Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 3.5.2005

Začátek    19:00 hod – konec 20:30 hod.

 

Přítomno: 10 členů obecního zastupitelstva

Nepřítomna: pí. Růžková

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Dřevo, p. Tlamsa

Zapisovatelka: pí. Vorlová:

 

 

 

Program:       

*  Darovací smlouvy – části komunikací

*  Směnná smlouva – části komunikací

*  Veřejná vyhláška – ubytovna – nájemní smlouva

*  Změna vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

*  Dobrovolný svazek obcí pro dopravu v pražském jižním regionu

*  Navýšení cílové částky na stavební spoření obce Ohrobce

*  Různé

 

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky.

 

1)     Darovací smlouvy – části komunikací: Ing. Zázvorková -  jedná se o části komunikací v osadě Károv, které jsou ve vlastnictví soukromých osob a na kterých se má vybudovat kanalizační a vodovodní řád. Dárci jsou:

 

a)           Jaroslav a Marie Šafránkovi, jedná se o par.č. 361/1 o výměře 670 m2        

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili darovací smlouvu manželů Šafránkových.

 

b)            Ing. Hana Bažantová a Josef Blecha, jedná se o par.č.

        412/1 o výměře 231 m2

         433/4 o výměře 62 m2

                                                                                           349/1 o výměře 362 m2

                                                                                           356/1 o výměře 1500 m2

                                                                                           362/1 o výměře 1727 m2

                                                                                           410/3 o výměře 272 m2

                                                                                           412/8 o výměře 902 m2

                                                                                           435/4 o výměře 124 m2

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili darovací smlouvu Ing. Hany Bažantové a Josefa Blechy.

 

2)     Směnná smlouva: Ing. Zázvorková  -  jedná se o směnu pozemků obce s pí. Žežulíkovou.Oplocení jejího pozemku nebylo přesné podle katastrálního zaměření. Provedlo se nové zaměření, par.č. byly rozděleny podle stávajícího  zaplocení. Obec směňuje par.č. 2/2 o výměře 7 m2 (vodní plocha); par.č. 2/3 o výměře 31 m2 (vodní plocha); par.č. 506/9 o výměře 5 m2 (ostatní plocha, ost.komunikace) a par.č. 506/10 o výměře 200 m2 (ost.plocha, ost.komunikace) s pí. Žežulíkovou za par.č. 3/2 o výměře 3 m2 (zahrada); par.č. 512 o výměře 70 m2 (ost.plocha, ost.komunikace) a par.č. 354/8 o výměře 92 m2  (ost.plocha, ost.komunikace).

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili směnnou smlouvu mezi obcí Ohrobec a pí. Žežulíkovou.

 

3)        Veřejná vyhláška – ubytovna – nájemní smlouva. Starosta – na úřední desce, dne

30.3.2005, byla vyvěšena vyhláška na pronájem nebytových prostor. Jedná se o ubytovnu obce cca 54 m2 (2+1 s příslušenstvím – koupelna + 2x WC) s možností rozdělit  na 1 místnost (20,5 m2 ) a 1+1 (20 m2 + 13,5 m2), výše nájemného je 2.500,- Kč/ m2 + služby. Nabídka přišla pouze jedna, od p. Michala Pavelky na menší místnost (20,5 m2) s výší nájemného 4.500,- za měsíc za účelem bydlení.

Dotaz: Ing Klak -  Nebude tento pronájem blokovat další místnosti ?

 Starosta – v žádném případě, další místnosti se dále pronajímají.

Dotaz: p. Bara - Výše nájemného se zdá vysoká.

Starosta - tato výše byla dána ve veřejné vyhlášce a pokud p. Pavelka zažádá o snížení, je zde možnost jednání.

 

Zastupitelé odsouhlasili v počtu 9 hlasů pronájem pro p. Michala Pavelku s výší nájemného 4.500,-Kč.

Zdržel se 1 – p. Bara

 

 

4)        Změna vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Ing. Zázvorková – jedná se o doplnění vyhlášky o podmínkách  k umísťování reklamních cedulí na veřejném prostranství. Cedule smí být  umístěna na veřejném prostranství se souhlasem stavební komise, která posoudí zda nebrání výhledu do silnice apod. V současné době se vybírá poplatek za umístění skříňky (realitní kancelář) ve výši 100,- Kč/ 1 měsíc.

Návrh ceny:

*  reklamní cedule do plochy 1 m2  - 1,- Kč/ 1 den a nad 1 m2 – 2,-Kč/ 1 den.

*  reklamní cedule do plochy 1 m2 – 1.000,-Kč/ 1 rok a nad 1 m2 2.000,-Kč/1 rok.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili protinávrh – tj. výši poplatku za umístění reklamní cedule do plochy 1 m2 částku 1.000,-Kč za rok a s plochou nad 1 m2 2.000,-Kč za rok.

 

5)        Dobrovolný svazek obcí pro dopravu v pražském jižním regionu : starosta – jedná se o přistoupení do tohoto svazku, který se zabývá vybudováním koridoru pro městskou hromadnou dopravu z Prahy do Jesenice.

Dotaz: - p. Moravec – uvedl, že obec Ohrobec má sama své problémy( např. cena vody), v minulosti takovýmto způsobem pomohla obci Libeř a právě tato obec v současné době navyšuje pro okolní obce cenu vody .

 

Zastupitelé hlasovali o vstupu do dobrovolného svazku:

            PRO: 2 hlasy – p. Dřevo, p. Zier

            PROTI: 4 hlasy – Ing. Klak, p. Votánek, p. Tlamsa, p. Petrák

            ZDRŽEL SE: 3 hlasy – Ing. Zázvorková, pí. Alexandrová, p. Bara

Zastupitelé zamítli vstup do dobrovolného svazku obcí pro dopravu v pražském jižním regionu.

 

 

6)        Navýšení cílové částky na stavební spoření obce Ohrobec: Ing. Zázvorková –

jedná se o navýšení  cílové částce na 3.000.000,-Kč. Obec doplatí  1.400.000,-Kč. Tímto navýšením bude mít možnost čerpat úvěr ve výši 3.600.000,-Kč.  Peníze budou použity na stavbu čističky v osadě Károv.

 

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo navýšení cílové částky na stavební spoření pro obec Ohrobec.

 

7)        Cena vody: starosta – mikroregion skládá komisi k projednání ceny vody pro přivaděč Libeř – Zvole. Do této komise je třeba zvolit jednoho kandidáta, který bude zastupovat naši obec. Protože se jedná i o finanční záležitosti, Ing. Klak by byl jedním  z nejlepších kandidátů.

V současné době probíhají kontroly a opravy ze strany 1. SčV v okolních vesnicích, v obci  Březová – Oleško a Vrané n. Vltavou se ztráty zminimalizovaly  a po ukončení rozsáhlých oprav ve Zvoli přejde tato společnost k opravám do naší obce.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili vstup do této komise a se souhlasem Ing. Klaka ho  zvolili za kandidáta.

 

8)        Kanalizace pí. Bogdanové: starosta – komise pro životní prostředí zjistila, že paní Bogdanová má již delší dobu nefunkční kanalizační přípojku a odpadní voda ji odtéká do spodního rybníka. Na základě tvrzení pí. Bogdanové, že chyba není na jejím pozemku, obec odkryla veřejnou část v délce 13 m a byl zjištěn stav  bez závad.Cena za provedenou práci činí 4.230,-Kč. Naopak se ukázalo, že výstup přípojky z pozemku pí. Bogdanové je zborcen a na přípojce je postaven kotec pro psy a stavební buňka. Je tedy potřeba vybudovat celkově novou přípojku vedenou od domu k veřejné části kanalizace.

Dotaz: p. Votánek – osobně hovořil s pí. Bogdanovou. Její finanční situace je velmi složitá. Uvědomuje si, že přípojku  přes svůj pozemek musí uhradit.

Starosta –-pí. Bogdanová má v současné době splátkový kalendář na nezaplacené poplatky, vzhledem k její finanční situaci ji bylo prominuto penále a  pokud si zažádá, je možné přispět na opravu kanalizační přípojky z finančních prostředků sociální komise, které je má k dispozici na pomoc sociálně slabším osobám. Celková částka za dosavadní práce vynaložené ke kontrole kanalizační přípojky od pí. Bogdanové společně s vybudováním nového vedení na jejím pozemku by měla být cca 7.000,-Kč.

 

Dotaz: p. Moravec – předseda honebního sdružení  – by rád tímto požádal místní občany, aby se ve volné přírodě chovali slušně – to znamená své psy nenechali volně pobíhat po polích a lesích. Myslivci nachází spoustu potrhané zvěře a zadávených mláďat. Je třeba si  uvědomit, že občan, který se přistěhuje na vesnici blíž k přírodě ji musí ctít a chránit.

 

Starosta informoval přítomné o pokračování v prodeji pozemku pod Restaurací na Kárově. Jakmile bude vyhotoveno geometrické zaměření k oddělení části tohoto pozemku, bude na úřední desce vyvěšen záměr prodat vyměřenou část.

 

P. Tlamsa přednesl referát k 60. výročí konce 2. světové války.

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast, a ukončil zasedání v  20:30 hodin.

 

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Dřevo                                            p. Tlamsa

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: