Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec

ze dne 22.4. 2003

 

Začátek  19:00 hod. – konec 19:55 hod.

 

 

Přítomno: 10 členů  obecního zastupitelstva

Omluveno: p. Votánek

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Petrák, pí. Alexandrová

Zapisovatel: p. Tlamsa

 

Program:

*   seznámení se závěrečným účtem za rok 2002

*   úprava vyhlášky č. 5/2002 – o poplatku za odpad

*   schválení odměn zastupitelům

*   pronájem horního rybníku

*   žádosti o prominutí poplatku

*   různé

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů a zapisovatele.

 

1)        Ing. Širočka informoval o výsledcích finančního hospodaření  obce (příloha zprávy):  v oblasti les, kanalizace, bahno z rybníka (záporné položky),přečetl zprávu nezávislého auditora o hospodaření obce, kde se uvádí, že  vše odpovídá daným předpisům – bez nedostatků.

Starosta obce podal vysvětlení k záporným položkám.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili  závěrečný účet obce za rok 2002..

 

2)        P. Dřevo přečetl změny ve vyhlášce o odpadech č. 5/2002. Finanční otázky zůstaly nezměněné.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili změny ve vyhlášce č. 5/2002.

 

3)        Ing. Zázvorková přednesla novelizaci zákona o odměnách neuvolněných  zastupitelů.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili novou výši odměn s platností od 1.4.2003  a to:

 předsedové komisí a výborů 800,- Kč za 1  měsíc,

člen výboru či komise nebo zvláštního orgánu 600,- Kč za 1 měsíc.

 

4)        Starosta obce informoval o ukončení veřejné nabídky na pronájem horního  rybníka.Obec obdržela dvě nabídky: a) p. Holoubek b) p. Pikous a p. Šafránek.

Zastupitelé se shodli a jednohlasně odsouhlasili pronájem horního rybníka pro občany obce p. Pikouse Petra (čp.32)  a p. Šafránka Milana (čp. 44).

Dotaz: Otázka Dolního rybníka?

p. Moravec navrhl vyvěsit „chytání ryb zakázáno“. Zastupitelé navrhli, že  spodní rybník by neměly obhospodařovat soukromé osoby pokud se nebudou starat o čistotu břehů a sekání trávy. Pokud bude pořádek kolem rybníka provádět obec Ohrobec, měla by obec také kontrolovat chytání ryb. Vše musí být projednáno s majiteli spodního rybníka.

 

5)        Starosta  předložil žádosti o prominutí poplatků:

a)     hrací automaty: zde žádá provozovatel automatů o prominutí poplatku za období únor – duben s odůvodněním, že restauraci v tomto období téměř nikdo nenavštěvuje.

Zastupitelé žádost zamítli s počtem 9 hlasů. Zdržel se 1 – p. Bara.

b)     poplatek za sběr domovního odpadu: p. Dokoupil (Ohrobecké údolí č. 046) žádá o prominutí poplatku z důvodu zdravotního stravu.

Zastupitelé jednohlasně zamítli tuto žádost.

 

6)        Starosta navrhl bezplatný nájem obecních pozemků převést na roční pronájem ve výši 1,- Kč ( p. Hatle, p. Svoboda, p. Žáček).

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

7)        Žádost p. Techmana, Beneše, Sudy a pí. Niezgodské o finanční příspěvek na rekonstrukci obecní cesty (slepá ulice) v ulici Lhotecká.  Starosta vysvětlil, že levá část přístupové cesty byla rozbita výkopem elektrické přípojky,který byl  zahozen bez jakékoli povrchové úpravy. Ve vyjádření obce ke stavbám rodinných domů a ve stavebním povolení je daná povinnost o tyto cesty pečovat a udržovat ve sjízdném stavu, tudíž žadatelé nesplnili dané podmínky.

Zastupitelé zamítli výše uvedenou žádost.

 

8)        Žádost o odprodej pozemku č.kat.8/16  p. Ziera Milana. Jedná se o 288 m2. Starosta vysvětlil, že z důvodu velkých přívalových dešťů se zde tvoří velký proud vody a proto je zde potřeba v budoucnu vybudovat odvodnění. Náklady jsou vyčísleny zhruba na  70 000,- Kč. Zastupitelé navrhli odprodej za 1,- Kč/m2.

Zastupitelé odsouhlasili návrh v počtu 9 hlasů. Zdržel se 1 – p. Zier.

 

Dotaz: p. Moravec navrhl kontrolu pronajatých pozemků obecním úřadem: zadané úkoly ve smlouvě – plnění těchto bodů. Dále upozornil na stížnost ze strany manželů Hasákových na nečinnost obce. Je nutné provést místní šetření týkající se  pokácení stromů u jejich pozemku.

 

Starosta obce poděkoval p.  Josefu Šindelářovi, Šumavská 131,  za troje akumulační kamna pro kulturní místnost obce.

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil schůzi v 19:55 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Zier       v.r.                                                      Ing. Michaela Zázvorková  v.r.

         starosta obce                                                                místostarostka obce

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

p. Petrák v.r.                                    

pí. Alexandrová v.r.

 

 

Zapisovatel:             

p. Tlamsa v.r.

 

 

Vyvěšeno:  30.4.2003                                                        Sejmuto: