zlatníky, kterou chce uvedená obec k 31.12.2002 zcela uzavřít. V souvislosti s odpadem informoval přítomné o problémech se samotným vývozem odpadů (fa Rethmann – Jeřala) a chystaném hledání nové firmy pro tuto činnost,

     * -přívodovém potrubí vody – zde přednesl dopis z obce Libeř. Tato obec upozorňuje na nutnost řešení nového napojení vody pro ostatní obce - taktéž z důvodů uzavření,

     *  -chystaném sloučení podniků VOK Davle a VHS Benešov. Očekává se úprava vodného,

     *  -informoval občany o vysokém požadavku za školné pro žáky základních škol (vyjma spádových škol), které má  obec platit, ta však odmítá platit částky tak vysoké a zaplatila za všechny žáky z naší obce pouze průměr, který byl vyčíslen ze spádových škol. Je možné že se budou některé platby řešit soudně.

     *  - informoval obyvatele o účetním auditu za rok 2001, který se uskutečnil v červnu 2002 a přečetl konečnou zprávu.  upozornil na znovu otevřenou knihovnu a na nové knihy.

     *  - co se týče plynu, vysvětlil přítomným obtížnou situaci do budoucna, kdy podnik Pražská plynárenská uvažuje o přívodu plynu do naší vesnice, ale z důvodu nemožnosti napojit se na blízký stávající plynovod není schopen určit přesnější datum realizace.

 

Dotaz: Máme náklady na školy vyčísleny v rozvaze ? Kolik to činí ? Kolik financí se již vydalo na tento účel ?

         -p. Tlamsa vysvětlil, že náklady jsou samozřejmě zahrnuty, ale přesnou částku nezná.

 

  1. pí. Alexandrová zhodnotila pronájem: 

*   - tenisových kurtů – velice kladně,

*  - rybníků – skupina, která si oba rybníky pronajala, obec velice zklamala. Během sezóny nebyl prováděn žádný úklid, nesekala se tráva ( tu nakonec posekal zaměstnanec obce). V době povodní byly zaneseny odtoky (aby nedošlo k přetečení vody přes silnici sám starosta p. Zier čistil tyto odtoky). Obecní zastupitelstvo je velmi nespokojeno a uvažuje o výpovědi smlouvy o pronájmu.

 

  1. pí. Alexandrová upozornila na blížící se volby do zastupitelstva obce a zároveň představila všechny členy na kandidátní listině.

 

  1. p. Moravec požádal přítomné obyvatele z Károva , zda by bylo možné založit novou společnost za osadu Károv – pomohlo by to v řešení jednotlivých situací souvisejících s touto oblastí do budoucna.

 

Dotaz: Proč chataři, kteří navštěvují své chaty 1 – 2x ročně musí platit celý poplatek za odvoz popelnic?

         pí. Alexandrová vysvětlila, že se velmi obtížně zjišťuje skutečný stav a v mnohých případech bylo zjištěno, že přes ubezpečování jednotlivých chatařů o malé návštěvnosti své chaty tomu tak nebylo.

 

Dotaz-upozornění: Pro příště by měly být na veřejných schůzích skloubeny finance a činnost obce dohromady, aby byla vidět provázanost .

 

Dotaz: Jak to, že popeláři nevyváží popelnice v den k tomu určený?

         p. Tlamsa znovu vysvětlil složitou situaci s podnikem Rethmann – Jeřala a informoval přítomné o penále 90 000,- Kč této firmě.

 

Dotaz: Jak to, že VOK Davle neohlásil jednotlivým odběratelům vody zvýšení vodného pro tento rok ?

-pí. Pavelková vysvětlila, že tomu tak bylo vyvěšením  dne 15.12.2001 na veřejných vývěskách obce.

 

Dotaz: Není možné zajistit v ulici Károvská retardery ?

pí. Alexandrová vysvětlila, že o retardéry bylo již požádáno. Policie však tuto možnost zamítla z důvodu hlavní ulice (autobus, policie, sanitka). Zkouší se žádat znovu.

 

Pozvánka: pí. Rolčíková uvedla svůj ozdravující program a pozvala přítomné k připravovaným přednáškám, týkajícím se této problematiky.

 

 

pí. Alexandrová ukončila veřejné zasedání v 2045 hod.

 

pí. Alexandrová

místostarostka obce

 

 

 

Ověřovatelé : 

pí. Růžková v.r.                                         

p. Bara v.r.