Zápis z veřejného zasedání  zastupitelstva obce Ohrobec

ze dne 13.11.2002

Začátek : 1900  - konec : 2015 hodin

 

Přítomno: 11 členů

Prezenční listina přiložena.

Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Zapisovatelka: pí. Vorlová

Ověřovatelé zápisu: p. Dřevo, p. Votánek

Volební a návrhová komise: Ing. Zázvorková, pí. Alexandrová

 

 

Program: 

 

p. Bara z pozice nejstaršího zvoleného člena zastupitelstva přivítal přítomné, přečetl program, nechal schválit zapisovatele, ověřovatele zápisu, volební a návrhovou komisi a program zasedání - zastupitelé vše jednohlasně odsouhlasili.

 

  1. Před složením slibu informoval zastupitele o mandátu člena zastupitelstva, který vzniká jeho zvolením ve volbách. Po té přečetl věrnostní slib:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Ohrobce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Jednotliví členové zastupitelstva postupně složili stanovený slib pronesením slova „slibuji“, potvrdili slib podáním ruky a podpisem na připravený list s písemným textem znění slibu a jménem konkrétní osoby.

Na závěr  složil i p. Bara slib do rukou člena zastupitelstva, který složil slib jako první (pí. Alexandrová).

 

  1. Pro volbu starosty a místostarosty p. Bara předal slovo volební a návrhové komisi. Ta navrhla způsob volby – veřejným hlasováním

Zastupitelé jednohlasně souhlasili.

Na pozici starosty obce Ohrobec byl navržen p. Milan Zier

Zastupitelé  odsouhlasili 10-ti hlasy.

Na pozici mistostarostky obce Ohrobec byla navržena Ing. Michala Zázvorková

Zastupitelé  odsouhlasili 10-ti hlasy.

Po té členové volební a návrhové komise předali vedení schůze nově zvolenému starostovy

 

  1. p. Zier poděkoval přítomným za důvěru.

         Přednesl rozdělení zastupitelů na roky 2002 – 2006 do jednotlivých komisí :

Starosta : p. Zier

Místostarostka: Ing. Zázvorková

Finanční komise: předseda: Ing. Klak; členové: Ing. Zázvorková, pí. Pavelková (zaměstnanec OÚ)

Kontrolní komise:  předseda: p. Votánek; členové pí. Růžková, pí. Alexandrová

Komise pro životní prostředí: předseda: p. Dřevo; členové: p. Moravec, pí. Hrubá (obyvatel Ohrobec)

Stavební komise: předseda: p. Bara; členové: p. Petrák, p. Křehlík (zaměstnanec OÚ)

Přestupková komise: předseda: Mgr. Brotánková; členové: pí. Alexandrová, p. Žižkovský  (nevolený člen)

Sociální komise: přededa: p. Tlamsa; členové pí. Bartíková, pí Rolčíková

Kulturní komise: předseda: sl. Kolářová; členové: pí. Slavíčková, pí. Váňová

Zastupitelé návrh jednohlasně odsouhlasili.

Starosta navrhl veřejné zasedání zastupitelstva obce Ohrobec na 1. úterý v měsíci.

Pro jednotlivé komise navrhl  schůze 1x za měsíc. Zápis bude vždy proveden v knize komisí. Za správnost zodpovídá předseda komise. Zodpovědnost za svěřené úkoly bude jmenovitě uváděna v zápisech komisí.

Zastupitelé návrh jednohlasně odsouhlasili.

 

Starosta navrhl změnu úředních hodin od 1.1. 2003 :

 

Pondělí:  800 – 1200   1300 – 1500

Čtvrtek   800 – 1200   1300 -  1800

 

Zastupitelé návrh jednohlasně odsouhlasili. P. Dřevo narhl po 3 měsíční lhůtě čtvrteční úřední hodiny buď ponechat nebo zkrátit o 1 hodinu.

 

Starosta navrhl změnu podpisových vzorů ve styku s bankou :

 Milan ZIER, Ing. Michala ZÁZVORKOVÁ, ing. Jiří KLAK, Petra PAVELKOVÁ.

Zastupitelé návrh jednohlasně odsouhlasili.

 

3.     Starosta informoval o podání žádosti na jednotlivé podniky pro sběr odpadu od roku 2003. Poukázal na neustále problémy se stávajícím podnikem Rethmann – Jeřala a také na změnu týkající se ukončení skládky ve Zlatníkách

Odpad pro r. 2003 – Starosta přednesl návrh na novou vyhlášku týkající se odpadů pro příští rok. Změna by se týkala výše poplatku.  Z návrhu vyplývá, že by si občané mohli vybírat druh poplatku podle četnosti svozů popelnic ( tj. celoročně 1x týdně,  1x měsíčně, 1x za 14 dní, pro chataře přibližně 6 svozů za rok). Výše poplatku se bude odvíjet podle předložených návrhů jednotlivých firem. Z výše uvedného důvodu ukončené skládky ve Zlatníkách  se platba navyšuje.

Dále informoval přítomné o chystající se schůzce s podnikem ROPID koncem tohoto měsíce. Jedná se o autobusovou dopravu, kde jsou nedořešené finanční otázky.

 

Dotaz: pí. Zárubová       

a) nesvítí světlo před domem. Starosta vysvětlil, že před tímto domem  (Károvská 173) není vedeno veřejné osvětlení.

b) nevyvezli popelnici. Bylo vysvětleno, že popeláři tento týden vyváželi popelnice od 400 hod. a pokud nebyla popelnice před domem nemohla být vyvezena.

c) ze silnice jim neustále stéká voda, která zůstává ve sklepech domu. Starosta vysvětlil, že je potřeba postavit v této oblasti chodníky a k tomu jsou potřeba vyjasnit majetko-právní vztahy. Upozornil pí. Zárubovou, že byla již několikrát vyzvána k osobní návštěvě k dořešení tohoto problému. Prozatím nebylo tak z jejich strany učiněno. Opakovaně tedy pozval pí. Zárubovou k osobní schůzce na Obecním úřadě k uzavření této věci.

d) v ulici Károvská naní uvedena 40ti kilometrová rychlost. Starosta informoval o chystané schůzce (za 14 dní) s dopravní policií ČR, kde se mají řešit umístění retarderů a omezení rychlostí v obci.

e) v ulici Břežanská neustále parkují po stranách osobní auta. Silnice se tak stává nepřehlednou. Starosta uvedl, že to bude také jedna z připomínek  na chystané schůzce s policií ČR a uvedl, že prozatím je potřeba řídit se silničním zákonem

        

Starosta požádal pí. Alexandrovou za návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení.

pí. Alexandrová  uvedla veškeré návrhy a následně jejich odsouhlasení obecním zastupitelstvem (viz zápis ze schůze).

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo návrh usnesení.

 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 2015 hodin.

 

 

 

 

                   Milan Z I E R v.r.               Ing. Michala Z Á Z V O R K O V Á v.r.

                        starosta obce                     místostarostka obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Dřevo v.r.                                                        

Jiří Votánek v.r.

 

Zapisovatelka:                 Hana Vorlová v.r.