Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 22.12.2003

Začátek    18:00 hod – konec 20:15 hod.

 

Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva

Omluvena: pí. Alexandrová

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, p. Dřevo

Zapisovatelka: pí. Vorlová:

Navrhovatelé usnesení: p. Tlamsa, p. Bara

 

Program:

*  Změna vyhlášek o místních poplatcích

*  Veřejná vyhláška o zvýšení sazby za stočné 

*  Změna vyhlášky  č.5/02 o poplatku za provoz systému shromažďování …….odpadů

*  Úprava rozpočtu 2003

*  Změna územního plánu - Zárubová

*  Změna provozovatele vodovodu

*  Žádost sdružení Károv – u lesa o pozastavení veškerých přípravných prací pro realizaci ČOV v lokalitě Károv

*  Rozpočet 2004

*  Různé

 

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky a navrhovatelů usnesení.

 

1)        Vyhláška o místních poplatcích – Ing. Zázvorková informovala o změně zákona č. 565 od 1.1.2004. Touto novelizací se mění(doplní) vyhlášky:

*   o veřejném prostranství

*   o ubytovací kapacitě

*   o výherních hracích automatech.

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně úpravy těchto vyhlášek.

 

Na zasedání se dostavil Ing. Klak (zastupitel obce).

 

2)        Úprava rozpočtu na rok 2003 – pí. Pavelková přečetla příjmy a výdaje změny rozpočtu

na rok 2003.

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně (v počtu 9 hlasů) změnu rozpočtu na rok 2003.

 

Starosta informoval přítomné o znění jednacího řádu a požádal, aby se v případě dotazu představili a uvedli jestli jsou trvale bydlící nebo zde mají nemovitost.

 

3)        Ing. Zázvorková dále informovala o změně vyhlášky o poplatku ze psů.

Výše poplatku: 1. pes – 100,- Kč

                         2. pes  - 150,- Kč

                        důchodci  ........... 1. pes    50,- Kč

                                                     2. pes – 150,- Kč.

Zastupitelé odsouhlasili nové znění vyhlášky jednohlasně.

 

4)        Další změnou prošla vyhláška o odpadech. Zde Ing. Zázvorková vysvětlila zvýšení poplatku o 8% z důvodu vyšších nákladů na likvidaci odpadu při předpokládané změně daně z 5% na 22%.

Výše poplatku:    -     pro občany, kteří vlastní nádobu na domovní odpad (110 l. – 120  l.) 

a)          6 x do roka (4 pytle)    340,- Kč

                        b)        12 x do roka                   500,- Kč

                        c)         26 x do roka                  890,- Kč

                        d)        52x do roka                1 510,- Kč

pro občany, kteří používají kontejnery (1 100 l.) platí poplatek v minimální výši b) – 500,- Kč a výše.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili novou vyhlášku o odpadech.

 

5)        Vyhláška o stočném se změní v sazbě pro 1 osobu na 1 rok – 700,- Kč.

Starosta zde vysvětlil, že náklady na provoz a údržbu kanalizačního řádu jsou  mimo jiné vysoké i díky neukázněnosti místních občanů, kteří do kanalizace vhazují různé předměty, které zapříčiňují vysokou poruchovost čerpadel. Ty se díky těmto předmětům zanesou a spálí. Opravy čerpadel stály obec letošní rok  cca 100 000,- Kč. Hodnota nového čerpadla činí až  80 000,- Kč.  Starosta požádal přítomné o kázeň v tomto směru.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili novou vyhlášku o stočném.

 

Dotaz:  Občan bydlící v ulici V Zahrádkách, kde kanalizační řád je z pravé části majetkem jednotlivých obyvatel, se domnívá, že obec má toto zvýšení s nimi konzultovat a že by tito majitelé měli mít nárok na vrácení částky 30 000,- Kč z původní platby

Starosta přečetl smlouvu majitelů kanalizační sítě v ulici V Zahrádkách s obcí Ohrobec,ve které tento požadavek není uveden. Dále požádal přítomného, pokud s tímto nesouhlasí, aby po novém roce přišel tuto záležitost ještě jednou prodiskutovat na obec kde mu budou k dispozici veškeré dokumenty.

 

6)        Zárubová -

Starosta k tomu bodu vysvětlil, že pí. Zárubová měla do dnešního zasedání předložit geometrické zaměření a žádost  o změnu v územním plánu, kde požaduje část svého pozemku (1600 m2) změnit z původní občanské vybavenosti (zahradnictví) na všeobecné bytové území. Do dnešního dne tak neučinila.

 

7)        Změna provozovatele vodovodního řádu v obci. Starosta uvedl, že tato změna se týká celého Mikroregionu. S dosavadní firmou VaK Davle ( v letošním roce sjednocenou s firmou VHS Benešov) byly všechny obce značně nespokojeny. Firma se o údržbu řádů starala minimálně, nesnažila se nalézt poruchy, které způsobují ztrátu vody,  nekontrolovala hydranty, neproplachovala řády, pouze stále navyšovala cenu vodného. Novou firmu  VaK Říčany vybral Mikroregion na základě doporučení od obce Dolní Břežany a Zlatníky kde již spravuje vodovodní řády. Dále se s touto firmou bude realizovat nový přivaděč vodovodu z Hodkovic. Firma VaK Říčany přislíbila nynější cenu vody udržet i v budoucnu.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili změnu provozovatele vodovodního řádu v obci – firmu VaK Říčany.

 

8)        Starosta informoval přítomné o nové soukromé firmě – Domácí péče pro nemohoucí občany. Firma sídlí v budově zdravotního střediska Dolních Břežan. Každá obec by se měla zúčastnit dotací 18,- Kč/1 den/1 osobu ze svého katastru o kterou bude tato společnost pečovat.

Zaastupitelé jednohlasně odsouhlasili tento návrh.

 

9)        Nová čistička Károv.

Starosta informoval přítomné o vzniklém sdružení na Kárově, které žádá o změnu místa pro novou čistírnu odpadních vod (ČOV). Starosta zrekapituloval celou situaci. Již v roce 1995 si obce Dolní Břežany a Ohrobec nechali vytvořit studii odkanalizování a vodovodní sítě pro oblast Károva a Zálep.  Protože v té době nebyly finance k tomuto záměru, byla tato otázka odsunuta na pozdější dobu. V územním plánu Ohrobce je čistička uvažována na č.kat. 470/1

 V roce 2002 - 2003 se nová stavba čističky začala opět řešit s obcí Dolní Břežany, kde navrhované místo stavby bylo v katastrálním území D.B. na Zálepech u bývalé Politické školy. Dolní Břežany se však k této otázce vyjadřovali ve smyslu, že souhlasí se stavbou avšak finančně se účastnit nemohou a až v budoucnu by finančně přispěly. Pro obec Ohrobec by to znamenalo navýšení ze 7 mil. Kč  na 10 mil. Kč za ČOV + přivaděč 2 mil. Kč = 5. mil. Kč, což není možné.

V současné době se projednává s občany ze Zálep připojení na sítě obce Ohrobec na jejich vlastní náklady. V územním plánu obce Dolních Břežan je uvedeno (23.6.2003), že o připojení na ČOV na Zálepech od Ohrobce  není žádost. Od uvažované stavby ČOV v Zálepech  obec Dolní Břežany odstupuje z důvodu nemožnosti připojení ČOV na vodoteč.

v 02/2003 má obec Ohrobec platné územní rozhodnutí pro stavbu čistící stanice na Kárově na č.kat. 470/1.

V 09/2003 občané Sdružení Károv poukázali na nevhodnost a chybu v územním rozhodnutí (stavba zasahovala 1,5m ochranným pásmem do soukromých pozemků). Byl podán návrh o odsunutí ČOV o  150 m dále do lesa.

Dne 18.11.2003 se konalo místní šetření za účasti zástupce z Městského úřadu Černošice odbor vodního hospodářství, projektantkou pí. Tomanovou a zástupcem fy Fortex. Oba dva návrhy byly shledány z části nevhodnými, ale bez jiné alternativy. Posunutí ČOV o 150m by znamenalo změnu územního plánu a časový posun v žádosti o dotaci o ½ - ¾ roku.  Firma Fortex přislíbila posunout čističku o 1,5m a tím by stavba splňovala požadovanou vzdálenost a svým ochranným pásmem nebude omezovat soukromé pozemky.

1.12.2003 vyjádření k záměru výstavby ČOV – starosta přečetl stanovisko Sdružení Károv a  k některým bodům uvedl, že se nezakládají na pravdě. K bodu o vyschlé vodoteči uvedl: na základě této připomínky byl přepracován projekt ČOV, aby splňoval požadované normy. Tyto úpravy se promítnou v nákladech na stavbu ČOV cca 500.000 Kč. Toto opatření by bylo nutné i v případě odsunutí čističky o cca 150m do lesa. Náklady na požadované odsunutí ČOV o 150m byly vyčíslené na cca 1 mil. Kč.

Dále uvedl, že sdružení požadující odsun stavby ČOV se skládá, vyjma 1 trvale bydlícího občana,  zhruba z 20ti rekreantů (10 nemovitostí). Obec Ohrobec požádala tyto majitele nemovitostí, aby zdokladovali vývoz fekálií. Do dnešního dne tak učinili pouze 4 osoby, z toho pouze pí. Engelová podle dokladů řádně a pravidelně vyváží fekálie, ostatní buď nemovitost téměř vůbec nepoužívají, nebo jim téměř žádné splašky nevznikají a své jímky vyváží zhruba 1x za 4 roky.

 p. Votava za sdružení vysvětlil přítomným, že žádají aby došlo k přesunu čističky o 100 – 150m a že od obce dosud neobdrželi informaci o tom ,kdy bylo požádáno o dotaci na čističku. A že sdružení žádá obec o vypracování nového projektu a odložení žádosti o dotaci.

Starosta vysvětlil přítomným, že žádost o dotaci nebyla dosud podána a mělo by tak být učiněno v březnu příštího roku a to z důvodu vyschlé vodoteče následkem letošního sucha. V původním projektu se vycházelo z celkové proteklé vody z minulých let (zpráva Hydrometeorologického ústavu Komořany). Uvedl, že na samotné žádosti se neustále pracuje a je k ní třeba mnoho vyjádření ať už z oblasti Lesů, vod, ekologie apod. Projekt je k nahlédnutí na obecním úřadě. Pokud sdružení žádá o nový projekt, je třeba aby tuto akci celou zainvestovala. Znovu vysvětlil, že firma Fortex, která vyprojektovala tuto stavbu byla vybrána na základě výběrového řízení a doporučení  výzkumného ústavu vod a kanalizací.

Dotaz  :           1) pí. Paukertová: vysvětlila, že situace na Kárově je pro trvale bydlící zoufalá, v celé oblasti mají všichni vodu kontaminovanou fekálními bakteriemi a žádá obec, aby tuto situaci řešila a pokračovala v původním záměru stavby čisticí stanice..

                        2) p. Revallo: uvedl, že nemovitost na Kárově koupil před dvěma lety a že si podle územního plánu zjistil, kde má být čistící stanice postavena. Dotazoval se sdružení, zda v případě pozastavení stavby čistící stanice z jejich podnětu budou finančně dorovnávat rozdíl, který vzniká při platbách za vývoz fekálií oproti roční platbě za používání kanalizace v obci a zda budou pravidelně přistavovat cisterny s pitnou vodou..

                        3) pí. Zapotilová se přidala k žádosti o stavbu čistící stanice a podotkla, že pro oblast Károva je to nutnost.

 

Zastupitelé jednohlasně odmítli pozastavit žádost o dotaci. Všichni odsouhlasili pokračovat v získání dotace a po té ve stavbě čistírny odpadních vod včetně odkanalizování Károva.

 

Dotaz: p. Vedral se tázal sdružení jak oni sami by chtěli do budoucna řešit situaci s odpadními vodami a upozornil, že do dnešního dne mnoho rekreantů tuto záležitost řešila vypouštěním těchto splašků do lesa, zahrad apod. Tím vznikla naprosto neúnosná situace – kontaminace splašky většiny studní v oblasti Károva.

p. Votava odpověděl za sebe, že by postavil jímku – septik.

Starosta tento bod ukončil s tím, že zve sdružení k dalšímu jednání na obec kolem 10.1.2004

Dotaz. p. Víšek  Kdy se začne čistička stavět ?

Starosta uvedl, že dotace je přislíbena a žádost bude podána přibližně v březnu příštího roku. V případě, že bude vše v pořádku, začne se příští rok se stavbou.

V opačném případě se obecní peníze investují na novu přečerpávací stanici a na Kárově budou připojeny pouze 2 – 3 ulice. Bude podán návrh pozastavit výstavbu rodinných domů v oblasti bez ČOV až do postavení nové ČOV.

Dotaz: pí. Zapotilová – Károv – autobusová doprava v obslužnosti Károva je velice špatná.

Starosta vysvětlil, že otázka  veřejné autobusové dopravy je záležitost celého regionu a v budoucnu by se měli přidávat další 3 autobusové linky během dne. Avšak zdůraznil, že na Károv  s největší pravděpodobností nebudou zajíždět. Požádal pí. Zapotilovou, pokud se domnívá, že situace je opravdu neúnosná, aby napsala žádost o větší četnost autobusů.

 

10)      Rozpočet na rok 2004 přečetla pí. Pavelková – její příjmy a výdaje.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili rozpočet na rok 2004.

 

Dotaz: p. Bláha – zpomalovací pruhy v ulici V Zahrádkách.

Starosta uvedl, že před 2 lety byla do obce přizvána komise složena ze členů Policie a odboru dopravy  k žádosti o zpomalovací pruhy. V té době byly zpomalovací pruhy zamítnuty. V současné době po zkušenosti v obci Dolní Břežany, kde po hlavních ulicích jsou retardery u přechodů, u hřiště, starosta obce Ohrobec  žádal  vysvětlení odbor dopravy z jakého důvodu byly zpomalovací pruhy zamítnuty v naší obci. Bylo mu podáno vysvětlení, že je potřeba zažádat ještě jednou. Zastupitelstvo  počítá s touto žádostí. V ulici V Zahrádkách však s největší pravděpodobností tyto retardery umístěny nebudou z důvodu finanční nákladnosti.

 

Dotaz: pí. Paukertová – má nemovitost v ulici Lipová a v současné době touto ulicí projíždějí všechny vozy na katastr Zálepy – Dolní Břežany. Ptá se zda je možné omezit tuto dopravu A dále by chtěla upozornit na neukázněnost p. Babiaka, který s nákladním vozem projíždí ulicemi Károva nepřiměřenou rychlostí.

Starosta vysvětlil, že ulice Lipová jedna s nejlépe upravených ulic na Kárově, tudíž všechny vozy projíždí touto cestou. V příštím roce se počítá se zpevňováním ostatních ulic a se zjednosměrněním některých z nich.

 

Dotaz: p. Fogl ul. V Hranicích se ptá, v jaké fázi je nové řešení odklonění dopravy na Károv touto zadní ulicí ? Uvedl, že obec Ohrobec jim na jejich dotaz odpověděla, avšak od Dolních Břežan nic neobdrželi.

Starosta uvedl, že obec Ohrobec tento odklon v územním plánu již má začleněn. Dolní Břežany tento návrh mají také, avšak není známo zda je jejich územní plán již schválen. Obec Ohrobec by byla ráda, aby tato nová cesta tudy vedla.

 

P. Tlamsa přečetl návrh na usnesení z dnešního zasedání.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili tento návrh.

 

 

Na konci zasedání byla zastupitelstvu obce předána žádost občanů z Károva o pokračování v přípravě na výstavbu kanalizace v této lokalitě. Z 31 nemovitostí je 70 osob trvale bydlících a 19 rekreantů.

 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál krásné vánoce a šťastný nový rok 2004 a ukončil zasedání v  20:15 hodin.

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Votánek                                        p. Dřevo

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: