Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 21.6.2005

Začátek    19:00 hod – konec 20:30 hod.

 

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva

Omluveni:  p. Petrák, p. Votánek, Ing. Zázvorková – pozdější příchod

Nepřítomen: p. Bara, Ing. Klak

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: pí. Růžková, p. Tlamsa

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:

*  Závěrečný účet obce Ohrobec za rok 2004

*  Návrh na úpravu rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2005

*  1. změna ÚP

*  Kupní smlouva  p. Kocman

*  Různé

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky.

 

1)        závěrečný účet  za rok 2004 – viz příloha. Starosta – závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce společně se zprávou nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce Ohrobec k 31.12.2004.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili závěrečný účet obce Ohrobec za rok 2004

 

 2)       Návrh na 1. úpravu rozpočtu DSO Dolnobřežansko za rok 2005 – viz příloha.

 

Na zasedání se dostavil Ing. Klak.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili (7 hlasy) úpravu rozpočtu DSO Dolnobřežansko za rok 2005

 

3)        Změna územního plánu obce Ohrobec – starosta.  Obce a dotčené orgány státní správy se vyjádřily v  2.kole k této změně. Od občanů:

a)     žádost p. Huňi ke změně využití jeho pozemků (část u ulice Břežanská, Károvská, K Vranému) z původního pole na bytovou zástavbu.

b)     žádost pí. Zárubové  - změna využití jejích pozemků z občanské vybavenosti na bytovou zástavbu a dále pozemků z původní orné půdy na  zahradu.

Starosta – z důvodů  špatné infrastruktury (malá kapacita čističky v obci, špatná občanská vybavenost) navrhuje zamítnutí žádostí.Změna kultury pozemku není v kompetenci obce.

 

Na zasedání se dostavila Ing. Zázvorková

Zastupitelé jednohlasně zamítli (8 hlasy)  žádosti pí. Zárubové a p. Huni.

 

4)        Kupní smlouva – p. Kocman. Starosta – Veřejným oznámení byl zveřejněn záměr prodat pozemky  - parcela pod nemovitostí K Lesíčku čp. 129 (restaurace na Kárově) st.560 o výměře 344 m2 a přilehlý pozemek p.č. 352/3 o výměře 459 m2. Základní cena 1200,- Kč/ m2. Přihlásil se p. Kocman, který s navrhovanou cenou souhlasí – tj. celková výměra 803 m2 x 1.200,- Kč = 963.600, Kč. Platba bude navržena buď v hotovosti nebo na depozitní účet u notáře.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili návrh smlouvy pro prodej pozemků p. Kocmanovi.

 

 

5)        Vyhláška o místním poplatku za zábor veřejného prostranství – č. 3/2005. Jedná se o již schválené změny v předcházejícím zasedání:

 

čl  7 – bod E - reklamní cedule do plochy 1 m2  - 1.000,-Kč/ 1 rok

           bod F - reklamní cedule nad plochu 1 m2 –2.000,-Kč/1 rok.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili novou vyhlášku č. 3/2005.

 

 

7)        Kontejnery na tříděný odpad – ulice Oblouková – stížnost obyvatel, kteří žijí v okolí těchto kontejnerů. Navrhují přesun těchto kontejnerů na jiné místo.

Starosta – kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny pro jednotlivé lokality. Občané si mohou navrhnout jinou přiléhající lokalitu kam kontejnery přesunout – nelze však umístění na ulici Károvská.

Návrh: zaslat informaci do jednotlivých domácností co je to tříděný a co domácí odpad !

 

Zastupitelé souhlasí dát možnost občanům vybrat jiné místo na umístění kontejnerů v dané lokalitě.

 

 

7)        Pí. Bogdanová – starosta -  na náklady obce (cca 11.000,- Kč) byla pí. Bogdanové opravena kanalizační přípojka na jejím pozemku. Pí. Bogdanová dopisem poděkovala a oznámila, že z důvodu již jednoho finančního závazku k obci  není schopna uhradit jednorázově tuto opravu. Starosta navrhuje vyzvat pí. Bogdanová, aby po doplacení 1. dlužné částky vůči obci pokračovala ve splátkovém kalendáři dále a doplatila takto i opravu kanalizační přípojky.

 

Návrh – pí. Rolčíková – sociální komise –  pí. Bogdanová písemně zažádá o sociální příspěvek na tuto opravu.

 

8)        Jarov – lesní pozemky – starosta – Mě Ú Černošice – odbor lesního hospodářství – upozornil na nedořešení právního vztahu na Jarově. Pozemky je třeba buď zalesnit (znamená odstranit veškeré ploty, betonové plochy) nebo vyjmout z lesního půdního fondu (náklady cca 350.000,-).

 

Návrh: zalesnit pozemky se zdá být neprůchodný, druhá varianta by přicházela v úvahu, pokud si majitelé nemovitostí jednotlivé pozemky po vyjmutí odkoupí. Je třeba předběžně se dotázat všech majitelů pozemků.

 

Zastupitelé souhlasí s tímto návrhem.

 

9)        Balastní voda – čistička v obci. Starosta : v budoucnu budou prováděny kontroly v odtoku dešťových vod, které jsou vpouštěny do kanalizace. Pokud tyto skutečnosti budou zjištěny, budou pokutovány.

 

 

Dotaz:p. Dřevo -  stav silnice - Správa a údržba silnic Kladno písemně přislíbila, že nový povrch silnice bude obnoven v 1. polovině letošního roku. Z neoficiálních zdrojů vyplývá, že v letošním roce se tak nestane. Občané navrhují řešit  tuto situaci stávkou – zablokováním cesty.

Starosta tento návrh přednese na jednání Mikroregionu. 

 

Dotaz: p. Tlamsa :

     a) přidat autobus v 21:30 h. z Prahy

                                   Starosta – jednání již proběhlo, tato změna bude od září letošního roku

b)  nedodržování rychlosti v ulici Zvolská. – policie by měla provádět měření rychlosti

c)      domovní spalitelný odpad – občané odkládali věci, které do kontejneru nepatří. Bylo by potřeba občany informovat co je domovní spalitelný odpad  

Starosta – pokud p. Tlamsa viděl kdo do kontejneru odložil pneumatiky apod. je nutné tyto občany upozornit na jejich nekázeň.

d)     voda – pravidelná fakturace – zálohování.

 

Dotaz: pí. Štajerová – cena vody – ulice Šumavská – ztráta vody ve studních.

Starosta – o ceně vody se stále jedná. K ztrátě vody v ulici Šumavská – tato záležitost se netýká samotné obce. Je nutné, aby se občané obrátili na vodohospodářský odbor v Jesenici a stavební úřad v Dolních Břežanech.

 

Dotaz: pí. Slavíčková – je možné, aby po dohodě s okolními  obcemi byl přidán ještě jeden spoj v 15:30 h.   na školní autobus do Vraného? Děti z 8. a 9. tříd mají odpolední vyučování a poslední autobus v 14:30h. nestíhají.

Ing. Zázvorková – počet žáků ve škole ve Vraném nad Vltavou velmi klesá. Je nutné zjistit počet dojíždějících žáků a domluvit se s ředitelkou této školy na úpravu rozvrhu hodin pro tyto žáky.

Sl. Kolářová a starosta M. Zier projednají s ředitelkou školy ve Vraném tuto záležitost.

 

Dotaz: pí. Alexandrová – čistota a celkový stav autobusů je špatný.

Starosta: jsou nutné konkrétní stížnosti od občanů.

 

Dotaz: pí. Rolčíková – nová autobusová zastávka u ulice Průběžná x Zvolská

Starosta: s touto zastávkou se po dostavění přilehlého sídliště  v budoucnu počítá.

 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast, a ukončil zasedání v  20:30 hodin.

 

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               pí.Růžková                                          p. Tlamsa

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: