Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 18.12. 2007

---

Začátek    19:00 hod – konec 20:20 hod.

 

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva

                  B.Barda se dostavil později

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: pí.Hrubá, p. Votánek

Zapisovatelka: pí. Pavelková

 

Program:      

1.    Schválení dohody o mimosoudním vypořádání s MUDr. Ludmilou Víškovou

2.    Vyhláška č.3/2007 o místním poplatku ze psů

3.    Vyhláška č.4/2007 o poplatku za provoz systému…..komunálních odpadů

4.    Vyhláška č.5/2007 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

5.    Oznámení 1/2007 – úplata spojená s odváděním odpadních vod

6.     Změna rozpočtu 2007 – rozpočtové opatření č.3

7.    Rozpočtový výhled na rok 2009, 2010

8.    Návrh rozpočtu na rok 2008

 

 

 

 

1. Zastupitelé schválili Dohodu o mimosoudním vypořádání sporu s MUDr. Ludmilou Víškovou ,za předpokladu, že část pozemku 241/1 označená E bude vyměřena v hranicích dle „žluté čáry“ jednohlasně.

 

usneseni22-priloha
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Zastupitelé odsouhlasili Obecně závaznou vyhlášku obce Ohrobec  č.3/2007 o místním poplatku ze psů, proti : Pikous, Votánek

 

3. Zastupitelé odsouhlasili Obecně závaznou vyhlášku obce Ohrobec  č.4/2007 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jednohlasně.

 

4. Zastupitelé odsouhlasili Obecně závaznou vyhlášku obce Ohrobec  č.5/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, zdržel se : Pikous, Votánek

 

5.  Úplata spojená s odváděním odpadních vod

a. Protinávrh p. Votánka 85Kč/měsíc, pro Votánek, proti 8

b. Zastupitelé odsouhlasili Oznámení 1/2007 o úplatě spojené s odváděním odpadních vod, proti Votánek

 

6. Zastupitelé odsouhlasili „Rozpočtové opatření č.3 – změna rozpočtu 2007“ – viz.příloha 1, zdržel se Votánek

 

7. Zastupitelé odsouhlasili „Rozpočtový výhled na roky 2009, 2010“ – viz.příloha 2, jednohlasně

 

 

8. Zastupitelé odsouhlasili „Návrh rozpočtu na rok 2008“ – viz.příloha 3, jednohlasně

 

 

 

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 20:20 hodin.

 

 

 

 

 

 

………………………………                       ...........................................

    Ing. Michaela Zázvorková                       Bc. Bohumil Barda

      starostka obce                                       místostarosta obce

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                       ……………………….                      …………………………….

                                                   p. Hrubá Monika                               p. Jiří Votánek

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                         ………………………

                                               pí. Pavelková

 

 

 

 

                 Vyvěšeno:                                                                                  Sejmuto: