Tisková zpráva  

 rop obr

 

                                                                                                         

V Ohrobci dne    30.7.2013

  

Obec Ohrobec získala dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, oblast podpory 15.3.3. Rozvoj venkova na projekt s názvem „Nová mateřská škola v obci Ohrobec“ (dále jen „projekt“), který byl předložen do Výzvy č. 67 k předkládání projektů pro oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova pod registračním číslem CZ.1.15/3.3.00/67.01480.

Projekt si kladl za cíl realizovat rekonstrukci a přístavbu statku na novou mateřskou školu (MŠ) s kapacitou max. 30 dětí a tvorbu dlouhodobého partnerství s partnery projektu při spolupráci v rámci využívání nového objektu MŠ a v rámci zajištění kvalitního předškolního vzdělávání dětí v obci. Realizací projektu bylo dosaženo takové kapacity nové MŠ, která zajistí možnost plnění zákonné povinnosti obce, zajistit dětem předškolního věku, trvale bydlícím v obci, umístění v předškolním zařízení.

Projekt byl původně zařazen do tzv. „zásobníku projektů“, proto se obec rozhodla realizovat rekonstrukci části objektu statku na novou mateřskou školu z vlastních zdrojů. Současně byly při realizaci rekonstrukce a přístavby statku na novou mateřskou školu (MŠ), respektovány podmínky dotačního programu tak, aby bylo možné čerpat prostředky na uznatelné výdaje z dotace v režimu „ex post“, tzn. následné proplacení výdajů již vynaložených.

Projekt byl schválen k financování dne 09. 07. 2013 Výborem Regionální rady s max. výší dotace z rozpočtu RR - 2 902 046,87 Kč, což představuje max. podíl spolufinancování EU (Evropský fond pro regionální rozvoj) - 78,71 % způsobilých výdajů projektu.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

starosta obce