Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 22.12.2004

Začátek    19:00 hod – konec 20:15 hod.

 

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva   - zasedání je usnášení schopné

Omluven: Zier – pozdější příchod

Nepřítomen: p. Dřevo

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: pí. Růžková, p. Votánek

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

 Program:

 

*     Úprava rozpočtu na rok 2004

*     Rozpočet na rok 2005

*     Veřejná vyhláška o zvýšení sazby za stočné

*     Cena vodného

*     Různé

*     Diskuze

 

Zasedání zahájila místostarostka Ing. Zázvorková.

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů a  zapisovatele.

 

1.         Úprava rozpočtu na rok 2004. Ekonomka pí. Pavelková přednesla úpravu rozpočtu na rok 2004.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili úpravu rozpočtu na rok 2004.

 

2.         Návrh rozpočtu na rok 2005. Pí. Pavelková přečetla návrh rozpočtu na rok 2005.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili rozpočet na rok 2005.

 

3.         Obecně závazná vyhláška č. 4/2004 o ceně za stočné. Ing. Zázvorková informovala přítomné o navrhovaném zvýšení ceny stočného od 1.1.2005 na 840,- Kč na 1 osobu na 1 rok.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004.

 

Na zasedání se dostavil starosta Zier.

 

4.         Cena vodného – Ing. Zázvorková informovala přítomné o vyhodnocení vodovodního řádu provozovatelem . Ztráty v obci Ohrobec za období leden – listopad  jsou 48 %. Provozovatel v návrhu ceny  vody na rok 2005 vyčíslil náklady na 1m3 fakturované vody na 56,37 bez DPH při předpokládaných ztrátách 45 %.

Obec na základě tohoto zjištění vysokých ztrát provedla kontrolu odečtů vody. Při kontrole 75 ks karet odběrných míst obec zjistila, že nebylo fakturovano více než 4000 m3 vody a zhruba 50 odběrných míst nemá dosud vystavenu kartu. Z těchto kontrol vyplývá, že obec nemá 48 % ztráty, nýbrž pouze cca 32 %. Mikroregion (dobrovolný svazek obcí Dolnobřežansko) navrhuje požadovanou cenu 56,37 Kč snížit z důvodu nižších ztrát na  51,25 Kč.

Starosta vysvětlil, že v naší obci je velký problém s odečítáním vody. Firma  1. SČV nemá externího pracovníka pro odečítání vody v naší obci. Student, který odečítal v letošním roce dal výpověď. Dále starosta informoval o připraveném dopise adresovaném firmě 1. SČV kde požadujeme, aby byly dovystaveny karty pro všechna odběrná místa a u všech karet, na kterých byl poslední stav odhadnut byl zjištěn skutečný stav a rozdíl dofakturován za ceny roku 2004. Pro následující rok souhlasí s navrhovanou cenou Mikroregionu – tj. 51,25 bez DPH.

Ing. Klak  uvedl, že nesouhlasí. Navrhuje cenu nezvýšit do doby, kdy společnost uvede stavy vody v celé obci do skutečného stavu.

Zastupitelé hlasovali o protinávrhu Ing. Klaka:  PRO – 2 - Ing. Klak, p. Moravec

    PROTI – 6 - Ing. Zázvorková, p. Zier, p. Votánek,

                   p. Tlamsa, pí. Růžková, pí. Alexandrová

                                                                ZDRŽELI SE –2 - p. Bara, p. Petrák.

 

 

Zastupitelé hlasovali o návrhu starosty o zvýšení ceny vodného na 51,25 bez DPH:

PRO: 6 - p. Zier, Ing. Zázvorková, p. Votánek,

               p. Tlamsa, pí. Růžková, pí. Alexandrová

                                                    PROTI: 2 – Ing. Klak, p. Moravec

                                        ZDRŽELI SE: 2 – p. Bara, p. Petrák

 

Cena vodného na rok 2005 je zastupitelstvem odsouhlasena ve výši 51,25 bez DPH.

 

 

5.         Místostarostka informovala o nezaplacených poplatcích pí. Bogdanové. Pí. Bogdanová již delší dobu neplatí žádné poplatky, nepřebírá poštu. Po osobní domluvě p. Votánka přislíbila, že si domluví na obecním úřadě způsob splátek svých nedoplatků. Doposud tak neučinila. Další problém je nefunkčnost kanalizace na pozemku pí. Bogdanové. Starosta informoval, že ze strany obce proběhlo mnoho pokusů o domluvu. Celá složka nedoplatků bude v případě pí. Bogdanové předána exekuční firmě.

 

6.         Zábor VP – v ulici K Vranému parkuje autobus společnosti Connex. Firma po vyzvání zaplacení záboru VP napsala dopis, kde žádá o sepsání smlouvy k umožnění parkování. Jelikož autobus zde neparkuje každý den, místostarostka navrhuje 50% cenu – tj. 50,- Kč měsíčně – tj. 600,- Kč za 1 rok.

Zastupitelé odsouhlasili tento návrh jednohlasně.

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem krásné vánoce a hodně zdraví do nového roku. Ukončil zasedání v  20:15 hodin.

 

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               pí. Růžková                                       p. Votánek

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                    Sejmuto: