Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 22.2.2005

Začátek    19:00 hod – konec 21:15 hod.

 

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva

Omluvena: pí. Alexandrová, p. Dřevo

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, p. Tlamsa

Zapisovatelka: pí. Vorlová:

 

Program:

 

*     Změna č.1 územního plánu

*     Změna vyhlášky o zimní údržbě na nařízení

*     Možnost dostavby vodovodu na Kárově

*     Cena vody

*     Stočné

*     Odpady

*     Činnost obce na rok 2005

*     Různé

*     Diskuze

  

 

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky..

 

1)        Změna č.1 územního plánu – pí. Veličková – informovala o průběhu I. kola , na základě vyjádření státní správy a příslušných organizací Krajský úřad dopisem ze dne 1.2.2005  k zadání změny č.1 kde uvedl, že neshledal rozpory s platnou legislativou a návrh je možno předložit zastupitelstvu ke schválení.

Starosta -  jednalo se  o 1. změnu v územním plánu obce Ohrobec a ta byla v malém rozsahu. Do 1. změny územního plánu nebyly zařazeny žádné nové plochy pro stavbu rodinných domů. Obec Ohrobec musí nejprve vyřešit kapacitu čističky,  vodovod, mateřskou školku a obchvat obce.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili návrh  zadání změny č. 1 územního plánu.

 

2)        Změna vyhlášky o zimní údržbě na nařízení – Ing. Zázvorková informovala o upozornění Krajským úřadem v názvu z původní Vyhlášky o zimní údržbě na Nařízení o zimní údržbě a stejný případ o Vyhlášce o zvýšení ceny stočného na Oznámení o ceně stočného.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zrušení vyhlášky o zimní údržbě a stočného a vydání Nařízení o zimní údržbě a Oznámení o ceně stočného.

 

3)        Možnost dostavby vodovodu na Kárově – Ing. Zázvorková – je podána žádost o stavební povolení na výstavbu vodovodu a kanalizace + čističky na Kárově. Dotace z EU v loňském roce byla zamítnuta. V letošním roce je zažádáno o dotaci na SFŽP a MZe. V současnosti probíhá akce dostavba vodovodu na Kárově

 

4)        Cena vody – starosta obce vysvětlil přítomným jak vznikla nynější cena vody – viz příloha č. 2

Dotaz: p. Burda uvedl, že bez ohledu na důvody nárůstu ceny mezi Prahou a Ohrobcem

je výsledná cena vody 51,25Kčbez DPH  neobvyklá (vysoká). Dále uvedl, že 40% ztrát je průměrná hodnota. V případě výstavby nového přivaděče z Prahy – tzn. vyřízení povolení stavby, přímo stavba, sehnání peněz  - je velmi dlouhodobá záležitost. Domnívá se, že lze zvolit další 2 cesty:

1.      cesta – petice občanů – zaslat Ministerstvu financí (MF) s žádostí o posouzení, zda postupná navyšování na jednotlivých vodojemech apod. jsou v souladu se zákonem. MF se  snaží vyhovět občanům.

2.      cesta – ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – tzv. antimonopolní úřad) i zde se obrátit s žádostí o posouzení.

 

Starosta – bylo by dobré, aby petice na základě nespokojenosti občanů s nynější cenou vznikaly i v ostatních obcích. Ztráty ve výši 40% vznikají také  malou hustotou přípojek na

 

 

1km je 57 přípojek. V obci Ohrobec se cca 100 přípojek nepoužívá – v opačném případě by ztrátovost také klesla. Je pravděpodobné, že se v budoucnu bude cena vody platit ve dvousložkové formě: 1. složka poplatek za přípojku; 2. složka platba za spotřebovanou vodu. Tím se sníží cena vody občanům, kteří ji opravdu odebírají.

 Dotaz:p. Křehlík uvedl, že petice vznikla na základě zápisu z 22.12.2004 kde k zvýšení ceny byly uvedeny jen důvody o kterých se na zasedání jednalo. Po rozhovoru a  vysvětlení starosty p. Ziera  této problematiky, bylo zjištěno, že důvodů je více a jsou závažnější.Petice bude probíhat dále jak uvedl p. Burda.

 

Dotaz: p. Voldřich – do žádosti adresované MF s peticí  by bylo dobré uvést celkové množství, které obec odebírá  – cca 55.000 m3 , aby zde bylo viditelné o jak velké navýšení se v takovém to množství jedná. Dále se dotazuje, zda jsou v pořádku odběrové karty od 1.SčV pro naši obec? Navrhuje, že by si vzal seznam přípojek na Kárově a pokusil by se je s obyvateli Károva zkontrolovat.

Starosta uvedl, že karty a fakturace by měly být v pořádku do března letošního roku, oblast Károva zkontrolovala a opravila Ing. Zázvorková s p. Barou a předala seznam a karty zpět 1.SčV, ale pokud má zájem  bude  seznam předán k další kontrole.

 

Dotaz:p.Lhota -   samotné obce by se měly angažovat ve stížnosti na zvýšení ceny vody? Pokud tak bude učiněno, tak v kterém termínu ?

Starosta uvedl, že souhlasí, že obce samy sepíší stížnost. Tento pátek – 25.2. je zasedání Mikroregionu a zde bude tento návrh projednán. Do konce února by měl být dopis odeslán.

 

Ing. Klak připomenul, že částečně  ztráty vznikají z nedbalosti samotných občanů, kteří se nepřihlásí k fakturaci, mají černé odběry, nenechají odečíst vodu.

 

Dotaz: samotná společnost 1. SčV by si měla zajistit a dohledat všechny odběratele. Pokud tyto problémy vznikly z důvodu špatného (z části žádného) předání agendy od předcházejícího provozovatele VHS Benešov, pak by měla 1.SčV nárokovat vzniklou škodu na bývalé VHS Benešov.

Starosta – 1.SčV informovala vedení obce, že právník jejich společnosti se touto situací zabývá již delší dobu. 

 

Dotaz: Není možné vyhlásit na vývěskách termíny pro odečítání vody?

Starosta – ano, bude tak v budoucnu učiněno. Zavedou se  2 odečítací kola. Při odečítání v 1. kole odečítač projde odběratele, kde nikoho nezastihne – zanechá odečítací lístek. 2. kolo proběhne stejným způsobem. U nemovitosti kde nebude odečten odběr vody ani vyplněn odečítací lístek po 2. kole, bude vodoměr zapečetěn. Do provozu bude dán za poplatek. 

 

5)        Kanalizace – stočné   - starosta – obec pod odborným vedením oprávněného podniku sama provozuje kanalizaci a ČOV. Pokud by předala nějakému provozovateli tuto agendu, stočné by se zvýšilo ještě minimálně o 20%. Letošní cena by vykalkulována: podle směrných čísel potřeby vody na osobu a rok a nákladů na vyčištění  1m3 splašků . Rozmohlo se  vpouštění dešťové vody do splaškové kanalizace – tím se zvedají náklady téměř o 1/3. Např. v oblasti Frimexu přiteče 7.320 m3 a odtéká 15.439 m3 za rok 2004. V letošním roce budou probíhat kontroly na odvádění dešťové vody po celé obci. Příloha č.3

 

Dotaz: Je možné zasílat informace, které jsou na internetových stránkách obce Ohrobec přímo do schránek jednotlivých občanů?

Místostarostka – Ing. Zázvorková – teoreticky ta možnost zde je. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese starosta@ohrobec.cz . Budou zasílány buď celé informace nebo jen upozornění na změnu na obecních stránkách.

 

 

 

 

6)        Činnost obce na rok 2005 – dokončení elektrického vedení na 7RD na obecních parcelách

*   výstavba chodníku v ulici Károvská – okolo pí. Zárubové a výstavba osvětlení Ohrobec - Károv

*   dokončit dešťovou kanalizaci a chodníky v ulici Břežanská

*   střecha na OÚ Ohrobec (do současné rovné střechy zatéká)

*   les – povinné výseky, sázení nových stromků, pokácet borovice napadlé houbovou chorobou – likvidace kůrovce

 

Starosta dále informoval o práci živnostníků z Ukrajiny. Jedná se o 2 – 3 osoby, vykonávají  výkopové práce, čistí kanalizaci,  pracují v lese, provádí údržbu veřejné zeleně,za poměrně přijatelné peníze. Takové práce nechtějí čeští občané provádět.

 

7)        Činnost jednotlivých komisí:

Ing. Klak – předseda finančního výboru – přednesl zprávu za rok 2004 

-         viz příloha č.4

           M. Slavíčková – členka kulturní komise – přednesla zprávu za kulturní komisi

-         viz příloha č. 5

           V. Tlamsa – předseda sociální komise – informoval přítomné o práci této komise – setkání s důchodci, finanční pomoc těmto lidem, věcné dárky k jubileu.

J.Votánek – předseda kontrolního výboru – do příštího zasedání zhodnotí práci

ostatních výborů a komisí.

Dotaz: - obchvat obce v souvislosti na dálnici ? starosta – původní záměr měl být dálniční sjezd u Dolních Břežan. Stavba dálnice D3 se však posunula a povede kolem obce Jesenice, obce Ohrobce se tato výstavba nedotkne. Co se týče obchvatu naší obce – v územním plánu je vytyčen směrem od Dolních Břežan, od současné křižovatky do Lhoty, podél Ohrobce až ke Zvoli (zvolskému hřbitovu). Na tuto akci však nejsou finance.

Povrch v ulici Šumavská ? – starosta – zde se musí nejdříve vybudovat dešťová kanalizace a po té povrch. V současné době je pro obec prioritou vodovod a kanalizace společně s ČOV na Kárově.

Dětské hřiště Károv ? – jediná možnost je u Restaurace na Kárově kde volné (zarostlé stromy) prostranství patří obci.

 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za hojnou účast, a ukončil zasedání v  21:15 hodin.

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Votánek                                        p. Tlamsa

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

           

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: