Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 4. 9. 2007

Začátek zasedání 19:00 hodin – konec 21:55  hodin

přerušení zasedání 21:10 – 21:45 hodin

 

 

Přítomní dle přiložené prezenční listiny. 8 – Zázvorková, Zier, Hrubá, Škván, Pikous, Votánek, Veselá, Barda

Omluvena - Slavíčková

 

Zapisovatelka – Vorlová

Ověřovatelé zápisu: Hrubá, Votánek

 

Zastupitelé  jednohlasně odsouhlasili zapisovatelku a ověřovatele zápisu.

 

Program: viz pozvánka + žádost společnosti A.S.A,  darovací smlouva – Euronex, solární panely na střechu

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program zasedání.

 

Starostka Ing. Zázvorková předala slovo místostarostovi Bc. Bardovi:

 

1.Vyhláška č. 2/2007 – o systému shromažďování ….. odpadů – v čl. 6) Povinnosti fyzických osob, odst. 1) , písm. i) bude doplněno (oproti původně uvedenému v OZV č. 1/2006) „umožnit vyprazdňování sběrných nádob ve dnech a v časech svozu jejich umístěním na veřejně přístupném místě“.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili OZV č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

   

2. Žádost o vrácení částky za nerealizovaný projekt – paní Seligerová žádá o vrácení již zaplacených peněz za nerealizovaný projekt na přípojku ve výši 1.500,-Kč.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili vrácení částky 1.500,-Kč paní Seligerové za neralizovaný projekt na přípojku.

 

3.  Darovací smlouva – firma ABATIS daruje obci pozemky PK 338/1 o výměře 233 m2 , PK 338/22 o výměře 25 m2 a PK338/35 o výměře 291 m2. Jedná se o části komunikací v obci.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili darovací smlouvu firmy ABATIS na pozemky PK 338/1 o výměře 233 m2 , PK 338/22 o výměře 25 m2 a PK338/35 o výměře 291 m2.

 

 

4. Darovací smlouva – paní Kotálová daruje obci pozemky KN 403/5 o výměře 152 m2 a KN 403/6 o výměře 46 m2.Jedná se o části komunikací v obci.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili darovací smlouvu paní Kotálové na pozemky KN 403/5 o výměře 152 m2 a KN 403/6 o výměře 46 m2.

 

5. Darovací smlouva – obec daruje paní Kotálové části pozemků KN 397/3 o výměře 126 m2, KN 397/2 o výměře 17 m2 a st.pl. 823 o výměře 52 m2.Jedná se již zaplocenou část (trojúhelník) zahrady u hasičské nádrže u jejího pozemku.

Zastupitelé odsouhlasili dar obce paní Kotálové – pozemky KN 397/3 o výměře 126 m2, KN 397/2 o výměře 17 m2 a st.pl. 823 o výměře 52 m2 v počtu 7 hlasů.

Zdržel se: Votánek

 

 

 

6. Podmínky pro ukládání sítí do pozemků obce

Jedná se o směrnici – zásady zřizování věcných břemen při ukládání sítí do pozemků obce. Cena za běžný metr liniové stavby je 100,-Kč bez DPH, cena za m2 plošné stavby je 250,-Kč bez DPH.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili směrnici – zásady zřizování věcných břemen pro ukládání sítí do pozemků obce.

 

 

7. žádost o odkup části obecního pozemku č. kat. 352/1 – majitel přiléhajícího pozemku č.kat. 353/1 Ing. Šorf žádá o odkup části pozemku o výměře 81,25 m2 za navrhovanou cenu 1.846,- Kč/ 1 m2 z důvodu příjezdové cesty k bočním vratům na pozemek.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili prodej části obecního pozemku č.kat. 352/1 o výměře 81,25 m2.

Barda – celková částka se rozdělí na půlku, 1/2 bude investována do vznikajícího dětského hřiště na Kárově, 2/2 bude použita na rekonstrukci již stávajícího dětského hřiště v Ohrobci.

 

 

8. Smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ – č. sml. IE-12-6000073/….; IE-12-000074/… a IV-12-6003382/3. Jedná se o  uzavření smluv o smlouvách budoucích týkajících se vybudování nových trafostanic, nových kabelových vedení apod.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č. IE-12-6000073/….; IE-12-000074/… a IV-12-6003382/3.

 

9. Žádosti o změnu zařazení pozemků v ÚP:

p. Barda upozornil na úskalí schvalování změn ÚP a nutnosti pojmout případné změny jako promyšlený celek - a doporučil neschvalovat dílčí změny ad hoc.
Zejména upozornil na:
- programy jednotlivých kandidátek které vesměs slibovaly rozumný rozvoj obce s důrazem na občanskou vybavenost,

- na problematiku odpadních vod, pitné vody a komunikací. Současný stav kanalizace je 1000+1000 obyvatel na obou ČOV. Přičemž momentálně je u nás 850 trvale hlášených obyvatel, ovšem cca 1.200 jich tu celoročně skutečně žije a během léta je počet odhadován až na 1.600.
Je zapotřebí mít rezervu na  občanskou vybavenost (sportoviště, MŠ, ZŠ, restaurace, pekárna, .... a případnou zónu výroby (která by znamenala zisk z daní),
- současný stav ploch určených k zastavění už tuto kapacitu zcela vyčerpá - především chatová oblast v Kárově ale i další pozemky již dnes určené k zástavbě - proti Berušce,  za hl. silnicí
Břežanská,
 - trend okolních obcí (Zvole, D.B) - nepovolují další zastavění a dokonce zmenšují plochy k zastavění.
- problém vody - Zvole už nemá vodu, když ve Vraném mají větší odběr - nutnost vybudovat nové vodojemy a nový přivaděč.

a)         p. Blecha, Ing Bažantová – žádá o změnu zařazení pozemků p.č. 327, 328, 329 – o celkové výměře 27 604 m2 z původní orné (zemědělské půdy) na čisté bydlení. Jedná se o pruh pole před Károvem.

Zastupitelé zamítli žádost p. Blechy a Ing. Bažantové v počtu 6 hlasů.

ZDRŽEL SE: Votánek, Pikous.

 

b)        pí. Zárubová – žádá o změnu zařazení pozemků 430/4, 430/5, 431, 432/1, 478/4 a

st. 699 o celkové výměře 12 759 m2  z původní občanské vybavenosti na čisté bydlení. Jedná se o zahradu pí. Zárubové s RD.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zařazení změny  pozemku 430/4, 430/5, 431, 432/1, 478/4 a st. 699 v územním plánu z občanské vybavenosti na čisté bydlení.

 

c)         pí. Zárubová – žádá o změnu zařazení pozemků 211/6, 64/8, 64/9, 64/10, 74/17 o celkové výměře  31.066 m2 z původní zemědělské půdy na čisté bydlení.

Zastupitelé zamítli zařazení pozemků 211/6, 64/8, 64/9, 64/10, 74/17 z původní zemědělské půdy na čisté bydlení v počtu 7 hlasů.

ZDRŽEL SE: Votánek

 

d)         p. Hamdan – žádá o změnu zařazení části pozemku 64/4 o výměře 250 m2 z původní zemědělské půdy na čisté bydlení.

Barda – zastupitelstvo si vyžádalo odborné posudky na tuto lokalitu – Biokoridor – s vyjádřením k zástavbě části tohoto pozemku rodinným domem. Městský úřad Černošice se vyjádřil záporně. Vodohospodářská správa se vyjádřila kladně, pokud nebude dotčeno koryto potoka a Ing. Josef Krause,projektant ÚSES ze společnosti Ateliér krajinné ekologie a krajinné architektury se vyjádřil záporně. Biokoridor plní též funkci migrační zóny pro zvěř.

Zier – v době povodní byly oba rybníky ve velmi kritickém stavu- přetékající hladina. Do rybníků přitéká voda z polí přes jmenovaný biokoridor.

Nelze zmenšit plochu průtoku, z důvodu zmenšení rozlivu a tím zpomalení průtoku.  

 

Zastupitelé hlasovali pro změnu využití pozemku 64/4 takto:

PRO: 2 hlasy – Votánek, Zázvorková

PROTI: 4 hlasy – Zier, Škván, Hrubá, Barda

ZDRŽEL SE: 2 hlasy - Veselá, Pikous

 

e)         p. Marchal – žádá o změnu zařazení pozemků 398/1, 398/2, 398/3 a 398/4 o celkové výměře 8 064 m2 z původní zemědělské půdy- louky na čisté bydlení.

Zastupitelé odsouhlasili v počtu 6 hlasů : Zier, Pikous, Hrubá, Škván, Veselá, Votánek zařazení  pozemků398/1, 398/2, 398/3 a 398/4 z původní zemědělské půdy- louky na čisté bydlení.

PROTI: Barda

ZDRŽEL SE: Zázvorková

 

Ing. Burian (zástupce p. Trojana) potvrdil shodu s předchozím výše uvedeným řešením navrženým p. Marchalem a žádal řešit území jako celek.

f)         p. Trojan – žádá o změnu zařazení pozemku 398/5 o celkové výměře 2 657 m2 z původní zemědělské půdy – louky na čisté bydlení.

Zastupitelé hlasovali takto:

PRO: 4 hlasy – Zier, Pikous, Škván, Votánek

PROTI:1 hlas - Barda

ZDRŽEL SE: 3 hlasy - Hrubá, Veselá, Zázvorková

 

g)         Jaroslav a Marie Šafránkovi – žádají o změnu zařazení části pozemku 224 o výměře 4 000 m2 z původní zemědělské půdy na čisté bydlení.

Zastupitelé odsouhlasili změnu zařazení části pozemku 224 o výměře 4 000 m2 z původní zemědělské půdy na čisté bydlení v počtu 7 hlasů.

ZDRŽEL SE. Barda

 

h)        pí. Zierová – žádá o změnu zařazení části pozemku PK 277 o výměře 6.800 m2 z původní orné půdy na občanskou vybavenost.

Barda – p. Hraník předložil studii na stavbu krytých a venkovních kurtů, squashových kurtů, fitness, ubytování pro cca 20 osob a občerstvení, který plánuje na tomto pozemku.

Votánek – upozorňuje na možnost, že sportovní areál nakonec nemusí být pro veřejnost, nýbrž pro uzavřenou společnost.

Zastupitelé odsouhlasili  změnu zařazení části pozemku PK 277 z původní orné půdy na občanskou vybavenost v počtu 7 hlasů.

ZDRŽEL SE: Zier.

 

Se změnou ÚP bude vytvořen i regulační plán, který stanoví upřesňující podmínky k výše uvedeným změnám ÚP.

 

10.    Společnost A.S.A. žádá o přemístění kontejnerů na Jarově v Ohrobeckém údolí

z důvodu  špatné příjezdové cestě k tomuto místu svozovými vozy. Navrhují kontejnery přesunout k hlavní silnici (Vrané – Zbraslav).

Barda – komunální odpad je nutné zachovat v místě, případně přesunout pouze tříděný odpad.

Zier – navrhuje,že obec vyhoví za podmínek, že A.S.A. vyřídí souhlas majitele pozemku a zachová výši plateb z této lokality v případě, že objem odpadu stoupne . Domnívá se, že se zvýši množství odpadu díky umístění u hlavní silnice.

Votánek – v případě přesunu kontejnerů na  tříděný odpad, lidé přestanou třídit.

 

11.    Darovací smlouva firma Euronex daruje obci místní komunikaci III.třídy – na

pozemku  par.č. 160/13, 160/15 par. pův. PK č. 173/1 a pozemků par.č. 160/11 o výměře 982 m2 ,par.č. 160/12 o výměře 508 m2, par.č. 160/13 o výměře 288 m2 ost. plocha, par.č.160/14 o výměře 264 m2,  par.č. 160/15 o výměře 284 m2 a par. pův. PK 173/1 o výměře 869 m2, pozemku par.č. 441/47 o výměře 493 m2, par.č. 441/48 o výměře 118 m2, par.č. 441/38 o výměře 12 m2, par.č. 441/3 o výměře 5075 m2, včetně veškerého příslušenství – vodovod, nadzemní a podzemní hydranty, revizní šachty, kanalizace, dešťová kanalizace a osvětlení. Na části vázne zástava ČS, kterou slíbil dárce do 31.12.2007 odstranit.

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili  darovací smlouvu firmy Euronex na místní komunikaci III.třídy – na pozemku  par.č. 160/13, 160/15 par.pův. PK č. 173/1 a pozemků par.č. 160/11 o výměře 982 m2 ,par.č. 160/12 o výměře 508 m2, par.č. 160/13 o výměře 288 m2 ost.plocha, par.č.160/14 o výměře 264 m2,  par.č. 160/15 o výměře 284 m2 a par.pův. PK 173/1 o výměře 869 m2 , pozemku par.č. 441/47 o výměře 493 m2, par.č. 441/48 o výměře 118 m2, par.č. 441/38 o výměře 12 m2, par.č. 441/3 o výměře 5075 m2 včetně veškerého příslušenství – vodovod, nadzemní a podzemní hydranty, revizní šachty, kanalizace, dešťová kanalizace a osvětlení.

 

 

 

DOTAZY:

pí. Zárubová – žádá o umístění košů v části Károvská od pekárny Beruška kolem jejího pozemku a dopravních značek zpomalení na 30km a nerovnost vozovky..

Barda – koši značky v tomto úseku budou umístěny.

 

pí. Paukertová – platí majitelé nemovitostí na Kárově, kteří se dodatečně připojují na vodovod také finanční příspěvek?

Zázvorková – ano, dodatečně připojovaní platí částku pouze sníženou o 3,000,-Kč – tj. částka za 2 projekty (vod. a kanal. přípojky), které si vyřizují již oni sami.

 

p. Šplíchal – z jakého důvodu ses předávací obě čističky a kanalizační řády pod společnost VEOLIA? Domnívá se, že tím se zvýší platba za stočné.

Zázvorková – ČOV musí podle zákona spravovat odborná firma.

 

pí.Žáčková – upozorňuje na vystouplé kanály v ul. V Dolích.

Barda – provede obhlídku a navrhne řešení.

 

 

 

 

 

INFO: Barda

-někteří majitelé nemovitostí se chtějí finančně podílet na opravu místních komunikací. Zastupitelé tuto iniciativu přivítali,
- byl vydán program kulturních akcí období podzim/zima – www.ohrobec.cz,

- na webových stránkách obce je zřízena nová úřední deska
- jednali jsme o soukromé školce na Kárově s p. Franclíkem. Zjišťuje
se zájem – je možné se  nezávazně registrovat na www.bambizona.cz. Dle zájmu bude projekt odstartován během příštího roku,
- nové úřední hodiny OÚ /Po a St 8-12, 13-17/ a knihovny /Po 15-17/(možnost internetu),
- SolWIN - mají zájem o pronájem střech za účelem umístění solárních panelů pro výrobu el. energie -  schůzka pro potenciální zájemce 25.9. v 17 hod na OÚ,
- hřiště na Kárově - probíhají ter. úpravy, otevření jaro 2007 společně s rekonstrukcí hřiště v Ohrobci,
- byl podán zaměstnanecký projekt "Strom života" u společnosti Skanska na ozelenění veř. prostranství. Další zaměstnanecké projekty vítány.

Starostka přerušila jednání v 21:10 h. a zahájila dohadovací  řízení k bodům 9 d) a 9 f) v 21:30 h. bylo obnoveno veřejné zasedání.

 

K bodu 9 d)   p. Hamdan – žádá o změnu zařazení části pozemku 64/4 o výměře 250 m2 z původní zemědělské půdy na čisté bydlení.

Zastupitelé hlasovali takto: PRO: 2 hlasy – Votánek, Zázvorková

PROTI: 5 hlasů – Zier, Škván, Hrubá, Barda, Pikous

ZDRŽEL SE: 1 hlas - Veselá,

 

K bodu 9 f)    p. Trojan – žádá o změnu zařazení pozemku 398/5 z původní zemědělské půdy – louky na čisté bydlení.

Zastupitelé hlasovali takto: PRO: 5 hlasů – Zier, Pikous, Škván, Votánek, Veselá

PROTI:1 hlas - Barda

ZDRŽEL SE: 2 hlasy - Hrubá, , Zázvorková

 

 

 

 

Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 21:45 hodin.

 

     

      ………………………………                                                                .........................................

    Ing. Michaela Zázvorková                                                                 Bc. Bohumil Barda

      starostka obce                                                                             místostarosta obce

 

 

Ověřovatelé zápisu:                ……………………….                      …………………………….

                                                    Hrubá Monika                                      Jiří Votánek

 

Zapisovatelka:                                    ………………………

                                                    Hana Vorlová

 

              Vyvěšeno:                                                                           Sejmuto: