Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 14.9.2004

Začátek    19:00 hod – konec 20:10 hod.

 

Přítomno: 11 členů obecního zastupitelstva   - zasedání je usnášení schopné

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, p.Dřevo

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

 

Program:

 

*      Územní plán

*      Posouzení projektu na posun umístění ČOV Károv

*      Žádost o odprodej pozemku pod restaurací na Kárově

*      Různé

 

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů a  zapisovatelky.

 

1)                 Územní plán – pí. Veličková seznámila přítomné se změnami v probíhající změně územního plánu (ÚP) a z důvody těchto změn. Upřesnila, že územní plán byl vyvěšen po dobu 30dnů na úřední desce, aby se k němu místní občané mohli vyjádřit a zároveň byla změna ÚP zaslána na dotčené orgány. Ty se k němu vyjádřily. Ke všem připomínkám od dotčených orgánů bylo přihlédnuto. 1. změna ÚP nenavrhuje nové stavební plochy z důvodu nutnosti vyřešit nejdříve infrastrukturu obce, hlavně komunikace, školku, školu. Dále ÚP připomínkovali :

*   p. Fanta – Jarovské údolí – nelze vyhovět žádosti o změnu v užívání  pozemků 470/26, 470/50 z individuální rekreace na lesním pozemku na všeobecně obytné území. Změna není možná provést pouze na tyto pozemky a obec nemá finanční prostředky na změnu v celé oblasti. Návrh – žádost zamítnout.

*   p. Trojan – MěÚ Černošice odb. ochrana lesa, ochrana přírody nedoporučuje vyhovět žádosti o změnu využívání parc.č. 398/5 z ploch „louky, travní porosty“  na zařazení do „ploch s funkčním využitím pro obytné účely“. Pozemek nemá veřejně přístupnou cestu. Návrh – žádost zamítnout.

*   pí. Jandová – MěÚ Černošice, odb. živ. Prostředí vyhovuje žádosti na změnu pozemku par.č. 364/2 z lesního p. na pozemek se smíšenou funkcí.Návrh – žádost schválit.

*   pí. Zárubová – obec Ohrobec nevyhovuje žádosti o změnu využívání pozemků par.č. 432/1, 430/4, 430/5, 431 z občanské vybavenosti na všeobecně obytné území. Žádost byla dána po zákonem stanovené lhůtě. Obec neuvolňuje žádné nové stavební parcely. Návrh – žádost zamítnout.

 

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo výše uvedené návrhy.

 

2)                 Posouzení projektu na posun umístění ČOV – p. Votánek seznámil přítomné se studií na posun ČOV za kterou obec zaplatila 12.620,- Kč. Celkové náklady na výstavbu ČOV by se posunem zvedly o 2,3 mil. Kč. Podloží v těchto místech z důvodu skály nevyhovuje.

           Dotaz: p. Hokeš (Sdružení U lesa) – Umístit ČOV úplně jinde.

Starosta Zier vysvětlil, že jiné místo pro oblast Károva není možné a do budoucna, pokud nebude v této lokalitě ČOV je obec nucena (z důvodu zamítavých stanovisek nadřízených orgánů) zastavit výstavbu nových rodinných domů včetně přestaveb chat na RD. Dále uvedl, že pokud má Sdružení Károv U lesa nějaké námitky, má možnost odvolání proti stavebnímu řízení s návrhem lepšího a konstruktivnějšího řešení.

3)                 P. Kocman žádá o odprodej části pozemku na par.č. 352/1 v majetku obce

Ohrobec, kde stojí budova restaurace. Jednalo by se o část přímo pod stavbou restaurace a manipulační plochy okolo. Nebo navrhuje, aby obec Ohrobec restauraci odkoupila za odhadní cenu.

Starosta uvedl, že obec Ohrobec v současné době nemá finanční prostředky na odkoupení.

Dal hlasovat o návrhu na odprodej části pozemku pod  restaurací a manipulační cestou.

 

Zastupitelé hlasovali pro odprodej v počtu 7 hlasů.

Proti prodeji hlasovali 4: Ing. Klak, p. Dřevo, p. Moravec, pí. Růžková

 

4)                 Faktura za neinvestiční náklady v ZŠ Zvole za rok 2003. p. Tlamsa informoval, že

náklady na 1 žáka ZŠ Zvole požaduje 10.642,- Kč, což je neúměrně vysoké oproti ZŠ Dolní Břežany. S Dolními Břežany má naše obec podepsanou smlouvu o spádovosti a neinvestiční náklad na 1 žáka platí ve výši 5.000,-Kč. Starosta stanovil 3člennou komisi (Ing. Klak, p. Votánek, Ing. Zázvorková), která má za úkol prozkoumat hospodaření ZŠ Zvole a zjistit skutečné neinvestiční náklady za rok 2003.

5)                 Ing. Zázvorková informovala o sdruženích,  v kterých je třeba ukončit členství, protože v současnosti již  nepracují. Jedná se o DOZVAK, Břežansko, Region Břežansko-Dolní Posázaví a TDO Zlatníky.                            

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně ukončit členství v těchto sdruženích.

 

6)                 Starosta Zier informoval přítomné o pokračující stavbě dešťové kanalizace. V současnosti probíhá v zatáčce u Trojánků v nočních směnách, z důvodu obtížnosti odklonění frekventovaného úseku.  Po dokončení v této části se bude pokračovat po celé délce ulice Břežanská a do konce letošního roku by se měl dobudovat společně s ní i chodník (bez položení zámkové dlažby)v této ulici. Dále se počítá se stavbou střechy na budově obecního úřadu v Ohrobci. Původní rovná střecha budovy je velmi špatně  izolovaná a při deštích do budovy zatéká.

 

            Dotaz: pí. Sakastrová – výstavba dešťové kanalizace se v letošním roce týká pouze ulice Břežanská ?

Starosta Zier vysvětlil, že dešťová kanalizace je součástí chodníku a hlavní ulice je natolik zatížena, že zde hrozí úraz chodcům.

 

7)        Starosta Zier přečetl žádost p. Jiřího Zapotila o umístění zpomalovacího prahu v ulici K Lesíčku před domem č.p. 361.  P. Zapotil je ochoten celou záležitost vyřídit a veškeré náklady uhradit.

Ing. Zázvorková vysvětlila, že tato ulice je opravdu velmi frekventovaná, jelikož tudy jezdí kromě osobních aut i nákladní doprava na Zálepy.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili žádost p. Zapotila.

 

p. Tlamsa pozval přítomné na I. Václavskou zábavu v restauraci U Trojánku, kterou pořádá kulturní komise.

 

Dotaz: p. Strouhal – Je v územním plánu zanesena změna v možnosti výstavby rodinných

domů na pozemku o celkové rozloze od 400 m2 ?

Starosta vysvětlil, že změna se bude týkat pozemků od 400 m2.

 

Dotaz:  Ing. Širočka –Kdy bude vybudována dešťová kanalizace a následně asfalt v ulici Šumavská a jaké bude dopravní značení v této ulici ?

Starosta Zier vysvětlil, že dešťová kanalizace z u. Šumavská se bude napojovat na dešťovou kanalizaci sousedících pozemků firmy Euronex. Dopravní situace bude v ulici Šumavská řešena značkou Průjezd zakázán z obou směrů.

Diskuze:  na zasedání se občané ulice Šumavská vyjádřili, že nechtějí v ulici Průjezd zakázán, nýbrž slepou ulici. Navrhují ve spodním nájezdu do ulice řetěz.

Starosta vysvětlil, že pro potřeby popelářů, hasičů, sanitek apod. nelze z průjezdné ulice udělat ulici slepou. Dále uvedl, že občané ulice mohou podat petici s podstatným odůvodněním svého požadavku.

 

 

 

 Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v  20:10 hodin.

 

 

 

 

 

 

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce