Zápis z veřejného zasedání v obci Ohrobec ze dne 30.1. 2007

---

Začátek    19:00 hod – konec 20:05 hod.

 

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva

Omluveni: p. Pikous, Ing. Škván

Prezenční listina přiložena.

Ověřovatelé zápisu: pí.Hrubá, p. Votánek

Zapisovatelka: pí. Vorlová

Program:      

 

*      Prodej akcií České spořitelny

*      Přijetí pozemku PK 267/7od ÚZSVM

*      Úvěr od Hypo stavební spořitelny a.s.

*      Různé - plánovaná dopravní opatření v ul. Károvská

                       - informace o změně stavebního úřadu

 

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili ověřovatele, zapisovatelku a program zasedání.

 

 

1)        Prodej akcií České spořitelny – Ing. Širočka – obec má  akcie České Spořitelny. Ročně jí jsou vypláceny dividendy ve výši 5.100,-Kč. Obec obdržela nabídku od firmy FINANCE k odkoupení těchto akcií ve výši 400,-Kč/1 akcii .

 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili prodej akcií společnosti FINANCE ve výši 400,-Kč/1 akcii.

 

2)        Přijetí pozemku PK 267/7 od ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) – Ing. Zázvorková – jedná se o bezúplatný převod. PK 268/7 je část komunikace v ulici V Zahrádkách.

 

 

 Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili bezúplatný převod  pozemku PK 267/7 od ÚZSVM.

 

 

3)         Úvěr od HYPO stavební spořitelny – Ing. Širočka – zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o tento úvěr dne 28.11.2006, nyní by mělo odsouhlasit  konkrétní částku : přidělovaná částka - 6 mil.Kč, z toho výše úvěru max. – 3.599.974,-Kč - viz příloha.

 

Dotaz: p. Votánek -  na co konkrétně se bere úvěr?

Ing. Širočka – na stavbu čističky a kanalizace. Předešlé zastupitelstvo odsouhlasilo úvěr právě na tuto stavbu – viz zápis z jednání  zastupitelstva, kterého byl p. Votánek účasten,  ze dne 3.2.5005:

„Navýšení cílové částky na stavební spoření obce Ohrobec: Ing. Zázvorková –jedná se o navýšení  cílové částce na 3.000.000,-Kč. Obec doplatí  1.400.000,-Kč. Tímto navýšením bude mít možnost čerpat úvěr ve výši 3.600.000,-Kč.  Peníze budou použity na stavbu čističky v osadě Károv.

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo navýšení cílové částky na stavební spoření pro obec Ohrobec.“

 

p. Votánek – obec získala peníze z prodeje pozemků,získala dotaci,z jakého důvodu ještě

úvěr?

Ing.Zázvorková –rozpočet na stavbu ČOV+ část kanalizace je ve výši 13,5 mil.Kč.

Již v dnešní době víme o potřebě financování dalšího úseku gravitační kanalizace,která

není v rozpočtu zahrnuta. Obec získala dotaci 5 mil.Kč, prodávané  pozemky nejsou v současné době všechny doplaceny (Katastrální úřad doposud nezapsal změnu), obec bude mít v souvislosti se stavbou ČOV největší finanční zatížení v ½ 2007,zároveň počítá v letošním roce i s jinými investicemi v obci (dokončení chodníku Břežanská, veřejné osvětlení atd.).

 

Úvěr bude zajištěn budovou obecního úřadu.

 

Zastupitelstvo odsouhlasilo přidělovanou částku od HYPO stavební spořitelny ve výši 6.000.000,-Kč; z toho výši úvěru max. 3.599.974,-Kč, zajištění úvěru budovou obecního úřadu a účel úvěru v počtu 5ti hlasů.

Proti: p. Votánek, Mgr. Makovský

 

 

4)        Plánovaná opatření z důvodů budování kanalizace -  ul. Károvská. Ing Zázvorková – pravděpodobně od 20.2. bude po dobu 6 – 8 týdnů omezen provoz v této ulici. Z tohoto důvodu doje k úplnému zastavení autobusů před Károvem. Autobusová zastávka pro občany Károva bude na křižovatce Károvská – Oblouková. Doprava pro osobní vozy bude regulována dopravními značkami přes boční ulice.

 

Informace – p.Zier  - v současné době vozy od firmy, která buduje kanalizaci,  bezohledně projíždí ulicemi na Kárově. Do 3 týdnů bude zjednána náprava – obec určí  konkrétní ulice, kterými může tato firma projíždět a cesty na Kárově budou zpevněny. Tímto se p.Zier za obec občanům Károva omlouvá.

 

5)                                   SOL spol.s r.o. – Ing. Širočka – Sdružení Obecních Lesů (obcí Dolní Břežany,

Ohrobec, Zvole) vznikla na počátku 90. let – účelově, spravovala lesy. Postupně vystoupily ze společnosti okolní obce. Poslední 4 roky nepracuje, v majetku ji zůstal pouze počáteční vklad.

 

Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo návrh  pověřit jednatele společnosti svolat valnou hromadu a společnost  SOL spol. s r.o. zrušit .

 

6)        Informace o stavebním úřadu pro naši obec – Ing. Zázvorková – stavební úřad Dolní

Břežany ukončil svou činnost od 1.12.2006. Veškerou korespondenci přeposílal do Černošic. Na začátku letošního roku, na základě mnohačetných jednání, stavební úřad v Dolních Břežanech přislíbil dokončit veškeré úkony, které započal v loňském roce. Krajský úřad nám telefonicky sdělil, že od února 2007 spadá naše obec pod stavební úřad v Jesenici.

 

7)        Ing. Zázvorková – množí se stížnosti občanů z ulice K Vranému a Nad Lesem na špatnou sjízdnost ulice Průběžné v zimním období – námraza, sníh. Navrhuje v období sněžné kalamity po dobu nezbytně nutnou zprůjezdnit ulici K Vranému.
Zastupitelstvo ověří náklady a možnost od příštího roku v části kde je ze strany ulice Průběžné pole, instalovat protisněhové zábrany – nezbytným předpokladem, je souhlas majitele pole.

 

 

Dotaz : pí. Lapáčková – zaslala obci dopis, kde navrhuje výměnu svého pozemku(část ulice Lhotecká)  za pozemek obecní. Na obecních pozemcích  Ohrobce  a Dolních Břežan  stojí z části její garáž. Podle územních plánů obou obcí má vést cesta na Károv-Zálepy právě těmito obecními pozemky. V současné době probíhá soudní řízení obcí  Dolní Břežany, Ohrobec a paní Lapáčkové  ve věci odstranění neoprávněné stavby na cizím pozemku.Paní Lapáčková navrhuje,aby obec Ohrobec zahájila jednání s panem Ryndou, který vlastní pozemky sousedící, aby se cesta mohla odklonit.

p. Zier – na občanské úrovni byla situace řešena neúspěšně cca 10 let, proto. je třeba, aby v této věci rozhodl nezávislý soud.Má podezření, že kolaudační rozhodnutí na předmětnou stavbu je nepravomocn

Pí. Lapáčková toto  odmítá. Pro nabytí právní moc byla osobně její dcera.

Ing. Zázvorková –obec má k dispozici protokol z místního šetření  ze dne 8.3.2005, kde se pan Rynda vyjádřil, že nemá v úmyslu postupovat své pozemky pro budování komunikace. Toto stanovisko paní Lapáčková opětovně potvrdila dopisem ze dne 14.4.2006. V současné době je nutné počkat na rozsudek soudu.

Pí. Lapáčková poznamenala, že p. Rynda  namítá, že se s ním nejedná na úrovni obcí.

 

 

 

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 20:05 hodin.

 

 

 

 

 

 

………………………………           ………………………………           ...........................................

    Ing. Michaela Zázvorková                       Ing. Petr Širočka                         Bc. Bohumil Barda

      starostka obce                       1. místostarosta obce                   2.  místostarosta obce

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:             ……………………….                      …………………………….

                                                   p. Hrubá Monika                                p. Jiří Votánek

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                          ………………………

                                               pí. Vorlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Vyvěšeno:                                                                       Sejmuto: