Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec

ze dne 12. 4. 2002

Začátek  19:00 hod. – konec 21:15 hod.

 

 

Přítomno: 7 členů  obecního zastupitelstva

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Tlamsa, pí. Růžková

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program: viz pozvánka na veřejné zasedání

 

 

Úvod:  p. Zier  přivítal přítomné, seznámil je s  programem  a zahájil  zasedání.

Konstatoval přítomnost 7 členů obecního zastupitelstva a prohlásil zasedání

usnášení schopné.

 

Zastupitelé odsouhlasili program veřejného zasedání a dva ověřovatele zápisu včetně zapisovatelky.

 

  1. pí Růžková přednesla hospodaření obce za rok 2001.

 

Dotaz: Co udělala obec za minulý rok a v kterých činnostech je obec zisková ?

         Starosta vysvětlil přítomným, že obec získává příjmy z vlastní činnosti (hospodářská činnost) pouze za práce pro občany (práce s multikárou, zapůjčení nářadí, pronájem obecních pozemků a pronájem ubytovny 120.000,- Kč). Jinak obec zisková není.

 

Dále  uvedl z výdajů:

 

*  a) velmi prodělečná je  kanalizace. Je na ni napojena zatím polovina domácností v obci, připojeno je 650 obyvatel, čistička má kapacitu 1200 obyvatel. Náklady na údržbu jsou však stejné jako při plném využití. Příjem od lidí je 288.500 Kč, náklady 568.000,- Kč.

 

*  b) lesy, které vlastní obec jsou především rázu půdoochranného a rekreačního. Nejsou zde  lesy produktivní. Na lesy se ročně doplácí 60.000,- až 80.000,- Kč. Důvodem je snaha zachovat lesy pro další generace.

 

*  c) tělovýchovná činnost. V loňském roce byla tělovýchovná činnost prodělečná  (tenisový kurt  - 12 tis. Kč). V letošním roce po výběrovém řízení došlo k pronajmutí tenisového kurtu. Kurt bude dále sloužit veřejnosti v plné režii pronajímatele. Nájem pro obec +  31.000,- Kč.

 

*  d) odpad. Na odpad se v loňském roce  doplácela částka  20.000,- Kč. Náklady byly 335.000,- Kč. Starosta požádal občany o pomoc při udržení čistoty vesnice a okolí ( neustále se nachází v lesích a v okolí při cestách poházené pytle s odpadky a pod.). Upozornil , že pokuta v tomto případě může být do výše třiceti tisíc.

 

*  e) ubytovna.  Další výdaj v loňském roce byl na vybudování izolace proti vlhkosti  v ubytovně, která je ve vlastnictví obce (čp.6).  Byla  podříznuta celá budova vč. nových podlah a částí vnitřních omítek (160.000,- Kč).

 

*  f) obecní rybník. V loňském roce byl odbahněn horní rybník a společně s ním musela být opravena hráz,  což navýšilo původní investici o  200.000,- Kč (celkově 414.000,- Kč).

 

*  g) veřejné osvětlení. Bylo dokončeno osvětlení v obci.  Ulice  V hranicích a ul. Lhotecká . Dále bylo zhotoveno nové osvětlení v ul. Ohrobecké údolí osada Jarov. (358.000,- Kč). Zbývá dodělat osvětlení mezi obcí Ohrobec a osadou Károv.

 

*   h) obec odkoupila od státu pozemky na Kárově 7000 m2 (250.000,-. Kč). Po jejich zainvestování bude z příjmu z prodeje  částečně hrazena výstavba ČOV na  Kárově.  Prodej ostatních obecních pozemků se  prozatím do budoucna neplánuje. Měly  by sloužit jako finanční rezerva obce.

 

Dotaz: Co znamenají v příjmech dividendy a jaké má obec půjčky ?

Dividendy jsou z akcií od státu z České pojišťovny. Co se týče půjček má obec  splatit v dnešní době ještě částku  4 mil.Kč  Jedná se o půjčky na vodovodní řády ( 1 mil.Kč) a  koupi statku ( 3.5 mil.Kč). Kupní cena  statku byla 6,8 mil. Kč. Částku 3.300.000,- Kč  platila obec při podpisu smlouvy. Odhadní cena statku byla 12 mil. Kč.

 

Dotaz: Jak to, že jsou výdaje v loňském roce větší než příjmy ?

Starosta zde vysvětlil, že největším důvodem je změna  zákona ve financování obcí, která vznikla v 1. polovině roku 2000. Tím obec přišla o 2/3 předpokládaného příjmu. Pokud by obec toto věděla, nemohla by si pravděpodobně dovolit koupit statek, který nyní musí  splácet. Z tohoto důvodu se čerpalo z příjmů z předešlých let.(finanční rezervy). Dále starosta uvedl,  že obec měla dostat od státu 30 %  z příjmu daní od fyzických osob. Tuto částku obec nedostala v celkové výši a nebylo ji zdůvodněno proč. Příjem byl pouze 10 % daní z roku 2000 což činilo pouze 1.170.000,- Kč.

 

Dotaz: Jaké jsou  prozatím rozdíly předpokládaných výdajů a činností v letošním roce oproti skutečnosti?

Především nebylo zahájeno budování chodníků v ulicích Ohrobce (Zvolská, Břežanská). Důvodem je velmi složitá projednávání územního rozhodnutí s referáty Okresního úřadu Praha – západ včetně projednávání vlastnických vztahů a tím se posunuje začátek výstavby. Na chodníky je vyčleněna částka 500 000,- Kč. Čeká se na územní rozhodnutí.

Vzhledem k nenaplnění rozpočtu v roce 2001 oproti plánovanému příjmu, bude obec nucena upravit rozpočet v investicích: na zainvestování pozemků Károv z 500.000,-Kč na 150.000,- Kč. A na kapitolu kultura budova č.p. 6 z 500.000,- Kč na 150.000,- Kč.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili hospodaření a práci  za rok 2001.

 

2)       Dále starosta hovořil o vybudování skládky dřeva za čističkou společně s umístněním rámové pily. Uvedl, že její použití  bude  pouze pro účely obce.

 

3)       Starosta dal do veřejné diskuse otázku přesunu úřadu (Obec II) pro Ohrobec (matrika, správní agenda), která je v Jílovém u Prahy a od příštího roku má být v Jesenici. Také upozornil přítomné na špatné autobusové spojení s Jesenicí. Zastupitel p. Moravec uvedl, že si musíme uvědomit tento problém dopravy, který by vznikl především pro důchodce a občany bez vlastního vozu.

 

Zastupitelé hlasovali :   4 pro Jílové, 3 pro Jesenici. Obec bude usilovat o zachování těchto úřadů v Jílovém u Prahy.

 

4)     Nová vyhláška o ochraně životního prostředí. Starosta upozornil na nutnost změny v této nové vyhlášce v bodě 4 – Domácí zvířata. Podle zákona 134/96  § 21 odst. 3 (myslivecký zákon) je nutné, aby majitel psa vedl svého psa vždy na vodítku. Obec chtěla povolit volný pohyb psů mimo zastavěnou část obce a lesy , bohužel pozemky mimo obec jsou pozemky honební a zde volný pohyb psů zakazuje myslivecký zákon. Na toto téma vznikla bouřlivá diskuse.

 

Dotaz: V jakém případě může myslivec psa zastřelit ?

            Starosta přečetl část zákona týkající se tohoto problému. Poté p. Moravec vysvětlil myslivecký zákon a možnosti zastřelení psa.

 

Dotaz: Existuje zákon o ochraně života zvířat ?

            p. Moravec opět tento problém vysvětlil.

 

Dotaz: Proč obec nezajistí nádoby na sběr psích extrementů, když požaduje jejich úklid ?

            Starosta uvedl případ zaběhnutého psa a  těžkosti při jeho umístění do útulku a s tím spojené náklady. V prvém případě se jednalo o částku Kč: 10.000,- . Nakonec se podařilo umístit psa v útulku, kde  obec zaplatila Kč. 2.500,-.  Příjem z poplatku za psa  je pro obec10.000,- Kč ročně.Tato částka je využita na platby kolem zaběhnutých psů. ( kotec, krmení, obsluha, umístění psa do útulku). Většinou obec ještě doplácí. Pokud by obec měla provádět úklid po psech , případně zajistit sběrné nádoby včetně  likvidace jejich obsahu, bylo by nutné zvýšit poplatek za jednoho psa minimálně na 500,- Kč za rok.

 

Dotaz: Volné a zanedbané pozemky – co s jejich údržbou ?

            Bylo vysvětleno, že se obec snaží kontaktovat s majiteli těchto pozemků a ti jsou poté upozorněni na nutnost jejich údržby ( především se jedná o posekání těchto ploch) tento problém řeší vyhláška o ochraně život. prostředí 3/2002.

 

Dotaz: Hluk – proč jsou v nové vyhlášce uvedeny právě tyto hodiny ?

Starosta vysvětlil jak vyhláška vznikala – ze zkušeností z obce, z internetu, z okresu i z okolních vesnic.

 

Dotaz: Jaké jsou postihy ?

            Mohou být formou domluvy, důtkou nebo finanční pokutou. Pověřený pracovník obce může pokutovat na místě blokovou pokutou  100,- až 500,- Kč. Při ohlášení přestupku na obecní úřad. se řeší  porušení této vyhlášky podle přestupkového zákona, kde jsou postihy  podle závažnosti až do 30.000,- Kč.

 

Dotaz: Při vjíždění do ul. Ohrobecké údolí ( Jarov ) – je tato otázka vyřešena v nové vyhlášce, jedná se o lesní pozemek ?

         Starosta vysvětlil, že katastr obce rozděluje potok. Příjezdová cesta je na území Zvole, doprava k nemovitostem je ze zákona povolena i když jde o les . Dále uvedl, že je snaha ze strany obce o  vyjmutí této části území z „lesních pozemků“ na  změnu v „ostatní plochu“.

 

Dotaz: Bude se měnit nájemní smlouva  na Jarově ?

 S největší pravděpodobností nebude. Obec nemá úmysl ani prodávat tyto pozemky. Zde vysvětlila pí. Alexandrová, že toto obecní zastupitelstvo mělo vždy snahu hospodařit bez prodeje obecních pozemků.

 

Dotaz: Před p. Babiakem stojí 2 vraky a jsou neustálé stížnosti okolí na hlučnost přijíždějících a odjíždějících vozů?

         p. Starosta uvedl, že p. Babiak byl právě dnes upozorněn na novou vyhlášku a nutnost odklidit tyto vraky do 14ti dnů.

 

Dotaz: Kdy budou opět retardery u hřiště ?

         Jelikož p. Žežulík již zaplatil vzniklou škodu, retardery se namontují do konce května tohoto roku.

 

Dotaz: Budou kontejnery na listí ?

          Nebudou. Obec doporučuje listí kompostovat. Nikde v okolí není kompostárna a tím není možné  provádět hromadný odvoz.

 

Dotaz: Co se týče ukládky dřeva -  cesta okolo čističky je velmi prašná. Co s tím ?

            Starosta vysvětlil, že by po této části cesty měl být provoz velmi omezen. Z tohoto důvodu byla  zpevněna příjezdová cesta ke skládce dřeva proti Obecnímu úřadu. Dále informoval, že  cesty se  nebudou prozatím povrchově zpevňovat z důvodu kopání vedení plynu ( rok 2005 - 2006) a z důvodu   zakopání telefonních kabelů do země ( zde se čeká na společnost Telecom).

 

Nakonec starosta ohlásil nové volby do zastupitelstva obce na podzim tohoto roku a nabídl občanům účast na kandidátce pro nové složení obecního zastupitelstva.

 

 

Starosta ukončil veřejné zasedání ve 21: 15 hod.

 

 

Milan ZIER v.r.

Starosta obce

 

 

 

Ověřovatelé : 

pí. Růžková v.r.

p. Tlamsa v.r.