Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec

ze dne 29.7. 2003

 

Začátek  19:00 hod. – konec 20:35 hod.

 

 

 

 

Přítomno: 7 členů  obecního zastupitelstva (během zasedání se dostavil K. Petrák)

Omluvena: pí. Alexandrová

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, p. Tlamsa

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:  

viz pozvánka na veřejné zasedání + schválení Mikroregionu, Dohoda o formě nájemného za využívání lesů k myslivosti

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů a zapisovatele.

 

1)                 Stanovy dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko (Mikroregion).

Ing. Zázvorková seznámila přítomné s novými dobrovolnými stanovami Mikroregionu, s paušálním příspěvkem 50.000,- Kč na sdružení pro všechny obce rovným dílem.Každá obec má 1 hlas.Starosta vysvětlil význam tohoto regionu, který spočívá v lepší spolupráci mezi obcemi (8 sousedících obcí), v řešení větších otázek typu: autobusová doprava, pitná voda apod. Sídlo této společnosti je v Dolních Břežanech, předseda svazu obcí je starosta Dolních Břežan.

     

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili stanovy Mikroregionu.

 

2)                 Vyjádření k žádosti o změnu územního rozhodnutí – Dolní Břežany, odbor výstavby (pro p. Krůčka)

Změna územního rozhodnutí spočívá ve vypuštění podmínky staveb se šikmými střechami z důvodu, že územní rozhodnutí pro lokalitu „Na výslunní“ bylo určeno v 1993 pro investiční záměr, který se uskutečnil jen částečně. Následná výstavba, která již byla realizovatelná, toto územní rozhodnutí  nedodržuje. V minulých letech se takto dělo z důvodů špatné spolupráce se stavebním úřadem v Dolních Břežanech , kdy toto územní rozhodnutí nebylo k dispozici a kdy až současná vedoucí pí. Veličková dává do pořádku veškeré dokumenty (rozhodnutí) a začalo se jimi řídit.  Starosta obce přečetl  žádost o změnu územního rozhodnutí pro p. Krůčka a dal o této změně hlasovat.

Připomínka: p. Krůček uvedl, že obec územní rozhodnutí pro tuto lokalitu porušovala již  dříve.

Zastupitelé hlasovali               PRO změnu: p.Tlamsa, p. Bara

                             PROTI: Ing. Zázvorková, p. Petrák, p. Moravec

                            ZDRŽELI SE: p. Votánek, p. Dřevo, p. Zier

 

3)        Žádost o zproštění od poplatku za odpad – p. Bradna, Jarov

p. Dřevo vysvětlil, že není možné kontrolovat a následně uhlídat, kdo chatu nepoužívá vůbec, kdo je zde pouze 2x za rok a kdo téměř celoročně. Nejnižší poplatek za odpad činí 320,- Kč za rok což je přibližně 0,80 Kč na 1 den a to není mnoho. Navrhuje tuto žádost zamítnout.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zamítnutí žádosti.

 

 

4)        Žádost o znovu projednání žádosti p. Milana Ziera ml. o pronájem veřejného prostranství před nemovitostí č.p. 7.

Ing. Zázvorková přečetla tuto žádost, kde p. Zier ml. uvedl důvody o znovu projednání – vysoké finanční náklady na úpravu volného parkoviště – pronájem alespoň na 10 let  a dále žádá o začlenění bodů do nájemní smlouvy: - předkupní právo, nelze smlouvu

jednostranně vypovědět bez závažnějších důvodů, neuskladňovat kontejnery, vyloučit

parkování vozů nad 3,5t.

 

Zastupitelé odsouhlasili 7 hlasy tuto žádost.

      Zdržel se starosta p. Zier.

 

5)        Žádost sdružení KLID.

p.Moravec vysvětlil, že práce tohoto sdružení spočívá ve snaze odklonit původní záměr výstavby silnice a mostu přes Posázaví, vést tuto cestu kolem Benešova, což je menší zásah do přírody. Byl vypracován projekt a sdružení žádá o finanční příspěvek 7 000,- Kč jako doplatek.

 

Zastupitelé hlasovali PRO finanční příspěvek: 6 hlasů

ZDRŽELI se: p. Votánek, p. Petrák

 

6)        Dopis pí. Žáčkové, bytem V Dolích 24, Ohrobec.

Starosta přečetl na žádost pí. Žáčkové dopis, který byl odpovědí na upozornění ze strany Obecního úřadu o volném pobíhání slepic na veřejném prostranství a zkonstatoval, že se tak již neděje.

 Dotaz: pí. Žáčková upozornila na zápach z čističky a na problém týkající se přívalových dešťů, kdy z kanálů vedoucích na čističku vyvěrá gejzír vody. Starosta vysvětlil, že zápach vznikal z toho, že zahnívaly kaly v trubkách což by mělo být odstraněno tím, že se zvedl nátok a dále vysvětlil, že zápach vzniká neukázněností místních občanů, kdy z jímek vypouštějí staré kaly a mají načerno svedené dešťové vody do kanalizace. V budoucnu se chystá hermetické uzavření čističky , uvnitř čističky bude instalován lapač pachů.

 

7)        Žádost Obecního úřadu Zvole o finanční příspěvek na rekonstrukci základní školy.

Ing. Zázvorková přečetla tuto žádost a vysvětlila, že v letošním roce nelze z rozpočtu příspěvek vyčlenit a tudíž navrhuje odpovědět na tuto žádost, že tak bude učiněno v roce následujícím, kdy se do rozpočtu obce tento příspěvek začlení.P. Votánek upozornil, že v současné době jsou vztahy s obcí Zvole velmi napjaté. Navrhuje o případném příspěvku v dalších letech rozhodnout později.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili tento návrh.

 

8)        P. Tlamsa vysvětlil přítomným složitou situaci ve financování dětí v základních školách. Děti z naší obce navštěvují základní školy nejen ve spádových školách (Zvole, Dolní Břežany a Vrané nad Vltavou), ale také v Praze. Všechny školy nárokují od naší obce příspěvky na jednotlivé žáky, bydlící zde trvale. Pražské školy však uvádějí náklady na jednotlivé žáky mnohdy 2 – 3x větší než školy místní, což není možné z obecního rozpočtu uhradit (spádové školy cca 5 – 6000,- Kč/1 žáka za rok, Pražské školy cca 20.000,- Kč/1 žáka za rok).

 

 

9)        Dohoda honební společnosti o formě nájemného  za využívání obecních lesů k výkonu myslivosti.

p.Moravec vysvětlil, že se jedná o znovu obnovení původní dohody, kdy se honební společnost zavazuje odpracovat 50 hodin na 80 ha lesa obce Ohrobec za využívání obecních lesů. Dále uvedl, že z celkového počtu 24 myslivců je 13 aktivních, zbylí členové mají většinou čestné členství.

Protinávrh: 1) 100 hodin

                   2)   60 hodin.

 

Zastupitelé hlasovali:

*  o  1. protinávrhu (100 hodin) : PRO – p. Dřevo,p. Votánek

                                                                  ZDRŽELI SE -- 6 hlasů

*  o 2. protinávrhu (60 hodin) : PRO -  p.Petrák, p. Bara, p. Zier, p. Tlamsa, p. Moravec, Ing. Zázvorková

                                                               ZDRŽELI SE – p. Dřevo, p. Votánek.

 

10)      Starosta informoval přítomné o činnosti obce, kdy se opravila ulice Károvská, zainvestovávají  se pozemky pro výstavbu 7RD č.kat 334/89,90,91,93,94,95,96, začne se budovat chodník vedoucí ulicí Břežanská – Zvolská.I. etapou je rozšíření  hráze zasypáním části spodního rybníka okolo kterého má chodník vést.

 

11)      Starosta znovu otevřel bod 2, kdy podle jednacího řádu je možné zahájit dohadovací řízení.

Připomínka:p. Krůček vznesl připomínku, kdy uvedl, že nerozumí tomuto znovuotevření tématu, protože se domnívá, že zastupitelé v minulosti již jiné stavby s rovnou střechou  schválili,  na Obecní úřad v Ohrobci  pošle kontrolu a žádost se předá na Krajský úřad, který mu jistě vyhoví.

Starosta prohlásil, že zastupitelé nikdy s rovnou střechou v této lokalitě nesouhlasili a jeho připomínku cítí jako vyhrožování a dal hlasovat o otevření dohadovacího řízení.  

 

Zastupitelé zamítli otevření dohadovacího řízení a tudíž změnu  územního rozhodnutí v počtu 7 hlasů.  PRO – p. Tlamsa

 

12)      Dotaz: manželé. Paukertovi, Lipová 062, Ohrobec,  informovali zastupitelstvo o výsledku rozboru  pitné vody ve vrtané studni, kde se objevily bakterie z fekálií a žádají zda je možné  učinit nějaké kroky pro nápravu.

Starosta prohlásil, že příčinou stávajících  nečistot je  nekázeň některých místních občanů, kteří mají odpad sveden do netěsných jímek. Obec má právo žádat od občanů doklady dokazující vyvážení fekálií, ale na základě kontrol v minulosti se  domnívá, že firma vyvážející fekály, vystaví i dodatečně nepravdivé doklady o vývozu.P. Dřevo vznesl návrh, zkontrolovat tyto doklady s účetnictvím firmy, kde by se měly objevit případné rozpory. Pan Starosta pověřil, aby se této problematice věnoval, učinil potřebná opatření k omezení této nekázně občanů s vypouštěním jímek do volné přírody. Starosta informoval občany, že se obec snaží o získání dotace a půjčky ze SFŽP na novou čistící stanici kalů na Kárově a kanalizaci což by mělo zabránit pronikání bakterií do spodních vod. Následně dal hlasovat o žádosti na dotaci a půjčku ze SFŽP pro čističku a kanalizaci v oblasti Károva.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili žádost o dotaci a půjčku ze SFŽP.

 

 

 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání v 2035 hodin.

 

 

 

 

………………………………..                                            ………………………………

Milan Zier                                                                 Ing. Michaela Zázvorková

         starosta obce                                                                místostarostka obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             …………………….                          ………………………..

                                               p. Votánek                                        p. Tlamsa

 

 

Zapisovatel:                          …………………….

                                               pí. Vorlová