Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec

ze dne 25.5.2004

Začátek    19:00 hod – konec 20:40 hod.

 

Přítomno: 10 členů obecního zastupitelstva   - zasedání je usnášení schopné

Omluvena: pí. Alexandrová

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, pí. Hrubá

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

 

Program:

*   Závěrečený účet obce za rok 2003, zprávy jednotlivých komisí

*   Darovací smlouva na pozemek č. parc. 414/5 o výměře 114 m2

*   Umístění ČOV Károv

*   Různé

 

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů a  zapisovatelky.

 

1)        Závěrečný účet – Ing. Klak – předseda finančního výboru – přednesl zprávu o závěrečném účtu a hospodaření obce Ohrobec za rok 2003.

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně závěrečný účet za rok 2003.

 

2)        Zprávy jednotlivých komisí –

a)     p. Moravec – předseda zvláštního orgánu – LES – shrnul činnost v oblasti lesa (problém s napadením stromů broukem), s politováním zkonstatoval, že občané naší obce jsou neukáznění a zakládají černé skládky v lesích.

Dotaz: V loňském roce se z důvodu práce v lesích rozjezdily některé cesty v lesích – budou se upravovat ?

p. Moravec vysvětlil, že cesty se by se měly upravovat, avšak je nutné si uvědomit, že se jedná o lesní cesty, které mají sloužit pouze pro účely prací v lese.

Dotaz: V blízkosti ulice Jarovská – na kraji lesa elektrikáři vykáceli křoviny  - odklidí je ?

            Starosta obce vysvětlil, že firma STE je na tuto skutečnost upozorněna.

 

b)     p. Dřevo – předseda životního prostředí – potvrdil slova p. Moravce – černé 

skládky. Upozornil na provoz  stávající čističky – potok pod čističkou je znečištěný kaly.

 

c)      Mgr. Brotánková – předsedkyně přestupkové komise – zrekapitulovala statisticky  

      přestupky v roce 2003 a uvedla jakým způsobem byla šetření zakončena.

 

d)     p. Votánek – předseda kontrolního výboru – informoval přítomné o provedené  

      inventuře za uplynulý rok a kontrolách činností jednotlivých výborů a komisí.

 

e)  p. Tlamsa – předseda sociální komise – uvedl jaké akce provedla kulturní a sociální

     komise v minulém roce a jaké budou v roce letošním. Dále informoval o činnosti   

     místní knihovny.

           

3)        Změna provozovatele ČOV – starosta informoval přítomné o přípravách ke změně odborného správce čistící stanice v obci. Doposud tuto činnost vykonávala společnost Hydrotech s r.o. Tato firma neprovádí kontrolu ČOV v pravidelných intervalech, nedodává včas zprávy o prováděných kontrolách, spolupráce s ní je mizivá.  Z těchto důvodů obec Ohrobec oslovila společnost VaK Říčany ( od začátku letošního roku vykonává správce vodovodního řádu v obci ). Vak Říčany provádí správce vodovodu a kanalizace v okolních obcích a ti jsou s ní velmi spokojeni.

V souvislosti se společností VaK Říčany  - správci vodovodního řádu – starosta informoval, že zatím cca 40% majitelů nemovitostí připojených na vodovod  podepsalo smlouvu o dodávce vody. Smlouvy uzavřené s VHS Benešov nebyly předány novému správci. Občané, kteří mají uzavřenou smlouvu s VHS Benešov mají tuto doložit novému provozovateli pro jeho evidenci, eventuelně k projednání případných dodatků či změn v souvislosti s novou právní úpravou dodávek vody platnou od 1.1.2002. Ti kteří nemají smlouvu a odebírají vodu z řádu se dopouštějí neoprávněného odběru.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili vypovězení smlouvy s Hydrotech spol. s r.o. a uzavření nové smlouvy s VaK Říčany.

 

4)        Darovací smlouva na pozemek č.par. 414/5 o výměře 114 m2.  Jedná se o část ulice V Sedlištích  - majitelé sourozenci Červených.

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně darovací smlouvu.

 

5)        Dohoda o vytvoření společného spádového obvodu Základní školy v Dolních Břežanech – Ing. Zázvorková vysvětlila přítomným důvod a obsah této dohody.

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně dohodu.

 

6)        Zájmové sdružení KLID – starosta informoval o členství v tomto sdružení. Obec do něj vstupovala z důvodů podpory obcím Libeř – Libeň na odklonění plánované dálnice. V současné době toto sdružení nevykazuje žádnou činnost, avšak požaduje roční příspěvek 10.000,- Kč. Nové zastupitelstvo obce Libeř se nekloní ke spolupráci mezi obcemi, ale prosazují pouze zájem své obce. Z těchto důvodů navrhuje vystoupení ze sdružení. P. Moravec jako zástupce za naši obec potvrdil slova starosty Ziera.

 

Zastupitelé odsouhlasili jednohlasně vystoupení ze sdružení.

 

Dotaz: Uvažuje se o zrušení vrchního vedení nízkého napětí na spodní nebo vrchní kabelový rozvod ? Na Kárově jsou časté poruchy elektriky – činí obec nějaká opatření ?

P. Petrák vysvětlil, že o změně na spodní vedení se neuvažuje. Avšak počítá se v této lokalitě o posílení a změnu na vrchní kabelový systém.

 

7)        Umístění ČOV Károv – starosta zrekapituloval veškeré dění ohledně nové čistící stanice na Kárově. V současné době se provádí odborný posudek na změnu místa pro stavbu ČOV.

Nastala diskuse o umístění, o složení podloží, o odvodu do vodoteče a o dalších technických aspektech stavby. Bylo upozorněno na možnost navyšování kapacity v případě změny umístění.

Starosta ukončil diskusi s tím, že jakmile budou známy výsledky odborného posudku na nově navrhované místo, bude informovat sdružení Károv – U lesa.  

 

 

 

 

 Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v  20:45 hodin.

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Votánek                                        pí. Hrubá

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: