Zápis z veřejného zasedání  zastupitelstva obce Ohrobec

ze dne 3.12.2002

Začátek: 1900 hod.   -   konec 2030 hod.

 

Přítomno: 10 členů zastupitelstva

Prezenční listina přiložena.

Omluvena: pí. Alexandrová

Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, pí. Růžková

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně ověřovatelé zápisu a program schůze.

 

1.     P. Dřevo přednesl návrh nové vyhlášky o odpadech. Starosta doplnil, že po společném jednání sdružení obcí se v brzké době bude jednat o ukončení  smluv u všech obcí se stávajícím  podnikem Rethmann – Jeřala, který se výpovědi brání a uvádí, že ve smlouvě je udaná 6ti měsíční výpovědní lhůta. Pro hrubé porušování smlouvy je však možné ji ukončit s okamžitou platností. Dále informoval o nových nabídkách na odvoz odpadu pro rok 2003.

Jedná se o podniky:        

A.S.A                            - vývoz 1 popelnice   25,- Kč s DPH

Rethmann – Jeřala        dtto                         28,- Kč  s DPH

Rumpold                       dtto - zde byl původní  ústní příslib 25,- Kč s DPH, po žádosti o písemné vyjádření se cena zvedla na 29,- Kč s DPH.

RPS                               - vývoz 1 popelnice   34,- Kč s DPH.

Z toho vyplývá, že firma A.S.A. má nejlepší podmínky a tudíž se s ní začíná jednat konkrétněji.

Dále Starosta uvedl, že se cena navýšila i o skládkovné – důvodem je ukončení činnosti skládky ve Zlatníkách.

Zastupitelé odsouhlasili 10 hlasy návrh nové vyhlášky o odpadech.

 

2.     Starosta navrhl úpravu výborů a komisí. Ze zákona vyplývá, že obec musí mít Kontrolní a Finanční výbor. Původní kontrolní komise tedy přechází v Kontrolní výbor ve složení: předseda: Votánek Jiří, členové: Alexandrová Bohuslava, Růžková Jana. Finanční výbor: předseda: Bara Jan, členové: Ing. Širočka Petr, Ing. Grossová Jitka. Finanční komise: předseda: Ing. Klak Jan, členové: Ing. Zázvorková Michaela a prozatím Pavelková Petra, která k dnešnímu dni požádala písemně o vyloučení z této komise. Po dohodě se starostou zůstává do 31.12.2002. Stavební komise: zde je změna v předsedovi, kterým je navržen Ing. Zita Petr.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili tyto změny.

 

3.     Odměny pro zastupitelé (komise a výbory).

    *  Starosta navrhl předsedům komisí a výborů  měsíční odměnu ve výši 870,- Kč se začleněním do této kategorie i pana Moravce Vladimíra, který se stará o veškeré lesy na území obce – zvláštní orgán.

    Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

    *  Dále starosta navrhl pro neuvolněné členy zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 300,- Kč.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

    *  Pro nečleny zastupitelstva avšak členy komisí a výborů navrhl starosta odměnu 1x za 1/2 roku ve výši 1 500,- Kč.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

4.     Místostarostka Ing. Zázvorková přednesla změny v novém jednacím řádu,  se kterým byly všichni zastupitelé předem seznámeni. Jednalo se o právo vyjadřovat se a vznášet dotazy na zasedáních – občan starší 18ti let přihlášený k trvalému pobytu nebo majitel nemovitosti. Jednotliví občané se přihlašují zvednutím ruky a představením se.

Dotaz: p. Moravec se dotazoval na bod IV. jak se bude postupovat při více protinávrzích ?

Ing. Zázvorková uvedla, že tato situace je vysvětlena v následujícím bodě avšak k bodu IV bude ještě doplněno, že  se bude hlasovat podle daného pořadí předložených návrhů.

Zastupitelé odsouhlasili nový jednací řád jednohlasně.

 

5.     Pronájem horního rybníka: Starosta vysvětlil, že dnešní rok byla rozvázána nájemní smlouva na horní rybník ze strany sdružení Třpytka na základě upozornění obecním úřadem o nedodržování podmínek ve smlouvě ( nesekání trávy, opomenutí na úklid kolem rybníka, dostatečné a včasné nezajištění odtoku vody z rybníka v době povodní). P. Dřevo navrhl nové výběrové řízení na tento pronájem.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

Ing. Klak navrhl do výběrového řízení  začlenit tyto podmínky:

*  řádné sekání trávy a čištění  okolí rybníka

*  obstarání násady na vlastní náklady ( Starosta zjistí od odborníků jaké množství)

*   pronájem činí : základní nabídka 1000,-/ rok v prvních třech letech.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

6.     Starosta přednesl žádost od MŠ Zvole o sponzorský dar ( v minulých letech se jednalo o 10 000,- Kč za rok). Dále starosta uvedl, že MŠ ve Zvoli letos dostala od obce deky, polštáře, povlečení, podložky ........., po sečtení jednotlivých položek tato částka převyšuje částku 10 000,- Kč a jelikož má naše obec velké problémy s umístěním dětí do MŠ Zvole, navrhuje tuto žádost ,považovat za splněnou.

Zastupitelé návrh odsouhlasili počtem 9 hlasů.

Zdržela se: Ing. Zázvorková

 

7.     Pronájem tenisového kurtu. Starosta přečetl žádost manželů Slavíčkových o prodloužení pronájmu tenisového kurtu  včetně péče o dětské hřiště a sportoviště. Navrhli  tyto varianty:

     *  I. stejné podmínky jako letošní rok 31 000,- Kč – pouze tenisový kurt.

     *  II. delší pronájem (alespoň v délce tohoto volebního období) se začleněním péče o dětské hřště a  sportoviště se snížením ročního pronájmu.

     *  III. pronájem na 10let dopředu. - Tuto variantu zastupitelstvo obce zamítlo.

Po diskuzi zastupitelů starosta navrhl přiklonit se k bodu II, kde se z původní částky 31 000,- Kč odečtou náklady na údržbu dětského hřiště za letošní rok ( 3 500,- Kč) a náklady  za dozor a úklid dětského hřiště pí. Rochlové (6 000,- Kč/1/2 roku). Konečná částka pro nabídku čtyřleté smlouvy je 20 000,- Kč nájemné za rok.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

8.     Starosta obce určuje inventarizační komisi pro rok 2002: Votánek Jiří, Alexandrová Bohuslava, Růžková Jana, Pavelka Pavel, Plucar Miroslav.

 

9.     Odměny zaměstnancům obecního úřadu. Starosta vysvětlil, že v březnu letošního roku se podle zákona zvedly platy státním zaměstnancům, tudíž částka, která byla v rozpočtu vyčleněna na mzdy pro letošní rok je vyčerpána. Uvedl, že je možné na odměny (celková částka 80 000,- Kč) použít finance z peněz uložených na účtu obce pod jinou kapitolou.  Na tomto účtě je 2 500 000,- Kč.

Dotaz: Ing.Klak vznesl dotaz na účetní obce pí. Pavelkovou, zda-li obec Ohrobec splnila rozpočet za letošní rok ? Pí. Pavelková odpověděla, že jsme v tuto chvíli v lehkém přebytku, ale s přesnou určitostí je na to schopna odpovědět až po uzávěrce roku vzhledem k tomu, že příjmy se nedají odhadnou.  Ing. Klak poté podal návrh na pozdržení výplaty odměn zaměstnancům do konce letošního roku, kdy se ukáže jak obec hospodařila a v případě, že se dostala do deficitu odměny zaměstnancům vyplaceny nebudou.

Zastupitelé hlasovali takto:

pro :  1 hlas ( Ing. Klak)

proti :  3 hlasy ( Zier, Tlamsa, Růžková)

zdrželo se hlasování: 6 hlasů ( Dřevo, Ing. Zázvorková, Petrák, Votánek, Moravec, Bara).

Z hlasování vyplývá: odměny budou vyplaceny v termínu do 24.12.2002.

 

10. P. Tlamsa přečetl zřizovací listinu pro místní knihovnu, kde se uvádí spolupráce mezi naší knihovnou a městskou knihovnou v Jílovém.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

Dotaz – stížnost: pí Hrabětová přinesla písemnou stížnost na řidiče autobusu, který ji odmítl otevřít přední dveře při výstupu ( pí. Hrabětová má  invalidní průkazku) a dále uváděla další konkrétní stížnosti na tuto osobu ( při placení jízdného nevydávání stvrzenek, neustálé opomíjení zastavovat cestujícím na zastávkách apod.) s prohlášením, že svou stížnost je schopna podložit min. 1 svědeckou výpovědí.  Starosta přislíbil stížnost přednést na ředitelství ROPIDU s žádostí o  potrestání řidiče a nápravy ze strany  autobusové dopravy.

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil ve 2030 hodin.

 

 

 

                   Milan Z I E R v.r.               Ing. Michala Z Á Z V O R K O V Á v.r.

                        starosta obce                     místostarostka obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Růžková Jana v.r.                                                       

                              Jiří Votánek v.r.

 

Zapisovatelka:  Hana Vorlová v.r.