Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 8.11.2005

Začátek    19:00 hod – konec 20:20 hod.

 

Přítomno: 11 členů obecního zastupitelstva

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, p. Dřevo

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:

*      Jarov – vynětí z lesního půdního fondu

*      Jarov – potok – zaměření skutečného toku

*  záměr prodat pozemek 364 /24, 364/23

*      návrh Směnné smlouvy PK 354/4, PK 354/5, PK 354/10, PK 355/2

*      Darovací smlouva pozemek PK 338/8 – část komunikace

*      Info vodovod, kanalizace Károv

*  Různé

 

 

Zastupitelé odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky..

 

1)        Vynětí z lesního půdního fondu – oblast Jarovmístostarostka Ing. Zázvorková. Většina nájemců má zájem o odkoupení pronajatého pozemku. Přímo odmítli pouze 3 nájemci. Při zaměřování geometry se zjistilo, že na katastru nemovitostí je špatně zaměřený potok protékající touto oblastí.

Návrh: a) zaměřit skutečný tok potoku

b) zaměřit pozemky na Jarově pronajaté k rekreačním účelům, vyjmout je z lesního půdního fondu,  následná parcelace a prodej.

 

a)        Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zaměřit potok v Ohrobeckém údolí (Jarov).

b)        Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zaměřit pozemky na Jarově pronajaté k rekreačním účelům a jako celek je  vyjmout  z lesního půdního fondu, následná  parcelace a prodej.  

                                                                                                                                

 

2)        Prodej pozemků p.č. 364/24 o výměře 126 m2 a p.č. 364/23 o výměře 36    m2místostarostka Ing. Zázvorková. Jedná se o úzkou přístupovou cestu  s obecní studnou. V současnosti tuto studnu používají majitelé přilehlých pozemků. V případě prodeje budou pozemky prodány s věcným břemenem  přístupu ke  studni pro majitele přilehlých pozemků + břemeno příjezdu k chatě 0387.

Návrh ceny                - 400,- Kč m2

Protinávrh                  - 250,- Kč m2

 

Zastupitelé odsouhlasili protinávrh v počtu 8 hlasů , proti  - 3 osoby.

Zastupitelé odsouhlasili záměr prodat  pozemky p.č. 364/23 a 364/24 s nabídkovou cenou 250,- Kč za 1 m2.

 

3)        Výměna pozemku manželů Žáčkových – místostarostka Ing. Zázvorková.  Žádají o výměnu svého pozemku PK 354/4 o výměře 142 m2, PK 354/5 o výměře 22 m2, PK 54/10 o výměře 18 m2 a PK 355/2 o výměře 50 m2 za obecní pozemek sousedící s č.kat. 469/10 o výměře cca 20 m2.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili výměnu pozemků PK 354/4 o výměře 142 m2,PK. 354/5 o výměře 22 m2, PK. 354/10 o výměře 18 m2 a PK 355/2 o výměře 50 m2  ve vlastnictví manželů Žáčkových za pozemek sousedící s pozemkem č.kat. 469/10 o výměře cca 20 m2 ve vlastnictví obce.

 

 

4)        Darovací smlouva – místostarostka Ing. Zázvorková. Paní Melezínková se rozhodla darovat obci pozemek č.kat. PK 338/8 o výměře 106 m2 – část komunikace.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili přijetí daru -  pozemku č.kat. PK 338/8 o výměře 106 m2obci od pí. Melezínkové.

 

5)        místostarostka Ing. Zázvorková – návrh obce paní Kotálové na směnu části pozemku p.č. 397/1 (vlastník obec Ohrobec) za část pozemku p.č. 403 (Invest Holding).

 

Návrh: pí. Pavelková- ekonomka obce – pro menší zatížení rozpočtu obce je výhodnější pro obec smlouva darovací nežli směnná.

 

5)        Voda – starosta  p. Zier  cena – Ministerstvo financí dopisem ze dne 15.9.2005 oznámilo, že prošetření z nezákonného navyšování vody dosud neskončilo. V současnosti je celá záležitost v odvolacím řízení.

Správce vodovodu 1. SčV zjišťovala poruchy vodovodu. V naší obci byly při nočním měření ztráty 1 litr/1 vteřinu. Po opravách dvou větších poruch bylo při posledním měření dne 21.10. naměřeno 0,25 litrů/1 vteřinu, což je velmi dobrý stav. Odečty v současné době jsou stále ve špatném stavu. Obec několikrát doplňovala seznamy jednotlivých odběratelů. 10.11. přijde osobně vedoucí evidence odběratelů a bude jí předán doplněný seznam obce odběratelů vody v obci Ohrobec. Cena vody pro rok 2006 je navržena ve stejné výši jako v roce 2005

 tj. 53,80 s DPH / 1 m3.

 

6)        Kontrola odvádění dešťových vod v ulicích Oblouková, Nad Úvozem, Spojovací a Krátká – p. Votánek – kontrolní komise. V současné době byla provedena kontrola u 31 domů. Z toho ½ domů má svedenou alespoň část dešťové vody do kanalizace. Majitelé těchto domů byli upozorněni na tuto chybu a byli vyzváni k nápravě. Na jaře se bude kontrola opakovat a tomu kdo neučinil nápravu bude dána sankce.

 

7)        Rekonstrukce silnice III. třídy – od hranic hl.m.Prahy v úseku 5,5 km na křižovatku Zvole – starosta p. Zier. Odpovědný pracovník sdělil, že průjezd stavbou bude na vlastní nezbezpečí. K dnešnímu dni bylo provedeno očištění vozovky, vytmelení děr, nastříkání penetrací, byla položena srovnávací vrstva a ještě bude položena hlavní krycí vrstva. Celkové navýšení silnice bude cca o 60 mm.  Uzavírka je naplánovaná na termín 7.11. – 30.11.2005. Je pravděpodobné, že rekonstrukce bude dokončena dříve.

 

8)        Nespádové školy – místostarostka Ing. Zázvorková – ZŠ Jesenice žádá o zaplacení neinvestičních nákladů na žáka s trvalým pobytem v Ohrobci.Neinvestiční náklady na r. 2005 byly na tohoto žáka zaplaceny spádové škole v Dolních Břežanech. Je nutné zaujmout jasné stanovisko k platbám nespádovým školám. Povinnost ze zákona nám to neukládá. Máme spádovou školu v Dolních Břežanech.

 

9)        Stavba vodovodu a kanalizace – Károvmístostarostka Ing. Zázvorková – práce se dokončují, připomínkují se nedodělky (vylepšit povrchy silnic apod).  Projekty na  jednotlivé přípojky jsou k vyjádření na stavební komisi a na 1. SčV k vyjádření a po té se předají na Stavební úřad do Dolních Břežan.

 

 

 

 

 

 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za  účast, a ukončil zasedání v  20:20 hodin.

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Votánek                                        p. Dřevo

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                                pí. Vorlová

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                    Sejmuto: