Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec

ze dne 27.6.2006

 

Začátek    19:00 hod – konec 20:00 hod.

 

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva

Nepřítomen: Ing. Klak a pí. Alexandrová – pozdější příchod, p.Bara

Omluven: p. Moravec

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, p. Tlamsa

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:

*      schválení závěrečného účtu obce Ohrobec za rok 2005

*      žádost – p. Trojan

*      zvolení počtu zastupitelstva na volební období  2006 – 2010 

*      Různé

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky.

 

 

1)        závěrečný účet obce Ohrobec – starosta přečetl závěrečnou zprávu Finančního výboru.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili závěrečný účet obce Ohrobec za rok 2005..

 

Na zasedání  zastupitelstva se dostavila zastupitelka pí. Alexandrová

 

2)        žádost p. Trojana – starosta informoval o žádosti znovu projednat změnu využívání pozemku par.č. 398/5 a 398/6. P. Trojan se dále omluvil a  zažádal tuto změnu projednávat na veřejném zasedání po 20.7.2006 z důvodu nepřítomnosti odborníka, který by měl být přítomen na zasedání s ním.

Starosta k tomuto pouze uvedl, že p. Marchal se na rozhodnutí o odstranění závory z pozemku par.č. 402/2 (kde vlastní 72 m2) odvolal ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a ten toto rozhodnutí zrušil. Celý spis předala stavební komise Ohrobec  Stavebnímu  úřadu v Dolních Břežanech.

 

 

3)        zvolení počtu zastupitelstva na volební období 2006 – 2010. Starosta navrhuje 9ti členné zastupitelstvo na další volební období.

 

Na zasedání  zastupitelstva se dostavili zastupitelé Ing. Klak.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili na následující volební období 2006 – 2010

 -  počet  9 členů zastupitelstva.

 

4)        prodej obecních pozemků – starosta uvedl, že podmínkou kdy smlouva o prodeji bude podepsána po převodu finanční částky na účet obce se znemožnil zájem občanů, kteří mají zájem o koupi, avšak nemají celkovou částku v hotovosti a potřebují si vzít hypotéku.

Návrh: nechat doběhnout tuto veřejnou vyhlášku. V případě malého zájmu změnit podmínky.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili ponechat tuto veřejnou vyhlášku do určeného data tj. 13.7.2006.

 

5)        slepá ulice v části ulice K Vranému – starosta navrhuje od 1.7.2006 v části u lesa ul. K Vranému, ponechat pouze pro pěší.  Tato změna se již dříve projednávala na zasedání.

 

 

 

 

 

6)        žádost p. Hatleové o výměnu pozemků č.kat. 350/1 o velikosti 226 m2 (užívané jako cesta: ul. Višňová) za obecní pozemek s obdobnou plochou č.kat. 469/7 - starosta navrhl vytyčit části pozemků, které mají být vyměněny a posoudit možnost výměny.

 

Zastupitelé odsouhlasili v počtu 7 hlasů vytyčit  dotčenou část pozemku PK 469/7.

Zdržel se Ing. Klak.

 

7)        zákaz stání pro nákladní automobily u Hasičské zbrojnice v obci – starosta navrhuje společně s místním šetření na umístění retardérů v ulici Břežanská projednat umístění dopravní značky zákaz státní pro nákladní automobily u Hasičské zbrojnice.

Návrh Ing. Klak a pí. Alexandrová urychlit toto místní šetření.

 

Zastupitelé odsouhlasili návrh zákaz stání pro nákladní automobily u Hasičské zbrojnice. 

 

Dotaz: p. Votánek – u horního rybníka je odstaven vrak osobního automobilu.

Starosta – věc bude řešena jako zábor veřejného prostranství – pátrá se po majiteli.

 

Starosta – jaká je situace kontrolní komise-p. Votánek v šetření dešťové vody v ulicích Oblouková, Nad Úvozem, Spojovací a Krátká? V současné době je v této lokalitě opět velký nárůst vody v přečerpávací stanici u těchto ulic.

p. Votánek – všechny domy (RD) byly v první fázi zkontrolovány, cca 3 RD nahlásily opravu. P. Votánek provede společně s pí. Slavíčkovou opakovanou kontrolu na vypouštění dešťové vody v této lokalitě.

 

Starosta – p. Robert Pikous si stěžoval na obci na vytékající vodu ze skály na jejich pozemek u domu. Pan Votánek v minulosti přislíbil zajistit hydrogeologický průzkum. Do dnešního dne se tak nestalo.Panu Pikousovi byly dány nádoby na rozbor vytékající vody.

p. Votánek – zaurguje tento průzkum.

 

Starosta poděkovala všem přítomným za  účast a ukončila zasedání v 20:00 hodin.

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Votánek                                        p. Tlamsa

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: