Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 29. 5. 2007

Začátek zasedání 19:00 hodin – konec 20:20 hodin

 

Přítomní dle přiložené prezenční listiny. 9 – Zázvorková, Zier, Hrubá, Slavíčková, Škván (-později), Pikous, Votánek, Veselá, Barda

 

Program:        

 

  1. Rezignace zastupitele
  2. Darovací smlouva na pozemek  PK 333/2 a PK 404/2
  3. Prodej akcií České spořitelny
  4. Úvěr od Hypo stavební spořitelny a.s.
  5. Žádost Obce Zvole – neinvestiční příspěvek na SDH
  6. Žádost Obce Zvole – neinvestiční příspěvek na žáky MŠ
  7. Žádost o zařazení pozemku 64/4
  8. Pronájem stožáru
  9. Prodej společnosti SOL Zvole s.r.o.
  10. Různé

 

Program: viz pozvánka + pronájem stožáru na stavební buňce, prodej společnosti SOL Zvole s.r.o., dokončení chodníku ulice Břežanská, rozšíření ulice Károvská, regionální policie, Dohoda se společností Veolia

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program zasedání.

 

Zapisovatel – Bc. Barda

Ověřovatelé zápisu: Hrubá, Slavíčková

Zastupitelé odsouhlasili v počtu 7 hlasů zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdržel se: 1 – Bc. Barda

 

1. Rezignace zastupitele – Ing. Petr Širočka rezignoval na funkci ZO a funkci místostarosty.

Dalším kandidátem v pořadí je pí. Veselá, která složila slib ZO a stala se tak novým ZO a zároveň nahradila p. Pikouse ve funkci předsedy finančního výboru.

 

2. Darovací smlouva na PK 333/2 a 404/2 – jedná se o části místní komunikace (Na Širokém I, Akátová). Majitelé Ing. J. Huňa, Ing. V. Huňa a Ing. M. Pudilová darují obci tyto PK.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili darovací smlouvu na PK 333/2 a PK 404/2.

   

3. Prodej akcií ČS – v počtu 200 ks v majetku obce Ohrobec panu Ing. Janu Machovi za cenu 400,- Kč/ks.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili prodej 200ks akcií České spořitelny, a.s. ISIN: CZ0008023736, v majetku obce Ohrobec panu Ing. Janu Machovi, RČ: 431223/007 za cenu 400,-Kč/ks.

 

4. Zástavní smlouva – mezi obcí Ohrobec a společností HYPO . Jedná se o zastavenou nemovitost V Dolích čp. 5.

Zastupitelé odsouhlasili zástavní smlouvu mezi společností HYPO stavební spořitelna a obcí Ohrobec v počtu 6 hlasů – Ing. Zázvorková, Zier, Hrubá, Slavíčková, Veselá,

Bc. Barda

Zdržel se: 2 – Votánek, Pikous

 

Dostavil se ing. Škván.

 

5. Žádost obce Zvole na Hasiče – žádost o neinvestiční příspěvek ve výši 20.000,-Kč na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů.

p. Votánek navrhuje dát celou částku.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili neinvestiční příspěvek ve výši 20.000,-Kč jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve Zvoli.

 

6. Žádost obce Zvole na děti MŠ

Ing. Škván – projednat s obcí Zvole příspěvek a jeho výši. Pokusit se o garanci přijetí minimálně stejného počtu dětí i v příštím školním roce v případě že příspěvek bude zaplacen v plné výši.

Zastupitelé odsouhlasili nejprve projednat s obcí Zvole garanci přijetí alespoň 4 dětí v příštím školním roce v počtu 8 hlasů – Ing. Zázvorková, Zier, Hrubá, Slavíčková, Ing. Škván, Pikous, Votánek, Bc. Barda

Zdržela se: 1 – Veselá

 

7. žádost o zařazení pozemku 64/4  jako stavební – p. Hamdan

nejprve zažádat kompetentní orgán o závazné stanovisko k tomu, zda je tento pozemek vhodný k zastavění.

Zastupitelé odsouhlasili nejprve zažádat kompetentní orgán o závazné stanovisko k tomu, zda je pozemek  par. č. 64/4 vhodný k zastavění v počtu 7 hlasů – Ing. Zázvorková, Zier, Hrubá, Slavíčková, Pikous, Votánek, Veselá

Proti: 2 – Bc.Barda, Ing. Škván      

 

8. Vyhlášení záměru – Pronájem stožáru firmě. UVT.

Do smlouvy ošetřit bezpečnost.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili pronajmout stožár na stavební buňce v ulici U Planin firmě UVT, s.r.o.

 

9. Vyhláška – prodej společnosti SOL Zvole s.r.o. – nabídka od Mgr. Pavla Makovského.

Zastupitelé odsouhlasili prodej společnosti SOL Zvole s.r.o. Mgr. Pavlu Makovskému v počtu 7 hlasů – Ing. Zázvorková, Zier, Hrubá, Slavíčková, Škván, Votánek, Bc. Barda

Zdržel se: 2 – Veselá, Pikous

 

10.    Vyhláška – dokončení chodníků ulice Břežanská

11.    Vyhláška – rozšíření ul. Károvská u pí. Zárubové

Starostka požádá uchazeče o další doplnění nabídek a starostka obce vybere nejvýhodnější z těchto nabídek.

Vyzývají se občané bydlící v ul. Břežanská, aby písemně sdělili obci zájem o prodloužení nájezdu přes chodník až k bráně s tím, že vzniklé vícenáklady uhradí.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili, aby starostka Ing. Zázvorková požádala uchazeče o upřesnění nabídek a poté vybrala nejvýhodnější nabídku.

 

12.    Regionální policie – náklady pro obec Ohrobec – ročně 330.000,-Kč z toho se do rozpočtu

obce vrací částka cca 100.000,- za nájem prostor.

Zastupitelé odsouhlasili náklady obce na provoz regionální policie v počtu 8 hlasů – Ing. Zázvorková, Zier, Hrubá, Slavíčková, Ing. Škván, Pikous, Veselá, Bc. Barda

Proti: 1 – Votánek    

 

13.    Smlouva se společností Veolia – jedná se o dohodu o jednotném postupu při provozování

Infrastrukturního majetku obcí – členů Mikroregionu Vrané společností Veolia.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili smlouvu o jednotném postupu při provozování

Infrastrukturního majetku obcí – členů Mikroregionu Vrané společností VEOLIA.

 

Různé:

P. Zárubová – dotaz na školku. Obec nemá finance na zbudování a provoz MŠ. Jedná se o společné MŠ v Dolních Břežanech. Zváží se možnost školního autobusu – p. Votánek dodá kalkulaci. Po odsouhlasení patřičné legislativy se zváží i možnost „miniškolky“ (matka pečuje o své i cizí děti u sebe doma za úplatu).

 

 

ZO děkuje všem, kteří se zúčastnili jarního úklidu obce.

 

V budově OÚ je možno odložit do sběrného boxu EkoBat nebezpečný odpad – baterie (suchá do 1 kg).

 

Starostka informovala o vyhraném soudním sporu s pí. Lapáčkovou a o jejím návrhu na smír formou výměny pozemku tak, aby byla umožněna přístupová komunikace dle ÚPD.

 

 

Starostka ukončila jednání v 20:20.

 

 

 

 

 

 

………………………………                                                                      .........................................

    Ing. Michaela Zázvorková                                                                 Bc. Bohumil Barda

      starostka obce                                                                                   místostarosta obce

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                ……………………….                      …………………………….

                                                   p. Hrubá Monika                                  pí. Slavíčková Marie

 

 

 

 

Zapisovatel:                            ………………………

                                               Bc. Bohumil Barda

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vyvěšeno:                                                                        Sejmuto: