Název obce: Ohrobec
Název k.ú.: Ohrobec
Kód k.ú.: 709352
Cena za m2: 8,86Kč
Koeficient §6 odst. 4 1
Koeficient §11 odst.3b) 1,5
§12 místní koeficient 2
podle pozměňovacího návrhu Senátu, který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 18.5.2005 je nutné řidičské průkazy
 
 • vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 – vyměnit do 31.12.2007
 • vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 – vyměnit do 31.12.2010
 • vydané od 1.1.2001 do 30. 4.2004 – vyměnit do 31.12.2013
 • shody opisů nebo kopií s listinou (vidimace) a ověřování podpisů (legalizace)

  • K ověření listiny je třeba předložit obě listiny, tedy jak kopii či opis, tak originál nebo již dříve ověřenou kopii listiny.
  Ověřit nelze : kopii občanského, vojenského a jiného průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby. Zákon č. 41/1993 Sb. stanoví další případy, kdy nelze vidimaci provést.
  • K ověření podpisu musí být ten, jehož podpis se ověřuje, osobně přítomen a předložit k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo (není-li uvedeno, nebo nelze-li je zjistit, datum narození).
  Ověřit nelze podpis pod prázdnou listinou.

  Pracovník provádějící ověření podpisu neodpovídá za obsah listiny a není ani oprávněn občanovi radit, jak by měl text znít (např. u plné moci nebo čestného prohlášení). Je tedy třeba, aby žadatel o ověření podpisu již přinesl listinu s textem a nepožadoval její sepsání na pracovnících ověřování, neboť mu nemůže být vyhověno.

  Nemůže-li občan, jehož podpis se má ověřit, číst nebo psát, je možno provést legalizaci za účasti dvou svědků.

  Za ověření podpisu se platí správní poplatek 30,- Kč za každý podpis.
  Za každou ověřenou stránku se platí 30 Kč.

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  1. Kdo může o informaci požádat
   • každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
  2. Kdo informace poskytne
   • kterýkoliv státní orgán nebo orgány územní samosprávy
  3. Kdy se informace neposkytne
   • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
   • jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v pol. stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
   • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
   • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
   • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci žádán
  4. Jak se o informaci žádá
   • ústně, t. j. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
   • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
  5. Co musí písemná žádost obsahovat
   • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
   • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
  6. Jaký bude postup povinného orgánu
   • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
   • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
   • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů
  7. Co když orgán žádosti nevyhoví
   • pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřazení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
   • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  8. Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví
   • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
  9. Komu se odvolání posílá
   • odvolání se podává orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat
  10. Kdo o odvolání rozhodne
   • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal.
   • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
   • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
  11. Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát
  12. Na jakou adresu lze žádost zaslat
  13. Obecní úřad Ohrobec
   V Dolích 5
   252 45 Ohrobec

  Podkategorie