Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 9.5.2006

Začátek    19:00 hod – konec 20:00 hod.

 

 

Přítomno: 10 členů obecního zastupitelstva

Nepřítomen: Ing. Klak – pozdější příchod

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: p. Votánek, p. Bara

Zapisovatelka: pí. Vorlová

 

Program:       

 

*      Přijetí daru – části komunikací, parcela PK 355/6, 354/46, 354/48, 354/51,

*      Odprodej pozemku 364/23, 364/24 a studny na pozemku 364/24

*      Žádost o změnu využití pozemku p.č. 224, 327, 328, 329, 398/5

*      Různé – smlouva o břemenu p.č.347/5

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program schůze včetně ověřovatelů, zapisovatelky.

 

 

1)        místostarostka Ing. Zázvorková

            a) přijetí daru – části komunikací – dne 20.12.2005 bylo zastupitelstvem odsouhlaseno přijetí daru od manželů Žáčkových. Jednalo se o pozemky PK 355/4, /5, /10 a PK 355/2. Po zaměření dostaly tyto pozemky čísla 354/46, /48, /51.Dále  dar (část komunikace) od

RNDr. Přibyla – pozemek  PK 355/6.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili přijetí daru pozemků 354/46, 354/48, 354/51 a PK 355/6.

 

            b) darování obecního pozemku – byl oddělen pozemek 460/20 o ploše 135 m2, který mají zaplocený manželé Žáčkovi.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili darovat obecní pozemek č. 460/20 o ploše 135 m2  manželům Žáčkovým..

 

 

Dostavil se Ing. Klak.

 

2)        místostarostka Ing. Zázvorková     

            a) obecní studna na poz.č. 354/24 bude prodána (celková částka 30.000,-Kč) rovným dílem 3 zájemcům – p. Choděra, p. Vronský, p. Prokůpek.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili prodej obecní studny těmto zájemcům.

           

            b) o obecní pozemek poz.č. 354/24 o výměře 126 m2  (nabídková cena 250,-Kč/ m2) projevili zájem k odkoupení p. Choděra (jediná možná přístupová cesta na svůj pozemek) a p. Vronský(majitel sousedícího pozemku) .

Návrh: zastupitel p. Dřevo -  pozemek prodat p. Choděrovi

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili prodat obecní pozemek poz.č. 354/24 p. Choděrovi za nabídkovou cenu 250,- Kč/ m2.

 

 

Dotaz: p. Choděra – v obci zveřejněném zájmu prodat byl i pozemkem – par.č.364/23 o výměře 36 m2, o který projevil zájem, protože na Katastrálním úřadě zjistil, že se jeho stavební parcela pod chatou překrývá s tímto obecním pozemkem.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili prodat obecní pozemek poz.č. 354/23 p. Choděrovi za nabídkovou cenu 250,- Kč/ m2.

 

 

3)        Změna územního plánu – starosta Zier – oznámil přítomným, že pí. Veličková podala žádost o schválení změny č.1 ÚPD z neznámých důvodů na Krajský úřad o 3 měsíce později. Dále starosta informoval přítomné o všech žádostech na změnu zařazení pozemků do ploch určených k zastavění RD v minulosti a současnosti – p. Trojan (par.č. 398/5), p. Blecha s pí. Bažantovou (par.č. 327,328,329), manželé Šafránkovi (část pozemku č.224 – 4000 m2), p. Hasák (poz.č. 64/4, 64/5, 64/6), pí. Zárubová (poz.č. 430/4, 430/5, 431, 432/1) a p. Huňa (PK 253/1, 253/2, 285, 459, 460). Seznámil přítomné se zápisy předešlých schůzí zastupitelstva, kdy byly tyto žádosti projednány a zamítnuty převážně  z  důvodů velmi špatné vybavenosti infrastruktury obce. Již stávající infrastruktura obce neodpovídá velkému nárůstu obyvatel. Současná 1. změna ÚPD se týká pouze malých změn. Pro informaci uvedl, že obec Zvole také zahájila změnu územního plánu a zařadila některé další pozemky do ploch určených k zastavění. Obec Ohrobec a též i okolní obce se vyjádřily k této změně záporně.

Starosta dal prostor zastupitelům  vyjádřit se k této situaci.

Zastupitel p. Dřevo – k celé situaci se vyjadřovali všichni již několikrát. Zastává stejné stanovisko jako starosta.

Zastupitel p. Votánek – navrhl nestavět novou ČOV na Kárově, ale stávající zmodernizovat. Starosta vysvětlil, že na současný stav pozemků povolených ke stavbě rodinnými domy stávající + nová ČOV na Kárově téměř kapacitně nedostačuje. Návrh p.Votánka v současnosti není možný.

Zastupitelka pí. Alexandrová – má na situaci stejný pohled jako starosta.  Noví lidé se nepřihlašují k trvalému pobytu, tudíž nenesou obci ani základní příjmy (obec má na 1 občana trvale hlášeného v obci cca 6.000,-Kč) a naopak se navyšují náklady – údržba komunikací, náklady na osvětlení, úhrada příměstské dopravy apod .

Starosta doplnil pí. Alexandrovou příkladem, kdy na 1 žáka trvale hlášeného v obci zaplatí obec neinvestiční náklady 6.000,-Kč a na úhradu předškolní docházky až 25.000,-Kč na 1 dítě.

Zastupitel p. Moravec – v současné době v naší obci přesáhla úroveň bydlení kvantitou nad kvalitou.

Dotaz: pí. Pohořalová – prekérní bydlení pod čističkou v obci.

Starosta – situace se zhoršila připojením přečerpávačky na Kárově kam občas tečou vyhnilé žumpy rekreantů a je cítit nátok na ČOV. Kaly nesmí být starší 14 dní. Po výstavbě nové ČOV na Kárově se situace podstatně zlepší.

Starosta dal hlasovat zastupitelstvo zda souhlasí se zamítnutím všech žádostí o zařazení pozemků pro stavbu RD a navrhl je zařadit na další etapu změny  územního plánu až po zajištění odpovídající infrastruktury v obci Ohrobec.

 

Zastupitelé zamítli předložené žádosti p. Trojana (par.č. 398/5), p. Blechy s pí. Bažantovou (par.č. 327,328,329), manželů Šafránkových (část pozemku č.224 – 4000 m2), p. Hasáka (poz.č. 64/4, 64/5, 64/6), pí. Zárubové (poz.č. 430/4, 430/5, 431, 432/1) a p. Huňi (PK 253/1, 253/2, 285, 459, 460)  a odsouhlasili odložit tyto žádosti o změnu v užívání pozemků na stavbu RD  na další etapu změny územního plánu až po zajištění odpovídající infrastruktury v obci Ohrobec v počtu 10 hlasů. Zdržel se p. Votánek.

 

 

4)        Smlouva o břemenu p.č. 347/5 – místostarostka Ing. Zázvorková – jedná se o elektropřípojku v ulici Ořechová jdoucí přes obecní pozemek p.č. 347/5 – obec Ohrobec se společností ČEZ Distribuce, a.s..

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili smlouvu na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 347/5.

 

5)        Starosta – cena vody – již 2,5 roku se obce snaží zpochybnit výši ceny vody. Finanční kontrola po 1,5 roce zkonstatovala, že se nemůže vyjádřit k danému problému, neboť okolní obce neuzavřely s obcí Libeř smlouvu. Smlouva nebyla uzavřena právě z důvodu nepřiměřeného navýšení ceny vody. V současné době je podaná žádost na M Zemědělství  o technický audit, dále obce podepsaly smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr. Jiřím Slavíkem, který má obce zastupovat v celé záležitosti. Starosta dále uvedl, že obec Libeř zaslala na Min. Zemědělství, Min. Životního Prostředí a Středočeský kraj dopis, kde uvádí, že žádost o dotaci na výstavbu nového vodovodního přivaděče pro dotčené obce je zbytečná............... 

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili smlouvu o poskytování právních služeb.

 

6)        Starosta – nájemní smlouva mezi obcí Dolní Břežany a obcí Ohrobec. Jedná se o nově vybudovaný úsek vodovodu v Zálepech (slepá větev) ve vlastnictví obce Dolní Břežany, který navazuje na vodovodní sít Ohrobec - Károv. Tuto větev bude provozovat společnost 1.SčV za podmínek shodných s provozem vodovodní sítě Ohrobec. V této smlouvě je třeba změnit bod VI – veškeré náklady na údržbu a opravy hradí pronajímatel (obec Dolní Břežany) + ztráty přesahující 20% mezi odečtem domovních vodoměrů a vodoměrem hlavním.

 

Zastupitelé odsouhlasili nájemní smlouvu se změnou v bodu VI.

 

 

Dotaz: pí. Zárubová – vznáší námitku k dopisu za neoprávněné užívání veřejného prostranství (umístění pneumatik) u vjezdu na pozemek na ulici Károvská. Dále žádá o umístění košů na odpadky po obci a košů na psí extrementy.

Starosta – vzniklý zábor je nebezpečný silničnímu provozu a nutné ho odstranit. Do měsíce se začne se stavbou chodníku na ulici Károvská. Umístění košů po obci neřeší neukázněnost občanů. Koše jsou umístěny na autobusových zastávkách a na dětském hřišti. Koše na psí extrementy – znamená zvýšit místní poplatek ze psů ze současných 100,-Kč na minimálně 500,-Kč.

 

 

Dotaz: pí. Pohořalová – u studánky pod čističkou je spadlý smrk.

            pí. Zárubová – je možné začít dříve se sekáním trávy na veřejných prostranstvích ?

Starosta: - spadlý smrk bude odstraněn. Dnes se začala tráva sekat.

 

 

 

Starosta poděkovala všem přítomným za  účast a ukončila zasedání v 20:00 hodin.

 

 

 

 

 

………………………………..                                            …………………………………

  Milan Zier                                                                   Ing. Michaela Zázvorková

           starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                               p. Votánek                                        p. Bara

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:      11.5.2006                                         Sejmuto: