Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 26.6. 2007

Začátek zasedání 19:00 hodin – konec 19:40  hodin

 

 

Přítomní dle přiložené prezenční listiny. 9 – Zázvorková, Zier, Hrubá, Slavíčková, Škván, Pikous, Votánek,  Barda, Veselá-později

 

Program: závěrečný účet obce za rok 2006; darovací smlouva na pozemek 334/115, 116, 117, 118 – část ulice Károvská; darovací smlouva na pozemek – 273, 348/3-část ulice Károvská; prodej akcií ČS; předseda finančního výboru – složení; finanční dar-sdružení voda-4 občané Zálep; finanční dar – divadlo; záměr krátkodobě pronajmout byt v budově OÚ; Info-změna úředních hodin od 1.9.2007

 

Zapisovatel – Vorlová

Ověřovatelé zápisu: Slavíčková, Votánek

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program zasedání, zapisovatelku a ověřovatele.

 

1. Závěrečný účet obce za rok 2006 – starostka – viz příloha.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad.

 

2. Darovací smlouva na pozemky:

 par.č. 334/115 – o výměře 25 m2,

 par.č. 334/116 - o výměře 11 m2,

par.č.  334/117 - o výměře 41 m2,

par.č.  334/118 - o výměře   9 m2

         jedná se o část místní komunikace ulice Károvská. Majitelka sl. Barbora Bednaříková daruje obci tyto pozemky.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili darovací smlouvu na  pozemky: par.č. 334/115 – o výměře 25 m2,  par.č. 334/116 - o výměře 11 m2, par.č.  334/117 - o výměře 41 m2, par.č.  334/118 - o výměře   9 m2.

 

3. Darovací smlouva na pozemky:

            par.č. 273 o výměře 90 m2,

            par.č. 348/9 o výměře 96 m2

-          Jedná se o části ulice Károvská. Majitel p. Zbyněk Černý daruje obci tyto pozemky.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili darovací smlouvu na pozemky par.č. 273 o výměře 90 m2

a par.č. 348/9 o výměře 96 m2.

 

4. Prodej akcií ČS – z důvodu zdržení podpisu smlouvy o prodeji akcií ČS se společností Finance Zlín – Ing. Machovi a následně výplaty divident (á 30,-Kč/ 1 akcii) od ČS  obci Ohrobec v tomto roce, se snižuje nabídková cena od společnosti  na 370,-Kč/ 1 akcii.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili prodej 200ks akcií České spořitelny, a.s. ISIN: CZ0008023736, v majetku obce Ohrobec panu Ing. Janu Machovi, RČ: 431223/007 za cenu 370,-Kč/ks.

 

 

5.  Finanční výbor  - paní Veselá souhlasí s funkcí předsedkyně finančního výboru se členy: R. Pikous a T. Maruniak.

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zvolení paní Veselé do funkce předsedkyně finančního výboru se členy R.Pikousem a T. Maruniakem.  

 

6.  Finanční dar – sdružení voda – 130 osob v tomto sdružení přispělo na vodovod a kanalizaci částkou 35.000,-Kč. V této částce byly zaúčtovány projekty na vodovodní a kanalizační přípojku, hlavní řád v ulici. 4 osoby z ulice Károvská spadají do katastru Zálepy. Nemovitosti těchto osob nelze připojit na kanalizaci naší obce. Návrh – vrátit každému z těchto osob částku 1.500,-Kč (projekt na kanalizační přípojku).

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili vrátit formou daru částku 1.500,-Kč 4 členům sdružení voda, kteří mají nemovitost na katastru Zálepy.

 

 

7. žádost o finanční příspěvek na realizaci letošního divadelního představení – p. Strejc žádá o finanční dar od obce ve výši 15.000,-Kč na rekvizity, kostýmy a zázemí pro diváky (pronájem laviček).

 

Zastupitelé odsouhlasili finanční dar na realizaci letošního divadelního představení ve výši 15.000,-Kč v počtu 6 hlasů. Zdržel se: Votánek, Barda.

 

Na zasedání se dostavila pí. Veselá.

 

8. krátkodobý pronájem bytu v budově OÚ  - starostka navrhuje veřejnou vyhláškou vyhlásit záměr pronajmout krátkodobě na cca 3 měsíce byt v budově OÚ za nájemné ve výši 4.000,-Kč + úhrada elektřiny. S dlouhodobým pronájmem se počítá pro správce strojového parku.

 

Zastupitelé odsouhlasili záměr krátkodobě – cca 3 měsíce pronajmout byt v budově OÚ za nájemné ve výši 4.000,-Kč + úhrada elektřiny/měsíčně.

 

 

9. INFO – od 1. Září 2007 bude na OÚ Ohrobec změna úředních hodin: úřední dny budou pondělí a středa.

 

 

Dotazy:

Kdy bude dokončena stavba čističky?

-          20.7. bude předávat stavební firma obci budovu s technologií. 10 dní se budou přepojovat výtlaky. Kolaudace by měla být na přelomu srpna – 27.7.

 

Školní autobus?

-          Prozatímní nabídky jsou cenově náročné  - cca 40.000,-Kč/měsíčně.

 

Obecní policie?

-          V současné době 4 obce z Mikroregionu odstoupily od záměru obecní policie Mikroregionu. Zbylé obce projednávají finanční náklady po této změně.

 

 

 

 

Dětské hřiště na Kárově?

-          Pozemek (u bývalé restaurace v ulici K Lesíčku) se bude v prvé řadě oplocovat – náklady cca 20.000,-Kč  – 25.000,-Kč. Sdružení Zahrádkářů přislíbilo pomoc při realizaci dětského hřiště na Kárově (brigáda).

 

Cyklostezky v oblasti Mikroregionu?

-          Mikroregion připravuje studii cyklostezek ve svém regionu do konce 9.měsíce. Poté svou studii předá k zapracování Středočeskému kraji, který bude v 11/07 kompletně zpracovávat studie cyklostezek ve svém kraji. Po tomto začlenění se bude lépe žádat o případné dotace na cyklostezky v našem regionu.

 

Žádosti o dotace?

-          Žádost na Středočeský kraj o dotaci na výstavbu hřiště v obci – zamítnuta

-          Žádost přes společnost T-Mobile  - zamítnuta.

-          Místostarosta  B.Barda žádá přítomné, pokud by se dozvěděli o vyhlášení  podání žádostí o dotace, aby ho neprodleně informovali.

 

 

Starostka ukončila jednání v 19:40 h.

 

 

 

………………………………                                                                      .........................................

    Ing. Michaela Zázvorková                                                                 Bc. Bohumil Barda

      starostka obce                                                                                   místostarosta obce

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                ……………………….                      …………………………….

                                                  pí.Marie Slavíčková                          p. Jiří Votánek

 

 

Zapisovatel:                            ………………………

                                                  pí. Hana Vorlová

 

 

 

 

 

     Vyvěšeno:                                                                        Sejmuto: