Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 1. 11. 2006

---

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: Bc.Barda, p. Votánek

Mandátní komise: Bc. Barda, p.Pikous, Ing. Škván

Zapisovatelka: pí. Vorlová

p. Zier – od jmenování volební a návrhové komise vzhledem k malému počtu zastupitelů (9 členů) se ustupuje.

Program:

*      volba starosty

*      volba místostarosty

*      volba předsedů kontrolního a finančního výboru

*      různé

 

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů,mandátní komise a zapisovatelky.

 

1)        Mandátní komise zkontrolovala jednotlivá osvědčení o zvolení členem zastupitelstva a rozdala je mezi jednotlivé členy.

 

2)        Slib zastupitelstva (viz příloha) – p.Zier přečetl slib, zastupitelé pronesením slova „slibuji“ a podpisem potvrdili jeho složení.

 

3)        Jednací řád – p.Zier -  stávající jednací řád se doplnil v § 7, písm.1) -  Schůzi zastupitelstva řídí starosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva.“

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili jednací řád.

 

4)        Volba starosty – návrh přednesl p.Zier - Ing. Zázvorková

Zastupitelé  odsouhlasili v počtu 8 hlasů Ing. Zázvorkovou jako starostku pro volební období 2006 – 2010.

Zdržela se: Ing. Zázvorková

 

p.Zier pogratuloval Ing. Zázvorkové ke zvolení a předal jí slovo.

 

5)        Volba místostarosty – Ing. Zázvorková – po předcházejících  poradách nového zastupitelstva, navrhuje na místo jednoho uvolněného místostarosty zvolit 2 místostarosty neuvolněné (každý s měsíční odměnou ve výši 1/2 měsíční odměny pro uvolněného místostarostu):

            1.         Ing. Širočka Petr – provoz obce, ekonomická stránka obce,

            2.         Bc.Barda Bohumil -  stavby v obci, provoz vodovodu a kanalizace.

 

Hlasování pro Ing. Širočku:

Zastupitelé odsouhlasili Ing. Širočku jako 1. místostarostu v počtu 5 hlasů.

Zdržel se: Ing. Širočka

Proti: Mgr.Makovský, p.Votánek, p.Pikous

 

Hlasování pro Bc.Bardu:

Zastupitelé odsouhlasili Bc. Bardu jako 2. místostarostu v počtu 6 hlasů.

Zdržel se: Bc. Barda, Mgr. Makovský

Proti: p. Votánek

 

6)        Finanční a kontrolní výbor:

Finanční výbor – návrh:  předseda Mgr. Makovský, členové: Ing. Maruniak, p. Pikous

Zastupitelé odsouhlasili předsedu finančního výboru -  Mgr. Makovského  a členy v počtu 7 hlasů. Zdržel se: Mgr. Makovský, Ing. Širočka

 

 

 

Kontrolní výbor – návrh: předseda p. Zier, členové: pí. Alexandrová, p. Pikous

Zastupitelé odsouhlasili p. Ziera jako předsedu kontrolního výboru a členy v počtu

6 hlasů. Proti: p. Votánek. Zdržel se p. Zier, Mgr. Makovský

 

7)        Přestupková komise: předsedkyní zůstává Mgr.Brotánková.

Členky přestupkové komise: pí. Hrubá, pí. Nygrýnová

 

 

8)        Odměna při skončení funkčního období (§ 75 odst.1 a 2 zákona o obcích) odstupujícímu starostovi navrhuje starostka Ing. Zázvorková vyplácet postupně  -  měsíčně.

Zastupitelé odsouhlasili vyplácet měsíčně odměnu při skončení funkčního období odstupujícími starostovi v počtu 8 hlasů. Zdržel se p. Zier

 

Dotaz: p. Votánek – zastupitel obce – je proti zvolení 2 místostarostů. Domnívá se, že je to zbytečné. Ohrobec je malá obec na takový počet úředníků.

 

9)        návrh: předseda komise:  sociální – p. Votánek Jiří

                                                     stavební – Ing. Škván Vladimír

                                                     životní prostředí – pí. Hrubá Monika

                                                     kulturní – pí. Nygrýnová Marcela

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili jmenovaní výše uvedených předsedů jednotlivých komisí.

 

Starostka Ing. Zázvorková upozornila nově zvolené  předsedy komisí, aby si do příštího zasedání připravili složení svých komisí a seznámili je se zastupitelstvem a s plánem jejich činnosti.

 

Dotaz: pí. Sakastrová – je možné, aby se jednotliví členové nového zastupitelstva představili?

Zastupitelé se jednotlivě představili a řekli o sobě pár slov.

 

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 19:40 hodin

 

 

 

 

………………………………           ………………………………           ...........................................

    Ing. Michaela Zázvorková                       Ing. Petr Širočka                         Bc. Bohumil Barda

      starostka obce                       1. místostarosta obce                   2.  místostarosta obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                                   Bc. Bohumil Barda                                        p. Jiří Votánek

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová