Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 29.8.2006

Začátek    19:00 hod – konec 20:45 hod.

 

Přítomno: 10 členů obecního zastupitelstva

Omluven – pozdní příchod: p. Petrák

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Dřevo, p. Tlamsa

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:

*      Zahájení stavby ČOV Károv

*      Přijetí daru – část komunikace

*      Výměna pozemku pí. Hatleové

*      Žádost p. Trojana

*      Žádost o přemístění dopravní značky v ulici K Vranému

*      Různé

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky.

 

 

1)        stavba ČOV – Ing. Zázvorková – zítra tj.30.8.2006 se předává staveniště  pro stavbu ČOV. Výběrovým řízením byla vybrána firma Fortex – smlouva ve výši 13 mil.Kč s DPH. Dotace přislíbena ve výši 5 mil.Kč.

 

2)        přijetí daru – část komunikace od p. Salaby – č.parc. 412/8 o výměře 154 m2 a č.parc. 410/5 o výměře 104 m2.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili přijetí daru - č.parc. 412/8 o výměře 154 m2 a č.parc. 410/5 o výměře 104 m2.

 

3)        Darování pozemku ve vlastnictví pí. Hatleové – č.kat. 350/1 o výměře 226 m2 obci a  dar části obecního pozemku cca 220 m2 - č. kat. 469/7 – paní Hatleové.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili přijetí daru od pí. Hatleové -  kat. 350/1 o výměře 226 m2  a dar obce pí. Hatleové - č. kat. 469/7-  cca 220 m2.

 

4)        žádost p. Trojana – znovu projednání změny využívání pozemku par.č. 398/5 a 398/6. Obec projednala tuto žádost 9.5.06 – viz zápis.

Zástupce p. Trojana Ing. Burian ( předložená plná moc) – odůvodnil tuto žádost: Jedná se o stavbu 1 RD s  individuální ČOV, pozemek splňuje všechny zákonné podmínky včetně přístupové cesty.

Starosta k tomuto uvedl, že p. Marchal se na rozhodnutí o odstranění závory z pozemku par.č. 402/2 (kde vlastní 72 m2) odvolal ke Krajskému úřadu Středočeského kraje a ten toto rozhodnutí zrušil z důvodů: k pozemku vedoucí cesta není veřejná. Celý spis předala stavební komise Ohrobec  Stavebnímu  úřadu v Dolních Břežanech, který zahájil řízení o nepovolené stavbě závory.

p. Moravec – zastupitel obce – není zde  vyřešena příjezdová cesta. P. Trojan v době kdy pozemek  kupoval věděl, že se jedná o pozemek nestavební.

Zastupitelé zamítli žádost o pořízení změny územního plánu- pozemek č.kat. 398/5, k.ú.Ohrobec zařadit do obytné zóny (až do doby,kdy bude vyřešena infrastruktura obce) v počtu 9 hlasů. Zdržel se p. Votánek, p. Bara.

 

Dotaz: p. Vítovec – proč za nemovitostmi v ulici Nad Lesem není přístupová cesta do lesa?

Starosta – Obec stanovila dne 10.7.1993 podmínky pro zástavbu RD: 1) vybudování místní komunikace o šíři 6m + 1m chodník; 2) zachování 3m odstupu od lesa pro případ nepředvídaných událostí. Realitní kanc. rozprodala tyto pozemky bez přístupu k lesu, Okresní úřad Praha-západ změnil požadavek zřízení cesty kolem lesa na pouhé příjezdové požární cesty k lesu.

 

Dotaz: p. Vítovec – jak to, že úsek ulice K Vranému  od ul. Průběžná po ul. Šumavskou je tak úzký a nedodržela se zde požadovaná šíře cesty?

Starosta – tato část nebyla vybudována nově, pouze se položil asfalt na cestu stávající.

 

Dotaz: pí. Zárubová – má RD zařazený v ÚP do plochy občanské vybavenosti – což je pro RD nepřípustné. Několikrát žádala o změnu zařazení svých pozemků do ploch určených k výstavbě RD. Chce vědět jak je zařazen statek p. Ziera? Chce nahlédnout do hospodaření obce s obecním statkem.

Starosta:

-           ve stávající změně ÚP nebyly nové pozemky zařazovány do ploch určených ke stavbám RD, údajné chybné zařazení RD se prošetří.

-           statek p. Ziera je zařazen v ÚP do plochy všeobecně obytného území. Autoopravna byla zkolaudována ještě před vznikem ÚP Ohrobce. Změna územního plánu obce  v užívání hospodářských usedlostí řeší podle skutečného stavu.

-           Statek je v současné době nevýdělečný, slouží však obci na umístění obecní techniky, jejích oprav apod. Po písemné žádosti o nahlédnutí do hospodaření obce se statkem bude tato dokumentace připravena.

Starosta vyzval pí. Zárubovou na schůzku ve čtvrtek v 9:30h. k dořešení chybného zařazení jejího RD.

 

5)        Zákaz vjezdu do části ulice K Vranému. Žádost Ing. Zichové – posunout značku o 10m (při vjezdu na svůj pozemek musí vjet do zákazu); umístěná značka jí překáží při vjezdu na její pozemek.

Ing Zázvorková – místostarostka – značka je umístěna mimo vozovku, pokud by se posunula o 10m – bude mezi stromy špatně viditelná.

Navrhuje rozeslat dotazníky mezi občany této části obce, aby se vyjádřili k možnostem:

a)        ponechat zákaz vjezdu a umístit do středu vozovky sklopnou zábranu,

b)        zjednosměrnit tuto část ze strany od obchodu

c)         zjednosměrnit tuto část ze strany od ul. Šumavská

 

6)        Stížnost pí. Pohořalové a p. Pikouse na vytékající vodu ze skály.  Rozborem bylo zjištěno, že se jedná o čistou spodní vodu.

p. Votánek -  zastupitel obce  - projednal tuto situaci s odborníkem, který se domnívá, že se jedná o přeseknuté drenáže. S přesnou určitostí to nemůže potvrdit. Celá záležitost se bude řešit dále.

p.Moravec – zastupitel obce – uvedl, že v  území nad skálou se drenáže nikdy nenacházely a proto příčina prosaku vody musí být jiná.

 

Dotaz – dešťová voda na Frimexu?

p. Votánek – zastupitel obce – vše bylo zkontrolováno, během října se provede kontrola zjištěných závad a zda byly odstraněny.

 

Dotaz – ulice Krátká, která nebyla obci předána do majetku? – současný stav?

Ing. Zázvorková – obci se  nepodařilo spojit s majitelem této ulice.

 

Dotaz – ulice Šumavská – dovoz štěrku na vyspravené této ulice.

Starosta – v měsíci říjnu se budou komplexně opravovat ulice po obci.

 

Dotaz – proč se staví nové stanoviště pro kontejnery v ulici Oblouková? Stávající jsou dostačující pro tuto oblast.

Starosta – vzhledem k tomu, že kolem kontejnerů je v současné době neustále pohozen odpad a není možné zvýšit frekvenci svozů, je nutné situaci řešit zvýšením počtu kontejnerů. V budoucnu se počítá na statku s vybudováním sběrného dvora např.  nebezpečný odpad.

 

Dotaz: cena vodného?

Starosta – v současné době je podána žádost všech obcí o dvousložkovou cenu vody – to zn. paušální částka za přípojku a zvlášť odebraná voda. Tím by se cena za odebranou vodu snížila. Probíhá technický audit, který bude končit v září 2006. Mikroregion si najal právní pomoc – je podaná žaloba o určení vlastníka přivaděče.

 

Dotaz: občané Károva se doslechli o zbytečnosti stavby ČOV na Kárově. Chtějí vědět kdy se bude ČOV stavět?

Starosta – obec si uvědomuje, že občané Károva přispěli na stavbu řádů  částkou 9 mil. Kč. Záměr obce je ČOV vybudovat co nejrychleji, zítra se předává staveniště firmě Fortex, která 10.9.2006 zahájí práce. Termín dokončení závisí na finančních možnostech.

 

Starosta informoval přítomné o místním šetření ve věci umístění retardérů v ulici Břežanská (zastávka U Čisteckých) a v ul. Károvská (před Pekárnou) a na umístění zákazu zastavení nákladních automobilů po obci.

 

Dotaz – lepší řešení celé situace by bylo umístění radaru v těchto oblastech.

Starosta – v září se bude konat zasedání Mikroregionu a zde by se měl projednat zřízení obecní policie v rámci celého Mikroregionu.

 

Starosta poděkovala všem přítomným za  účast a ukončila zasedání v 20:45 hodin.

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Dřevo                                            p. Tlamsa

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                     Sejmuto: