Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 18.12. 2006

 

Začátek    19:00 hod – konec 20:30 hod.

 

Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva + Bc.Barda se dostavil později

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p.Hrubá, p.Votánek

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili ověřovatele a zapisovatelku.

 

Program:

*  Rozpočet na rok 2007

*  Úprava rozpočtu na rok 2006

*  Vyhláška 3/2006 o poplatku za provoz systému  ....... odpadů

*  Nařízení obce č.2/2006 o zimní údržbě

*  Různé – prodloužení úředních hodin

 

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program zasedání.

 

1)    Úprava rozpočtu na rok 2006 – Ing. Širočka  přednesl úpravu rozpočtu na rok 2006 – viz příloha č.1).

Dotaz: p. Himl – na co je dotace 5 mil.Kč? Z jakého důvodu se již dotace nezačala čerpat?

Ing.Širočka – dotace je na stavbu nové čističky odpadních vod. Z důvodu zdržení přípravného řízení se čerpala jen malá část. Obec má možnost čerpání dotace do září 2007.

 

Zastupitelé odsouhlasili úpravu rozpočtu na rok 2006 v počtu 7 hlasů. Zdržel se p. Votánek.

 

2)    Návrh rozpočtu na rok 2007 – Ing. Širočka pohovořil o návrhu rozpočtu na rok 2007 – viz příloha č. 2).Ing. Širočka doplnil , že během prvního čtvrtletí  2007 zastupitelstvo vytvoří investiční strategii a doplní do rozpočtu kompletní investice na rok 2007.

Na zasedání se dostavil Bc.Barda.

 

Starostka obce ukládá tímto zápisem členům zastupitelstva úkol č. 1/06:
Předložit k rukám pí. Vorlové – každý svůj písemný návrh  investičních akcí s odhadem finanční potřeby  v obci na celé 4 leté funkční období .

 

Odpovědní : všichni členové zastupitelstva

Termín odevzdání :  písemně do 21.1.2007.

 

Dotaz: p. Votánek -  pokud by si obec nevzala půjčku, zůstává rozpočet na nulové částce?

Ing. Širočka – Obec je třeba dále rozvíjet ( dešťová kanalizace, rekonstrukce stávající čističky zpevněné povrchy atd) a to znamená další investice.  Financování cestou stavebního spoření je optimální forma, která umožní rozvoj obce.

Dotaz:pí. Zárubová - vyplatí se obci úvěr?

Ing. Širočka – vysvětlil základní finanční strategie na celé 4 leté volební období a doložil zajištění financování i výhled po skončení  stávajícího volebního období.

 

 Zastupitelé odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2007 v počtu 6 hlasů.

Zdrželi se: Mgr. Makovský, p. Pikous.

Proti: p.Votánek

 

Pan Makovský inicioval diskusi k problematice fondů EÚ.

p. Votánek informoval, že je členem TAKu již 31 let. Někteří členové tohoto klubu by zajistili dotace z EU - podmínkou však bylo, že p. Votánek bude starostou obce.

 

Dotaz: pí.Zárubová – Nově budovaná čistička bude stejné kvality co stávající ? Ta je v posledních letech hodně poruchová.

 

p.Zier – Před 12 lety, kdy se čistička budovala, byla vybavena nejmodernější technologií.  Po 12 letém provozu ji je třeba rekonstruovat. Tak se děje i v okolních obcí. Vzhledem k technickému pokroku má budovaná čistička samozřejmě kvalitnější technologii.

 

Dotaz: pí. J.Zárubová – kdy bude provedena další změna ÚPD?

Ing. Širočka – změna ÚPD bude vytvořena návaznosti na dokončení výstavby nové čističky na Kárově.

 

3)    Vyhláška č.3/2006 „O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ – Ing. Zázvorková. Poplatek se v roce 2007 navyšuje z důvodu zvýšení skládkovného  a z důvodu kdy obec za letošní rok zaplatila

navíc 60.000,-Kč za odpad.

 

Poplatky za odpad v r. 2007:

a)  470,-Kč   6x do roka lístky  (nebo 4 firemní pytle)

b)  700,-Kč – 12x do roka lístky

c)  1.200,-Kč – 26x do roka lístky

d)  1.940,-Kč – svoz každý týden(samolepka)  ½ splátky 970,- Kč

e)  3.140,-Kč – svoz každý týden – nádoba 240 l.(samolepka)

f)  600,-Kč – pro osoby využívající k odkládání odpadu kontejnery  1 100 l.

 

 

Zastupitelstvo odsouhlasilo jednohlasně vyhlášku č. 3/2006 „O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.“

 

 

4)    Nařízení obce Ohrobec č. 2/2006 „ O zimní údržbě místních komunikací na území obce Ohrobec. Ing. Zázvorková – nařízení zůstává ve stejném znění, pouze v plánu zimní údržby se do prvého sledu, v bodě 4. začlenila nová ulice, Duhová a Slunečná.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasilo nařízení č. 2/2006.

 

Dotaz: p. Himl – Na  petici občanů z ulice Oblouková proti umístění dalších kontejnerů na tříděný odpad nebylo dosud správně odpovězeno. Domnívá se, že umístění kontejnerů na tříděný  odpad – 1,9 m od  trafostanice je nebezpečné.Ústně hovořil se starostkou Ing. Zázvorkovou o žádal o písemné vyjádření společnosti ČEZ, že pro občany není nebezpečné odkládat tříděný odpad v těchto kontejnerech.

Ing. Zázvorková – osobně hovořila s pracovníkem společnosti ČEZ, který ji přislíbil,že zašle toto vyjádření písemně. Na petici odpovídala obec s pomocí právničky a nedomnívá se, že by odpovídala v rozporu se zákonem.

Dotaz: p. Himl – nově umístěné kontejnery ještě nebyly ani jednou vyvezeny.

Ing. Zázvorková – obec nahlásila toto nové svozové hnízdo a byla ubezpečena o pravidelném vyvážení. Na společnost A.S.A. zašle stížnost.            

 

 

Starostka poděkovala přítomným za účast, popřála všem přítomným klidné prožití vánoc  a ukončila zasedání v 20:30 hodin.

 

 

 

 

 

 

      ......................               ......................

 

    Ing. Michaela Zázvorková          Ing. Petr Širočka  

         starostka obce              1.  místostarosta obce

 

 

                             ......................

 

                                Bc. Bohumil Barda

                       2.  místostarosta obce

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:          ……………………….        …………………………….

                            p. Hrubá Monika                      p. Jiří Votánek

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                 ………………………

                        pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vyvěšeno:                                       Sejmuto: