Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec

ze dne 30.3.2004

Začátek    19:00 hod – konec 20:45 hod.

 

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva  + během zasedání Ing. Klak

Omluven: Ing. Klak – pozdní příchod

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, pí. Hrubá

Zapisovatelka: pí. Vorlová:

 

 

Program:

 

*  změna územního plánu obce Ohrobec

*  diskuze

 

 

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů a  zapisovatelky.

 

Dění v obci – starosta Zier

-          oprava místních komunikací, úklid po obci.

-           připravuje se zamezení poruchovosti čističky

-           připravuje se výstavba chodníku v ulici Břežanská

-           výstavba 35 RD. Proběhlo schválení na obou zastupitelstvech Zvole – Ohrobec se změnou katastrální hranice. Stavba  začala inženýrskými sítěmi. V územním rozhodnutí je podmínka, že se nebude používat ulice K Vranému. Starosta udělil výjimku pro první dny (přislíbeno do týdne), kdy se připraví vjezd z hlavní ulice Zvolská. V případě stížností jsou telefonní čísla na obecním úřadě.

 

Restaurace na Kárově – vlastník p. Kocman byl vyzván k podepsání smlouvy o užívání obecního pozemku. Pozemek pod budovou cca 300 m2 a okolo cca 300 m2 jsou ve vlastnictví obce. Starosta navrhuje nájem ve výši zastavěné plochy 13,-Kč/m2 a volné plochy 4,- Kč/m2.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili tento návrh.

 

Žádost o oproštění od poplatku za odpad – pí. Čermáková je majitelkou dvou sousedících nemovitostí v ulici Jabloňová 0392, 0393, které mají rozlohu

cca 400 m2/1 nem. Paní je v důchodu, používá pouze 1 nemovitost a řádně každý rok platí. Žádá o možnost zaplatit poplatek pouze za 1 nemovitost.

Zastupitelé odsouhlasili oproštění od poplatku v počtu 7 hlasů.

Proti – p. Dřevo, p. Moravec.

 

Dotaz: Jakým způsobem se opravují naše silnice? – strojem JCB se ztrhne místo s dírami  na vozovce, zasype se recyklátem a uválcuje válcem. Takto se opravují místní komunikace 2x do roka.                       

 

Změna územního plánu:

a)        pí. Zárubová – změna v užívání pozemku – je odsouhlasena již na předešlém zasedání.

b)        Jarovské údolí – ve stávajícím územním plánu jsou první 4 domy chybně zakresleny jako les.Oprava -  správně má být tato plocha všeobecně obytné území.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

c)         Anténní vysílač firmy Eurotel – plocha je chybně zapsána jako les. Oprava – má být plocha občanské vybavenosti.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

d)     Oplocení pozemků za strany z ulice by měly být ze sloupků s výplní – NE zděné celky.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

e)   Plochy všeobecného obytného území – vyjmout zákaz autoservis –pneuservis. Začlenit služby s negativním dopadem na okolí – posoudí hygienická stanice.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

Na zasedání se dostavil zastupitel Ing. Klak.

 

f)          Plochy se smíšenou funkcí – návrh – na pozemcích s výměrou 400 – 500 m2 povolit stavbu rodinného domu s 20ti% zastavěností, nepovolovat bazény, kůlny, musí být stání aut na  vlastním pozemku, přísně dodržovat vzdálenost podle stavebního zákona – od ulice 3m, od plotů 2m, mezi stavbami 7m. Povolením těchto staveb se zamezí umísťování maringotek a buněk.

p. Moravec se domnívá, že další zastavěnost obci neprospěje a bude obtížné kontrolovat majitelé na dodržování těchto podmínek. Hranice zastavěnosti 25% od 500 m2.

p. Dřevo – souhlasí s p. Moravcem . Co bude se suplovanými pozemky na našem katastru ?

Místostarostka Ing. Zázvorková vysvětlila, že těchto pozemků je na katastru obce Ohrobec velmi málo a domnívá se, že by prodej jednoho z pozemků  neprospěl ani jeho majitelům.

Zastupitelé odsouhlasili povolit výstavbu RD na pozemcích 400 – 500 m2 za výše uvedených podmínek v počtu 8 hlasů.

Proti – p. Moravec,p. Dřevo

 

g)      Na plochách se smíšenou funkcí vypustit z nepřípustného využití zařízení

školství, zdravotnictví. Povolit na základě rozhodnutí hygienika.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

h)      Povolit rekolaudaci chaty na rodinný dům při dodržení podmínek v bodu f).

Omezeni v tomto případě byli pouze majitelé s menším finančním základem – na rekreační objekt banky nedávají půjčku.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

ch)       Plochy občanské vybavenosti – plochy určené k bydlení nesmí přesáhnout plochu určenou k občanské vybavenosti.Minimálně 2 místa pro stání osobního automobilu.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

i)          Plochy individuální rekreace na lesní půdě – povolit výměnu oken za stejné velikosti, opravu omítky, střešní krytiny – údržbové práce.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

j)        Plochy výroby – možnost služebního bytu v prostoru budovy určené pro výrobu.

Zastupitelé odsouhlasili v počtu 9 hlasů.

Zdržel se p. Votánek.

 

k)      Obecní statek – kat. ú. 10/1 a 12/1 změna z plochy výroby na plochu všeobecně obytného území.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

l)          Na plochách zemědělské půdy – orné půdy -  povolit provizorní stavby  s časovým omezením dle jednotlivého případu.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

m)      V lesích vyjmout provádění terénních úprav.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili.

 

 

Dotaz: Jak se bude postupovat v případě stavby na pozemcích o rozloze 500 – 600 m2 ?

Sjednotí se postup na povolení při 25ti% zastavěnosti jako tomu bylo v Ohrobci dosud.

 

Dotaz: Je možné objednat 2 značky pouze pro pěší a umístit do prostoru před obecním  úřadem ( úzká cesta, kopec na zimní sáňkování ) ?

Ano, zajistí pí. Vorlová.

 

Dotaz: V Jarovském území není zpět umístěna závora u vstupu do lesa. Není možné opravit lesní cestu z Ohrobce na Jarov ?

Starosta přislíbil, že  závora bude vrácena na místo. P. Votánek a p. Moravec posoudí stav lesní cesty a navrhnou řešení.

 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v  20:45 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

                                               p. Votánek                                        pí. Hrubá

 

 

 

Zapisovate                            pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: